Μέγεθος κειμένου: A A

Η Τελική Έκθεση του Προγράμματος εστάλη για έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Σεπτέμβριο του 2010, εντός της προθεσμίας που προβλέπονταν από τον Κανονισμό της Ε.Ε. και είχε τεθεί και από το Υπουργείο, μετά από την έγκρισή της από τα αρμόδια εθνικά όργανα.

 

Περιλαμβάνει έργα «Ολοκληρωμένα» για τα οποία εκδόθηκε «Βεβαίωση Ολοκλήρωσης» μετά από πλήρη έλεγχο και συνεργασία με τους Φορείς τους, και έργα  «Ημιτελή» που οφείλουν να καταστούν «ολοκληρωμένα» το αργότερο έως τον 9ο του 2012.

 

Τα οικονομικά στοιχεία Προγραμματισμού και Απολογισμού του Γ΄Π.Ε.Π. Θεσσαλίας , περιλαμβάνονται συνολικά και ανά Ταμείο Συγχρηματοδότησής του ( Ε.Τ.Π.Α., Ε.Γ.Τ.Π.Ε., Ε.Κ.Τ.) στους συνημμένους Πίνακες.

 

Επίσης, παρουσιάζονται σε Πίνακες, οι έως σήμερα εισροές Κοινοτικών Πόρων και οι υπολογισμοί πόρων που αναμένονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς την χώρα για το Π.Ε.Π.Θεσσαλίας, ανά Ταμείο Συγχρηματοδότησης.

 

Έως σήμερα , εξετάστηκε η Τελική Έκθεση από τις Υπηρεσίες της Ε.Ε. , ζητήθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία και απεστάλησαν από την Διαχειριστική Αρχή και την Ε.Δ.ΕΛ. (Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου – Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου ) και αναμένονται επόμενες ενέργειες για οριστική περαίωση του Προγράμματος και αποπληρωμή του προς τη χώρα. Από πλευράς μας οφείλουμε την παρακολούθηση των «Ημιτελών» έργων έως την πλήρη τακτοποίηση των εκκρεμοτήτων τους και έκδοση «Βεβαιώσεων Ολοκλήρωσης» και γι’αυτά.

 

Σημειώνεται ότι την περίοδο μετά τη λήξη της περιόδου επιλεξιμότητας του Γ΄ΠΕΠΘ, που ήταν η 30-06-2009, και έως την αποστολή της Τελικής Έκθεσης τον 9ο του 2010, πραγματοποιήθηκε με κατευθύνσεις και υποστήριξη του ΥΠΟΙΑΝ , πλήρης έλεγχος όλων των έργων προκειμένου :

- Να  παραμείνουν εντέλει στο Πρόγραμμα έργα πλήρως σύμφωνα με τους κανόνες επιλεξιμότητας του Γ΄Κ.Π.Σ., προκειμένου να μην τεθεί το Πρόγραμμα σε επικινδυνότητα μετέπειτα διορθώσεων – καταλογισμών συνεπεία ελέγχων της Ε.Ε.

- Να παραμείνουν στο Πρόγραμμα ενταγμένα έργα που να οδηγούν σε ποσοστό υπερδέσμευσης δαπάνης σε επίπεδο Ταμείου / Άξονα κλπ. ικανοποιητικό , ήτοι να καλύπτεται πλήρως ο εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Γ΄ΠΕΠΘ ανά Ταμείο και να υπάρχει και ποσό δαπανών «ασφαλείας» για την περίπτωση διορθώσεων – καταλογισμών από την Ε.Ε. κατά την αποπληρωμή του Προγράμματος.

- Να τηρούνται πλήρως οι δεσμεύσεις του Προγράμματος για επίτευξη «δεικτών», για επίτευξη δαπάνης και έργων στους Τομείς του Περιβάλλοντος, της Κοινωνίας της Πληροφορίας κλπ.

 

Για τους λόγους αυτούς :

- Τα έργα που εμφάνιζαν προβλήματα μη αντιμετωπίσιμα  «απεντάχθηκαν» από το Πρόγραμμα για διαχειριστικούς λόγους και βάρυναν / βαρύνουν εξ ολοκλήρου εθνικούς πόρους.

- Για την τακτοποίηση της υπερδέσμευσης που υπήρχε στο Ε.Τ.Π.Α. και στο Ε.Γ.Τ.Π.Ε. και ειδικότερα σε Άξονες ή Μέτρα τους, μετά από συνεχείς συνεργασίες με αρμόδια Υπουργεία και υπό την εποπτεία του ΥΠΟΙΑΝ, πραγματοποιήθηκαν «απεντάξεις» έργων προκειμένου να μειωθεί το ποσοστό υπερδέσμευσης του Γ΄ΠΕΠΘ. Τα έργα αυτά, ως «εθνικά» μετά την απένταξή τους, επανεντάχθηκαν σε Προγράμματα του Γ΄ΚΠΣ (Ε.Π. Περιβάλλον) ή του Ε.Σ.Π.Α. ( Θεσσαλίας , ΕΠΠΕΡΡΑ, ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ) και συνεισφέρουν στις δαπάνες τους. Η επιλογή των έργων που «μεταφέρθηκαν» από το Γ΄ΠΕΠΘ σε άλλα Προγράμματα, έγινε με βασικό κριτήριο την επιλεξιμότητά τους στα Προγραμμάτων στα οποία κατευθύνονταν, προκειμένου αφενός να συνεισφέρουν σε αυτά , αφετέρου δε να μην επιβαρύνουν εθνικούς πόρους.

 

Σχετικά με τα ημιτελή έργα του Γ΄Π.Ε.Π. Θεσσαλίας

Συγκεντρωτικά στοιχεία σχετικά με τα ημιτελή έργα του Γ΄Π.Ε.Π. Θεσσαλίας