Μέγεθος κειμένου: A A

03/09/2014: Ανακοίνωση Δασαρχείου Λάρισας για τη διενέργεια προφορικής δημοπρασίας

Το Δασαρχείο Λάρισας ανακοινώνει τη διενέργεια προφορικής δημοπρασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν.3669/2008 (ΦΕΚ 116/τ.Α’/18-6-2008), για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου (βελτίωση και αποκατάσταση βατότητας δασόδρομων) των Δημοσίων Δασικών Συμπλεγμάτων Όσσας - Αμπελακίων και Κάτω Ολύμπου περιοχής Δασαρχείου Λάρισας» έτους 2014.

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου θα είναι 20.000 € με Φ.Π.Α.

Η δημοπρασία θα γίνει στις 09-09-2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30π.μ. - 10:00π.μ. (10:00π.μ. ώρα λήξης επίδοσης των δικαιολογητικών συμμετοχής) στα γραφεία του Δασαρχείου Λάρισας. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά, θα διενεργηθεί στις 16/09/2014, ημέρα Τρίτη και χωρίς άλλη ανακοίνωση, στον ίδιο τόπο και ώρα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Δασαρχείου Λάρισας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, τηλ.: 2410-251501, 2410-258897 (αρμόδιοι υπάλληλοι κ. Χρήστος Παπαγιαννόπουλος, κ. Καλλιόπη Τσάρα), όπως και φωτοαντίγραφα των συμβατικών τευχών του έργου με δική τους δαπάνη και φροντίδα.

Δείτε το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης, όπως δημοσιεύτηκε στο Πρόγραμμα "Δι@ύγεια" (ΑΔΑ: 6ΔΝΧΟΡ10-Ξ2Ζ).

21/08/2014: Ανακοίνωση Δασαρχείου Λάρισας για τη διενέργεια επαναληπτικής προφορικής δημοπρασίας

Το Δασαρχείο Λάρισας επαναπροκηρύσσει τη διενέργεια προφορικής δημοπρασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν.3669/2008 (ΦΕΚ 116/τ.Α’/18-6-2008), για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου (βελτίωση και αποκατάσταση βατότητας δασόδρομων) των Δημοσίων Δασικών Συμπλεγμάτων Όσσας - Αμπελακίων και Κάτω Ολύμπου περιοχής Δασαρχείου Λάρισας» έτους 2014, σύμφωνα με τους όρους της προγενέστερης με αριθμ.πρωτ.5334/157584/12-08-2014 ανακοίνωσης.

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου θα είναι 20.000 € με Φ.Π.Α.

Η δημοπρασία θα γίνει στις 27-08-2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:30π.μ. - 10:00π.μ. (10:00π.μ. ώρα λήξης επίδοσης των δικαιολογητικών συμμετοχής) στα γραφεία του Δασαρχείου Λάρισας. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει η Διευθύνουσα Υπηρεσία (Δασαρχείο Λάρισας).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Δασαρχείου Λάρισας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, τηλ.: 2410-251501, 2410-258897 (αρμόδιοι υπάλληλοι κ. Χρήστος Παπαγιαννόπουλος, κ. Καλλιόπη Τσάρα), όπως και φωτοαντίγραφα των συμβατικών τευχών του έργου με δική τους δαπάνη και φροντίδα.

Δείτε το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης.

13/08/2014: Ανακοίνωση Δασαρχείου Λάρισας για τη διενέργεια προφορικής δημοπρασίας

Το Δασαρχείο Λάρισας ανακοινώνει τη διενέργεια προφορικής δημοπρασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν.3669/2008 (ΦΕΚ 116/τ.Α’/18-6-2008), για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου (βελτίωση και αποκατάσταση βατότητας δασόδρομων) των Δημοσίων Δασικών Συμπλεγμάτων Όσσας - Αμπελακίων και Κάτω Ολύμπου περιοχής Δασαρχείου Λάρισας» έτους 2014.

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου θα είναι 20.000 € με Φ.Π.Α.

Η δημοπρασία θα γίνει στις 20-08-2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης των δικαιολογητικών συμμετοχής) στα γραφεία του Δασαρχείου Λάρισας. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει η Διευθύνουσα Υπηρεσία (Δασαρχείο Λάρισας).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Δασαρχείου Λάρισας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, τηλ.: 2410-251501, 2410-258897 (αρμόδιοι υπάλληλοι κ. Χρήστος Παπαγιαννόπουλος, κ. Καλλιόπη Τσάρα), όπως και φωτοαντίγραφα των συμβατικών τευχών του έργου με δική τους δαπάνη και φροντίδα.

Δείτε το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης.