Μέγεθος κειμένου: A A

Ανακοίνωση για διαπραγμάτευση προμήθειας ενός καινούργιου επιβατικού οχήματος για τη Δ/νση Οικονομικού και ενός καινούργιου οχήματος τύπου ημιφορτηγού - αγροτικού (pickup) 4x4 για το Δασαρχείο Αταλάντης 

04/11/2020

Σας ανακοινώνουμε ότι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στ. Ελλάδας (Α.Δ.Θ.Στ.Ε), θα προσφύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την προμήθεια ενός (1) καινούργιου επιβατικού οχήματος (CPV: 34110000-1) για τη Δ/νση Οικονομικού της Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας και ενός (1) καινούργιου οχήματος τύπου ημιφορτηγού - αγροτικού (pickup) (CPV:34131000-4), 4x4 για το Δασαρχείο Αταλάντης. Η διαδικασία διενεργείται κατόπιν : α) του με αρ. πρ. 192921/03-11-2020 συνοπτικού διαγωνισμού (ΑΔΑΜ: 20PROC007520606) και β) της με αρ. πρ. 203271/04-11-2020 με ΑΔΑ: ΩΣ83ΟΡ10-ΗΛΣ απόφασης έγκρισης του από 03/11/2020 πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμών, σύμφωνα με την οποία ο διαγωνισμός απέβη άγονος.
Η ανάθεση θα γίνει χωρίς τροποποίηση των όρων της αρ. πρ. 192921/03-11-2020 διακήρυξης.Καταληκτική ημερομηνία, ώρα και τόπος κατάθεσης των προσφορών είναι η Δευτέρα 09/11/2020 και ώρα 09:00 π.μ.. στη Διεύθυνση Οικονομικού - Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού της Α.Δ.Θ.Στ.Ε., Σωκράτους 111, 413 36 Λάρισα.
Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.Η συνολική προσφορά των υποψηφίων αναδόχων πρέπει να αποτελείται από φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής, φάκελο τεχνικής προσφοράς και φάκελο οικονομικής προσφοράς, σύμφωνα με τα άρθρα της αναφερόμενης διακήρυξης.
Διευκρινίσεις διατίθενται από το Τμήμα Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλέφωνα επικοινωνίας 2413-503540-517.