Μέγεθος κειμένου: A A

Αναθεώρηση του δικτύου παρακολούθησης των υδάτων κολύμβησης Θεσσαλίας 

13/07/2016

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

H Δ/νση Υδάτων Θεσσαλίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας σας ενημερώνει  ότι σε συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία Υδάτων (Ε.Γ.Υ.) προβαίνει στην εκ νέου αναθεώρηση του δικτύου παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης ακολουθώντας τη διαδικασία που ορίζεται στην Εγκύκλιο της Ε.Γ.Υ. με ΑΔΑ: ΒΛΩΒ0-ΘΣΚ, σύμφωνα με την ΚΥΑ 8600/416/Ε103/2009 (ΦΕΚ 356Β/26-02-2009) «Ποιότητα και μέτρα διαχείρισης των υδάτων κολύμβησης, σε συμμόρφωση  με τις διατάξεις της  Οδηγίας  2006/7/ΕΚ  σχετικά με τη διαχείριση  της ποιότητας  των υδάτων κολύμβησης  και την κατάργηση  της Οδηγίας 76/160/ΕΟΚ’ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2006»

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς θα πρέπει να ακολουθήσουν την διαδικασία αναθεώρησης του δικτύου παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης με την προσθήκη ή αφαίρεση ακτών όπως ακριβώς ορίζεται στην ανωτέρω εγκύκλιο. Μετά την τελευταία αναθεώρηση του δικτύου το 2014, η αναθεώρηση του δικτύου θα πραγματοποιείται κάθε δύο χρόνια με έναρξη το έτος 2016.

Κατά την αξιολόγηση των υποβληθέντων αιτημάτων λαμβάνονται υπόψη οι ήδη διαμορφωμένες ταυτότητες υδάτων κολύμβησης (www.bathingwaterprofiles.gr) και οι ενταγμένες στο δίκτυο παρακολούθησης ακτές.

Τυποποιημένα έντυπα αιτήματος ένταξης / απένταξης ακτών κολύμβησης είναι διαθέσιμα  στην ιστοσελίδα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας : www.apdthest.gov.gr

Οι Δήμοι διαβιβάζουν τα συμπληρωμένα αιτήματα στη  Δ/νση Υδάτων Θεσσαλίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας  το αργότερο μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2016.

Σχετικά αρχεία :