Μέγεθος κειμένου: A A

Αναθεώρηση του δικτύου παρακολούθησης των υδάτων κολύμβησης Θεσσαλίας 2020 

10/06/2020

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

H Δ/νση Υδάτων Θεσσαλίας σε συνεργασία με τη Γενική Δ/νση Υδάτων προβαίνει στην εκ νέου αναθεώρηση του δικτύου παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης ακολουθώντας τη διαδικασία που ορίζεται στην Εγκύκλιο της Ε.Γ.Υ. με ΑΔΑ: ΒΛΩΒ0-ΘΣΚ, σύμφωνα με την ΚΥΑ 8600/416/Ε103/2009 (ΦΕΚ 356Β/26-02-2009) «Ποιότητα και μέτρα διαχείρισης των υδάτων κολύμβησης, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/7/ΕΚ σχετικά με τη διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης και την κατάργηση της Οδηγίας 76/160/ΕΟΚ’ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2006».

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς θα πρέπει να ακολουθήσουν τη διαδικασία αναθεώρησης του δικτύου παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης, με την προσθήκη ή αφαίρεση ακτών, όπως ακριβώς ορίζεται στην ανωτέρω Εγκύκλιο.

Κατά την αξιολόγηση των υποβληθέντων αιτημάτων λαμβάνονται υπόψη οι ήδη διαμορφωμένες ταυτότητες υδάτων κολύμβησης (www.bathingwaterprofiles.gr) και οι ενταγμένες στο δίκτυο παρακολούθησης ακτές.

Τυποποιημένα έντυπα αιτήματος ένταξης/απένταξης ακτών κολύμβησης επισυνάπτονται στο τέλος της ανακοίνωσης.

Οι Δήμοι διαβιβάζουν τα συμπληρωμένα αιτήματα στη Δ/νση Υδάτων Θεσσαλίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στ.Ελλάδας το αργοτέρο μέχρι 15 Σεπτεμβρίου 2020.

Σχετικά αρχεία: