Μέγεθος κειμένου: A A

Αρ. προκήρυξης: 2020/S 173-417604

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας (Α.Δ.Θ.ΣΤ.Ε.) προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες της Α.Δ.Θ.ΣΤ.Ε. από 1-1-2021 έως 31-12-2020. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων πενήντα τριών χιλιάδων εφτακοσίων είκοσι τεσσάρων ευρώ και εξήντα οχτώ λεπτών (453.724,68€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: τριακόσιες εξήντα πέντε χιλιάδες και εννιακόσια εφτά ευρώ (365.907,00€) πλέον ΦΠΑ: ογδόντα εφτά χιλιάδων οχτακοσίων δεκαεφτά ευρώ και εξήντα οχτώ λεπτών (87.817,68€)).

Η σύμβαση υποδιαιρείται σε σαράντα έξι (46) τμήματα. Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 2.9.2020 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δημοσιεύτηκε με αριθμό 2020/S 173-417604.

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης και τα Παραρτήματα αυτής καταχωρήθηκαν στο ΚΗΜΔΗΣ και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε συστημικό αριθμό: 92775), καταχωρήθηκαν στο ΚΗΜΔΗΣ, περίληψή της αναρτήθηκε στο πρόγραμμα ¨ΔΙΑΥΓΕΙΑ¨ και δημοσιεύτηκε στον ελληνικό τύπο.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 05 Οκτωβρίου 2020 ώρα 15:00. Το  χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι 150 ημέρες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών.

Διευκρινίσεις δίνονται από την αναθέτουσα αρχή σε ερωτήματα που  υποβάλλονται εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα ΕΣΗΔΗΣ και  να ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό αντιστοιχεί σε 1% επί της συνολικής εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ όλων των τμημάτων που υποβάλλεται προσφορά.

Προσφορές υποβάλλονται για επιμέρους, ένα ή περισσότερα τμήματα  ή για το σύνολο των τμημάτων της διακήρυξης. Δεν υπάρχει μέγιστος αριθμός τμημάτων που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα. Οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να υποβάλουν προσφορές για όλα τα είδη και τις ποσότητες των υγρών καυσίμων που περιλαμβάνει ένα τμήμα.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει  της τιμής και συγκεκριμένα, το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%),ενώ γίνονται δεκτές και προσφορές με αρνητικό ποσοστό έκπτωσης μέχρι 5%, επί της διαμορφούμενης μέσης ημερήσιας τιμής λιανικής πώλησης των υγρών καυσίμων, όπως προσδιορίζεται από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για κάθε περιφερειακή ενότητα. Επί ποινή απορρίψεως οι προσφορές των οικονομικών φορέων δεν μπορούν να υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό της αναθέτουσας αρχής ανά τμήμα. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

Προδικαστική προσφυγή κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής ασκείται ενώπιον της ΑΕΠΠ σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Αρμόδιοι υπάλληλοι για την παροχή πληροφοριών είναι οι: Σταματία Σιώμου, τηλ.2413503539 και Ιωάννης Ζιάρρας, τηλ.2413503540, αρ. τηλεομοιοτυπίας:2413503674, ηλ.ταχυδρομείο: ziarras.ioannis@apdthest.gov.gr.

Σχετικά αρχεία: