Μέγεθος κειμένου: A A

31/7/2015: Αποτελέσματα πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη προμηθευτή υγρών καυσίμων κίνησης (αμόλυβδη βενζίνη 09132100-4, Super 09132200-5, Πετρέλαιο 09134200-9), για τις ανάγκες δασοπροστασίας του ειδ. Φορέα 073, ΚΑΕ 1511, οικονομικού έτους 2015.

9/7/2015: Διενέργεια ανοιχτού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού ύψους 59.900,00 χωρίς Φ.Π.Α. (73.677,00 με ΦΠΑ), για την ανάδειξη προμηθευτή υγρών καυσίμων κίνησης (αμόλυβδη βενζίνη 09132100-4, Super 09132200-5, Πετρέλαιο 09134200-9), για τις ανάγκες δασοπροστασίας (Ειδ. Φορέα 073) στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας Στ. Ελλάδας (Α.Δ.Θ.Στ.Ε), έτους 2015.

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στ. Ελλάδας προκηρύσσει πρόχειρο μειδοτικό διαγωνισμό προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης (βενζίνη αμόλυβδη, super /μολυβδούχος βενζίνη , πετρέλαιο κίνησης) για τις ανάγκες των δασικών υπηρεσιών. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών την Παρασκευή 24/7/2015 στις 10:00 π.μ. στα γραφεία της Δ/νσης Οικονομικού της ΑπΔΘΣτΕ Σωκράτους 111, Λάρισα. Κατάθεση προσφορών μέχρι την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2015 και ώρα 09:50.

 • Δείτε το πλήρες κείμενο της διακήρυξης
 • 10/3/2015: Συμβάσεις προμήθειας καυσίμων έτους 2015

  23/1/2015: Παράταση σύμβασης προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για τον ειδικό φορέα 071 μέχρι τις 28-2-2015.

  16/1/2015: Διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού ύψους 112.451,79,€ χωρίς Φ.Π.Α. ή 138.315,70€ με ΦΠΑ, για την ανάδειξη προμηθευτή υγρών καυσίμων Θέρμανσης (CPV: 09135100-5), έτους 2015.

  Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στ. Ελλάδας προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό προμήθειας υγρών καυσίμων θέρμανσης. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της δικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
  Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα ορίζεται η Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 24:01.

  Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr ορίζεται η Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2015 ημέρα και ώρα 17:00 μ.μ.

  Δείτε το πλήρες κείμενο της διακήρυξης

  9/1/2015: Διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού ύψους 129.879,43€ χωρίς Φ.Π.Α. ή 159.751,70€ με ΦΠΑ, για την ανάδειξη προμηθευτή υγρών καυσίμων κίνησης: Πετρέλαιοκίνησης (CPV: 09134200-9),αμόλυβδη βενζίνη(CPV: 09132100-4) & super μολυβδούχος βενζίνη (09132200-5), έτους 2015.

  Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στ. Ελλάδας προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της δικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
  Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα ορίζεται η Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 24:01.
  Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr ορίζεται η Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου 2015 ημέρα και ώρα 17:00 μ.μ.
 • Δείτε το πλήρες κείμενο της διακήρυξης