Μέγεθος κειμένου: A A

Συμβάσεις διαγωνισμού

- Σύμβαση προμήθειας λιπαντικών αξίας 4.485,14 ευρώ με ΦΠΑ με την εταιρεία με την επωνυμία ΟΙΚΟΘΕΡΜΑΝΣΗ Ε.Π.Ε.

- Σύμβαση προμήθειας λιπαντικών αξίας 7.182,08 ευρώ με ΦΠΑ με την εταιρεία με την επωνυμία ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

- Σύμβαση προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης αξίας 98.211,57 ευρώ με ΦΠΑ με την εταιρεία με την επωνυμία Κ.Ι. Τουρσουνίδης & ΣΙΑ Ο.Ε.

- Σύμβαση προμήθειας υγρών καυσίμων αξίας 75.466,96 ευρώ με ΦΠΑ με την εταιρεία με την επωνυμία ΧΑΛΚΙΑΣ OIL Α.Ε.

Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια καυσίμων κίνησης, λιπαντικών ελαίων και λιπαντικών μέσων για τις ανάγκες των οχημάτων και των μηχανημάτων της Α.Δ.Θ.Στ.Ε. και πετρελαίου θέρμανσης για τα έτη 2019-2020

Αρ. Διακήρυξης: 6710/64064

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας (Α.Δ.Θ.ΣΤ.Ε.)προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης, λιπαντικών ελαίων-λιπαντικών μέσων και πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες της Α.Δ.Θ.ΣΤ.Ε. από 1-1-2019 έως 31-12-2020. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των οχτακοσίων χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα ευρώ και σαράντα εννιά λεπτών  (800.680,49€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Α.Δ.Θ.Στ.Ε  για τα έτη 2019-2020.

Η σύμβαση υποδιαιρείται σε πενήντα ένα (51) τμήματα. Η περίληψη της διακήρυξης απεστάλη στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 27-07-2018. Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης και τα Παραρτήματα αυτής καταχωρήθηκαν στο ΚΗΜΔΗΣ και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε συστημικούς αριθμούς: 62157 (τμήματα 1-28, Αμόλυβδη βενζίνη CPV:09132100-4, καύσιμο πετρελαιοκινητήρων ντίζελ CPV:09134100-9 και πετρέλαιο θέρμανσης CPV:09135100-5)) και 62180 (τμήματα 29-51, Λιπαντικά έλαια και λιπαντικά μέσα, CPV:09211000-1), καταχωρήθηκαν στο ΚΗΜΔΗΣ,  περίληψή της αναρτήθηκε στο πρόγραμμα ¨ΔΙΑΥΓΕΙΑ¨ και δημοσιεύτηκε στον ελληνικό τύπο.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 27 Αυγούστου 2018 ημέρα  Δευτέρα και ώρα 15:00. Το  χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι 150 ημέρες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών.

Διευκρινίσεις δίνονται από την αναθέτουσα αρχή σε ερωτήματα που  υποβάλλονται εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα ΕΣΗΔΗΣ και  να ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό αντιστοιχεί σε 1% επί της συνολικής εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ όλων των τμημάτων που υποβάλλεται προσφορά.

Προσφορές υποβάλλονται για επιμέρους, ένα ή περισσότερα τμήματα  ή για το σύνολο των τμημάτων της διακήρυξης. Δεν υπάρχει μέγιστος αριθμός τμημάτων που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα. Οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να υποβάλουν προσφορές για όλα τα είδη και τις ποσότητες των υγρών καυσίμων ή των  λιπαντικών που περιλαμβάνει ένα τμήμα.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει  της τιμής και συγκεκριμένα, το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%),ενώ γίνονται δεκτές και προσφορές με αρνητικό ποσοστό έκπτωσης μέχρι 5%, επί της διαμορφούμενης μέσης ημερήσιας τιμής λιανικής πώλησης των υγρών καυσίμων, όπως προσδιορίζεται από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για κάθε περιφερειακή ενότητα όσον αφορά τα καύσιμα(Τμήματα 1-28) και τη χαμηλότερη τιμή ανά λίτρο ή κιλό για  τα λιπαντικά (Τμήματα 29-51). Επί ποινή απορρίψεως οι προσφορές των οικονομικών φορέων δεν μπορούν να υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό της αναθέτουσας αρχής ανά τμήμα. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

Προδικαστική προσφυγή κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής ασκείται ενώπιον της ΑΕΠΠ σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Αρμόδιοι υπάλληλοι για την παροχή πληροφοριών είναι οι: Αγγελική Δράκου, τηλ.2413503517 και Ιωάννης Ζιάρρας, τηλ.2413503540, αρ. τηλεομοιοτυπίας:2413503674, ηλ.ταχυδρομείο: ziarras.ioannis@apdthest.gov.gr.

Σχετικά αρχεία: