Μέγεθος κειμένου: A A

15/02/2016: Ενημέρωση για τις αρχικές συμβάσεις καθαριότητας

Σας ενημερώνουμε ότι οι αρχικές συμβάσεις καθαριότητας ισχύουν μέχρι αρχές Μαίου 2016, δεν υπάρχουν παρατάσεις και θα πληρώνονται (για τους μήνες του 2016) με τις παρακάτω αποφάσεις ανάληψης ανά φορέα :
  1. 071/0875 A.Δ.Α. : Ω84ΙΟΡ10-ΘΧ9
  2. 072/0875 A.Δ.Α. : 7ΛΗ5ΟΡ10-2ΞΝ
  3. 07/0875 A.Δ.Α. : 6ΦΟΕΟΡ10-7ΦΓ

08/05/2015: Συμβάσεις καθαριότητας για το έτος 2015

17/04/2015: Έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού με θέμα «Άνοιγμα έντυπων οικονομικών προσφορών για τα μη μειοδοτούμενα τμήματα του διαγωνισμού καθαριότητας με ΑΔΑΜ 15PROC002590122»

16/04/2015: Έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού με θέμα "Υποβολή και έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης"

16/04/2015: Έγκριση δεύτερου πρακτικού ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχων για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των κτιρίων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας (Α.Δ.Θ.Στ.Ε.)

31/03/2015: Έγκριση πρώτου πρακτικού ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχων για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των κτιρίων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας (Α.Δ.Θ.Στ.Ε.)

17/03/2015: Διευκρινίσεις επί της προκήρυξης του διαγωνισμού για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών καθαρισμού των κτιρίων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στ. Ελλάδας (Α.Δ.Θ.Στ.Ε)

  1. Στο άρθρο 4 της προκήρυξης, σελ. 16, στην τελευταία πρόταση εκπαραδρομής γράφτηκε: « ……τα Παραρτήματα 3 & 4 της οικονομικήςπροσφοράς……..» Το σωστό είναι ο Πίνακας 1 & 2 του παραρτήματος 3.
  2. Όσες ατομικές επιχειρήσεις (φυσικά πρόσωπα) επιθυμούν συμμετοχή,θα υποβάλουν στον πίνακα 2 της οικονομικής προσφοράς μόνο τα στοιχεία που δύνανται ως αυτοαπασχολούμενοι καθώς και υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη, της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α΄75), δηλώνοντας ότι είναι ατομικές επιχειρήσεις (φυσικάπρόσωπα) που δεν απασχολούν εργαζόμενους με σχέση μισθωτήςεργασίας (αυτοαπασχολούμενοι).
  3. Όσες ατομικές επιχειρήσεις (φυσικά πρόσωπα) επιθυμούν συμμετοχή, θαυποβάλουν το Παράρτημα 4: Τεχνικές Προδιαγραφές, απαντώνταςθετικά στις απαιτήσεις 3, 4 & 5 του Παραρτήματος. Στην υπεύθυνηδήλωση θα διευκρινίζουν ότι συμμορφώνονται στις παραπάνωαπαιτήσεις, στο βαθμό που τους αφορά ως φυσικά πρόσωπα και κατάαναλογία, αφού δεν απασχολούν εργαζομένους με σχέση μισθωτήςεργασίας.
  4. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 120 ημέρες από την επομένη της διενέργειας τουδιαγωνισμού, δηλαδή την ημερομηνία αποσφράγισης στις 26 Μαρτίου 2015. (βλέπε συνημμένο ηλεκτρονικό αρχείο στο σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ).
  5. Στο κείμενο της προκήρυξης, σελ. 5, εκ παραδρομής αναφέρεται «ημερομηνία καταληκτικής υποβολής», καθώς επίσης και στο άρθρο 5 αναφέρεται «ηλεκτρονικής υποβολής» αντί για ημερομηνία αποσφράγισης όπως ισχύει.

 

20/02/2015: Προκήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών καθαρισμού των κτιρίων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στ. Ελλάδας (Α.Δ.Θ.Στ.Ε), CPV: 90911200-8, ύψους 131.268,00 χωρίς Φ.Π.Α

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στ. Ελλάδας ανακοινώνει τη διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη ετήσια (12ΜΗΝΗ), συνολική τιμή ανά τμήμα, για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών καθαριότητας στα κτίρια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στ. Ελλάδας. Μειοδότης αναδεικνύεται ο προσφέρων τη χαμηλότερη τιμή ανά Τμήμα. Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο των τμημάτων ή για επιμέρους τμήματα.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, στις ακόλουθες ημερομηνίες:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝΤετάρτη 18 Μαρτίου 2015 και ώρα 24:01

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Δευτέρα 23 Μαρτίου 2015 και ώρα 17:00

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Πέμπτη 26 Μαρτίου 2015 και ώρα 09:00

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της Π1-2390/2013.

Η προσφορά συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής, το ύψος της οποίας πρέπει να αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της προϋπολογισθείσης δαπάνης του τμήματος για το οποίο υποβάλλεται προσφορά (άνευ ΦΠΑ), και να έχει χρονική ισχύ τουλάχιστον (1) μήνα μετά τη λήξη ισχύος της προσφοράς, δηλαδή 23/8/2015.

Ακολουθεί η αναλυτική προκήρυξη του διαγωνισμού:

Δημοσίευση περίληψης του κειμένου θα γίνει στο «Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων» της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και σε δύο (2) ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας και σε μία τοπική (στην έδρα της Α.Δ.Θ.Στ.Ε.) Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο θα βαρύνουν τον/τους αναδειχθέντα/ες προμηθευτές στον/ους οποίο/ους θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός και θα καταβληθούν από αυτούς πριν την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων.

Η Διακήρυξη διατίθεται και από το Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στα τηλέφωνα επικοινωνίας 2413-503585/588/517 και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email): do@apdthest.gov.gr., καθώς και στον ιστότοπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.e-procurement.gov.gr στην κατηγορία Προκηρύξεις κάνοντας αναζήτηση με βάση τον ΑΔΑΜ.

Επίσης, η περίληψη της διακήρυξης θα κοινοποιηθεί στα Επιμελητήρια Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων, Καρδίτσας, Φθιώτιδας & Ευρυτανίας, Βοιωτίας, Εύβοιας, Φωκίδας, για ενημέρωση των μελών του και Στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας / Δνση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (πρώην Ελληνικό Οργανισμό Μικρομεσαίων Μεταποιητικών Μεσαίων Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας – ΕΟΜΜΕΧ).