Μέγεθος κειμένου: A A

Αναθεώρηση του δικτύου παρακολούθησης των υδάτων κολύμβησης Θεσσαλίας 

10/06/2016

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

H Δ/νση Υδάτων Θεσσαλίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας σύμφωνα με :

α) Την ΚΥΑ 8600/416/Ε103/2009 (ΦΕΚ 356Β/26-02-2009) «Ποιότητα και μέτρα διαχείρισης των υδάτων κολύμβησης, σε συμμόρφωση  με τις διατάξεις της  Οδηγίας  2006/7/ΕΚ  σχετικά με τη διαχείριση  της ποιότητας  των υδάτων κολύμβησης  και την κατάργηση  της Οδηγίας 76/160/ΕΟΚ’ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2006»

β) Την Εγκύκλιο « Διαδικασία αναθεώρησης του  δικτύου  παρακολούθησης της  ποιότητας των υδάτων κολύμβησης» ΑΔΑ: Β4ΩΖ0-16Η και

γ) Την Εγκύκλιο «Διαδικασία αναθεώρησης του  δικτύου  παρακολούθησης της  ποιότητας των υδάτων κολύμβησης»: ΑΔΑ: ΒΛΩΒ0-ΘΣΚ

σας ενημερώνει  ότι η Υπηρεσία μας σε συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία Υδάτων (Ε.Γ.Υ.) προβαίνει στην εκ νέου αναθεώρηση του δικτύου παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης με τη διαδικασία που ορίζεται στην Εγκύκλιο της Ε.Γ.Υ. με ΑΔΑ: ΒΛΩΒ0-ΘΣΚ ( (γ) σχετικό ). Με την εν λόγω Εγκύκλιο ρυθμίζεται η διαδικασία αναθεώρησης του δικτύου παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης με την προσθήκη ή αφαίρεση ακτών, σύμφωνα με την οποία, μετά από την τελευταία αναθεώρηση του δικτύου το 2014, η αναθεώρηση του δικτύου θα πραγματοποιείται κάθε δύο χρόνια με έναρξη το έτος 2016.

Η διαδικασία της εν λόγω αναθεώρησης έχει ως εξής :

  • Οι ενδιαφερόμενοι φορείς καταθέτουν αιτήματα προσθήκης ή αφαίρεσης ακτών από το δίκτυο παρακολούθησης των υδάτων κολύμβησης με τεκμηριωμένη πρόταση στο Δήμο υπαγωγής των σχετικών ακτών. Τυποποιημένα έντυπα αιτήματος ένταξης / απένταξης ακτών κολύμβησης είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας : www.apdthest.gov.gr . Η συμπλήρωση των επισημασμένων με αστερίσκο πεδίων είναι υποχρεωτική και ουδεμία τροποποίηση της μορφής και του περιεχομένου των εντύπων δεν επιτρέπεται.
  • Οι Δήμοι διαβιβάζουν τα συμπληρωμένα αιτήματα στις οικείες Δ/νσεις Υδάτων τα Αποκεντρωμένης Διοίκησης το αργότερο μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου του εκάστοτε έτους αναθεώρησης.
  • Οι Δ/νσεις Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης κοινοποιούν αντίγραφα των υποβληθέντων αιτημάτων στην Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υ.Π.Ε.Κ.Α. έως τις 25 Σεπτεμβρίου του εκάστοτε έτους αναθεώρησης.
  • Οι Δ/νσεις Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης σε συνεργασία με τις Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των αρμόδιων Περιφερειών αξιολογούν την πληρότητα και τεκμηρίωση των υποβληθέντων αιτημάτων. Επισημαίνεται ότι πρέπει να αποφευχθούν οι αφαιρέσεις ακτών από το δίκτυο παρακολούθησης στις οποίες δεν έχει ολοκληρωθεί τετραετία παρακολούθησης.
  • Κατά την αξιολόγηση των υποβληθέντων αιτημάτων λαμβάνονται υπόψη οι ήδη διαμορφωμένες ταυτότητες υδάτων κολύμβησης (www.bathingwaterprofiles.gr) και οι ενταγμένες στο δίκτυο παρακολούθησης ακτές.
  • Οι Δ/νσεις Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη του Συμβουλίου Υδάτων της αρμόδιας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εφ΄όσον αυτό έχει συσταθεί, για τα υποβληθέντα αιτήματα, συντάσσει σχέδιο απόφασης αναθεώρησης του δικτύου παρακολούθησης των υδάτων κολύμβησης με την προσθήκη ή αφαίρεση ακτών.
  • Οι Δ/νσεις Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης διαβιβάζουν το ανωτέρω σχέδιο απόφασης, με συνημμένα αντίγραφα των αιτημάτων, στην Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υ.Π.Ε.Κ.Α. για διατύπωση γνώμης. Επισημαίνεται ότι, οι Δ/νσεις Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης οφείλουν στο σχέδιο απόφασης να επιβεβαιώσουν την πρόθεσή τους για τα εκπρόθεσμα αιτήματα που είχαν υποβληθεί στην Ειδική Γραμματεία Υδάτων το έτος 2012 σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. οικ.100172/27-4-2012 εγκύκλιο της. Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων μπορεί να ζητήσει συμπληρωματικά στοιχεία εφ΄όσον απαιτείται.
  • Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων αξιολογεί το περιεχόμενο του σχεδίου απόφασης για την προσθήκη ή αφαίρεση ακτών από το δίκτυο παρακολούθησης των υδάτων κολύμβησης, λαμβάνοντας υπόψη και τους περιορισμούς που τίθενται από τους διαθέσιμους πόρους για την παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης.
  • Μετά από σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων οι Δ/νσεις Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης διαβιβάζουν το σχέδιο της απόφασης αναθεώρησης του δικτύου παρακολούθησης των υδάτων κολύμβησης στο Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για υπογραφή, το αργότερο μέχρι 31 Οκτωβρίου του έτους αναθεώρησης.
  • Οι Δ/νσεις Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης κοινοποιούν την απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υ.Π.Ε.Κ.Α.__

Σχετικά αρχεία :