Μέγεθος κειμένου: A A

Η Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής είναι αρμόδια για τον προγραμματισμό και σχεδιασμό των δράσεων, καθώς και το συντονισμό και την παρακολούθηση της λειτουργίας όλων των οργανικών μονάδων που υπάγονται σ’ αυτή, την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τους και την αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους.

Συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:
α) τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Θεσσαλίας, με έδρα τη Λάρισα και τοπική αρμοδιότητα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας,
β) τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Στερεάς Ελλάδας, με έδρα τη Λαμία και τοπική αρμοδιότητα στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας,
γ) τη Διεύθυνση Υδάτων Θεσσαλίας, με έδρα τη Λάρισα και τοπική αρμοδιότητα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας,
δ) τη Διεύθυνση Υδάτων Στερεάς Ελλάδας, με έδρα τη Λαμία και τοπική αρμοδιότητα στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας,
ε) τη Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου, με έδρα την Λάρισα και τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας.

Στη Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής υπάγονται επίσης οι Δ/νσεις Σχεδιασμού & Ανάπτυξης, Δημοσίων Έργων, Ελέγχου Συντήρησης Έργων και Ελέγχου Κατασκευής Έργων, της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας, μέχρι την 30ή Ιουνίου 2011, οπότε μεταφέρονται στις αντίστοιχες Περιφέρειες.