Μέγεθος κειμένου: A A

31/07/2014: Σύμβαση προμήθειας υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Αστυνομικής Διεύθυνσης Βοιωτίας.

Σύμβαση προμήθειας υγρών καυσίμων, πετρελαίου θέρμανσης, πετρελαίου κίνησης & βενζίνης αμόλυβδης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Αστυνομικής Διεύθυνσης Βοιωτίας.

Το κείμενο της σύμβασης είναι διαθέσιμο στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» με ΑΔΑ: ΩΩΚ6ΟΡ10-ΣΤΤ

14/07/2014: Ανοιχτός διεθνής μειοδοτικός διαγωνισμός ύψους 168.784,68€ χωρίς Φ.Π.Α. για την ανάδειξη προμηθευτή υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης για τις ανάγκες των υπηρεσιών Ν. Εύβοιας της Αστυνομικής Δ/νσης, των Λιμενικών Αρχών και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, έτους 2014.

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη προσφορά, δηλαδή το μεγαλύτερο ποσοστό (%) παρεχόμενης έκπτωσης στη νόμιμα διαμορφούμενη, την ημέρα παράδοσης, μέση εβδομαδιαία τιμή λιανικής πώλησης των καυσίμων, όπως αυτή θα προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών του Τμήματος Εμπορίου-Τουρισμού της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας.

Το χρονικό διάστημα προμήθειας των καυσίμων αφορά στο διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης με τον ανάδοχο μέχρι 31-12-2014 με δυνατότητα παράτασης τριμήνου.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Τμήματος Διοικητικού Οικονομικού Ν. Εύβοιας, Βενιζέλου και Βελισσαρίου 2, στη Χαλκίδα, την Τετάρτη 03/09/2014 στις 11:00 π.μ.

Κατάθεση προσφορών μέχρι 03-09-2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:45 π.μ. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια.

Η Διακήρυξη είναι διαθέσιμη στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» με ΑΔΑ: ΩΧ9ΖΟΡ10-ΞΘΝ, καθώς και στο δικτυακό τόπο του Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr. Επίσης το τεύχος της διακήρυξης διατίθεται από το Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού Εύβοιας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στα τηλέφωνα επικοινωνίας 22210 60668 και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail): tdo_evias@apdthest.gov.gr.

Δείτε το τεύχος της διακήρυξης.

11/07/2014: Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού για την επιλογή προμηθευτή υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τις υπηρεσίες της Ασυνονικής Δ/νσης Βοιωτίας έτους 2014.

Η απόφαση έγκρισης του πρακτικού είναι διαθέσιμη στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» με ΑΔΑ: 7ΔΔ6ΟΡ10-81Κ

05/06/2014: Ανοιχτός μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές, ύψους 81.300,00€ χωρίς Φ.Π.Α. (100.000,00 με ΦΠΑ) για την ανάδειξη προμηθευτή για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης (πετρέλαιο, αμόλυβδη βενζίνη) και θέρμανσης για τις ανάγκες της Αστυνομικής Δ/νσης Τρικάλων και των υφιστάμενων υπηρεσιών αυτής (Α.Τ. Πύλης, Α.Τ. Φαρκαδόνας, Α.Τ. Καλαμπάκας και του συστεγαζόμενου Τ.Δ.Λ. Τρικάλων), έτους 2014.

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η προσφορά, με βάση το μεγαλύτερο ποσοστό (%) παρεχόμενης έκπτωσης στη νόμιμα διαμορφούμενη, μέση εβδομαδιαία τιμή λιανικής πώλησης των καυσίμων, όπως αυτή θα προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών του Τμήματος Εμπορίου-Τουρισμού της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων.

Το χρονικό διάστημα προμήθειας των καυσίμων αφορά στο διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης με τον ανάδοχο μέχρι 31-12-2014 με δυνατότητα τρίμηνης παράτασης.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Τμήματος Διοικητικού Οικονομικού Ν. Τρικάλων, Κολοκοτρώνη 30 στα Τρίκαλα,  τη Δευτέρα 7/7/2014 στις 11:30 π.μ.

Κατάθεση προσφορών μέχρι 7.7.2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια.

Η Διακήρυξη θα είναι διαθέσιμη στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» με ΑΔΑ: ΒΙΥΞΟΡ10-528. Επίσης το τεύχος της διακήρυξης διατίθεται από το Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού Τρικάλων, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στα τηλέφωνα επικοινωνίας 2431076137 και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail): tdotrik@apdthest.gov.gr.

Δείτε το τεύχος της διακήρυξης.

19/05/2014: Ανοιχτός μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές, ύψους 115.447,15€ χωρίς Φ.Π.Α. (142.000,00 με ΦΠΑ) για την ανάδειξη προμηθευτή για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης (αμόλυβδη βενζίνη 09132100-4, Super 09132200-5, Πετρέλαιο 09134200-9), ΚΑΕ 1511 και πετρελαίου θέρμανσης (09135100-5) ΚΑΕ 1512, για τις ανάγκες της Αστυνομικής Δ/νσης Λάρισας, Δ.Π.Υ. (Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών) Λάρισας και Λιμενικής Αρχής (Λ.Α.) Ν. Λάρισας, έτους 2014.

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η προσφορά, με βάση το μεγαλύτερο ποσοστό (%) παρεχόμενης έκπτωσης στη νόμιμα διαμορφούμενη, μέση εβδομαδιαία τιμή λιανικής πώλησης των καυσίμων, όπως αυτή θα προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών του Τμήματος Εμπορίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Το χρονικό διάστημα προμήθειας των καυσίμων αφορά στο διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης με τον ανάδοχο μέχρι 31-12-2014 με δυνατότητα τρίμηνης παράτασης (31.03.2015) μετά από σύμφωνη γνώμη και των δύο μερών.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Διεύθυνσης Οικονομικού Σωκράτους 111(4ος όροφος) στη Λάρισα,  τη Δευτέρα 23/06/2014 στις 10:00 π.μ.

Κατάθεση προσφορών μέχρι 23.06.2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια.

Η Διακήρυξη θα είναι διαθέσιμη στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» με ΑΔΑ: ΒΙΙΟΟΡ10-5Ρ1. Επίσης το τεύχος της διακήρυξης διατίθεται από το Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στα τηλέφωνα επικοινωνίας 2413-503585/517 και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail): do@apdthest.gov.gr, καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.e-procurement.gr στην κατηγορία Προκηρύξεις.

Δείτε το τεύχος της διακήρυξης.

19/05/2014: Ανοιχτός μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη προμηθευτή για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης (πετρέλαιο, βενζίνη αμόλυβδη) και θέρμανσης της Αστυνομικής Διεύθυνσης Καρδίτσας και την προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης του Κέντρου Γενετικής Βελτίωσης Ζώων Καρδίτσας, συνολικού ύψους 101.626,01€ χωρίς Φ.Π.Α. για το οικονομικό έτος 2014.

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, προκηρύσσει τη διενέργεια ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη προμηθευτή που θα αναλάβει την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης (πετρέλαιο, βενζίνη αμόλυβδη) και θέρμανσης της Αστυνομικής Διεύθυνσης Καρδίτσας (Ε.Φ. 43-110, ΚΑΕ: 1511 & 1512) και την προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης του Κέντρου Γενετικής Βελτίωσης Ζώων Καρδίτσας (Ε.Φ. 01-110, ΚΑΕ 1611), συνολικού ύψους 101.626,01€ χωρίς Φ.Π.Α. ή 125.000,00 με Φ.Π.Α.

Το χρονικό διάστημα προμήθειας των καυσίμων αφορά στο διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης με τον ανάδοχο μέχρι 31-12-2014 με δυνατότητα παράτασης τριμήνου.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Τμήματος Διοικητικού Οικονομικού Νομού Καρδίτσας Σαρανταπόρου 140 (3ος όροφος) τη Δευτέρα 16/06/2014 στις 10:00 π.μ.

Κατάθεση προσφορών μέχρι 16/06/2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν είκοσι (120) ημέρες, προθεσμία που αρχίζει από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

Η Διακήρυξη θα είναι διαθέσιμη στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» με ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873. Επίσης, είναι διαθέσιμη από το Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού Νομού Καρδίτσας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στα τηλέφωνα επικοινωνίας 2441079808 και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail): tdokard@apdthest.gov.gr

Δείτε το τεύχος της διακήρυξης.

09/05/2014: Ανοιχτός  διεθνής  μειοδοτικός διαγωνισμός  ύψους  256.097,56€ χωρίς Φ.Π.Α. για την ανάδειξη προμηθευτή υγρών καυσίμων κίνησης & θέρμανσης (Πετρέλαιο κίνησης CPV09134100-8, Βενζίνη αμόλυβδη CPV09132100-4, Πετρέλαιο θέρμανσης CPV091635100-5) για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Αστυνομικής Δ/νσης Βοιωτίας, οικονομικού έτους 2014.

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, προκηρύσσει ανοιχτό  διεθνή  μειοδοτικό διαγωνισμό  ύψους  256.097,56€ χωρίς Φ.Π.Α. για την ανάδειξη προμηθευτή υγρών καυσίμων κίνησης & θέρμανσης (Πετρέλαιο κίνησης CPV09134100-8 ,Βενζίνη αμόλυβδη CPV09132100-4, Πετρέλαιο θέρμανσης CPV091635100-5) για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Αστυνομικής Δ/νσης Βοιωτίας , οικονομικού έτους 2014. Τα υπό προμήθεια είδη αναλύονται σε α)πετρέλαιο κίνησης : ποσό 42.439,02 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α & 38.200 λίτρα, β) βενζίνη αμόλυβδη: ποσό 201.463,41 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α &149.250 λίτρα γ) πετρέλαιο θέρμανσης: ποσό 12.195,12 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α & ποσότητα 11.700 λίτρα. Οι διαγωνιζόμενοι  μπορούν να υποβάλουν προσφορές για το σύνολο του διαγωνισμού (ποσότητες και είδη)  ή για όποιο είδος επιθυμούν  σε όποια πόλη (μερική προσφορά). Πάντως σε κάθε περίπτωση το κριτήριο κατακύρωσης θα είναι το μεγαλύτερο ποσοστό προσφερόμενης έκπτωσης (%) επί της μέσης εβδομαδιαίας τιμής λιανικής πώλησης ανά είδος.

 

Η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων είναι 30.06.2014 και ώρα 10:45 π.μ., η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι 30.06.2014 και ώρα 11:00.

Οι εγγυήσεις συμμετοχής αντιστοιχούν σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης με ΦΠΑ (άρθρο 25 του ΠΔ 118/07), που αντιστοιχεί στην προσφορά (ολική ή μερική) του διαγωνιζόμενου. Οι προδιαγραφές των πετρελαιοειδών θα πρέπει να είναι  σύμφωνα με τις προδιαγραφές των Κρατικών Διυλιστηρίων.

Η ισχύς των προσφορών είναι μέχρι 30.10.2014 (120 ημέρες). Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το τεύχος των όρων της διακήρυξης (ΑΔΑ: ΒΙΦΥΟΡ10-0Φ9, ΑΔΑΜ: 14PROC002038351) από το Τμήμα Διοικητικού-Οικονομικού της Α.Δ.Θ.Στ.Ε (Κάδμου 11 3ος όροφος Λιβαδειά 32100, καθώς και από την ιστοσελίδα της Α.Δ.Θ.Στ.Ε (www.apdthest.gov.gr). Πληροφορίες στο τηλ. 2261027376, φαξ επικοινωνίας 2261020550, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Μπαφίνα Σπυριδούλα .

07/05/2014: Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού ύψους 70.000,00€ με Φ.Π.Α. για την ανάδειξη προμηθευτή υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης για τις ανάγκες της Αστυνομικής Διεύθυνσης Νομού Ευρυτανίας και τις υφιστάμενες υπηρεσίες αυτής, οικονομικού έτους 2014

Το Τμήμα Διοικητικό-Οικονομικό Ν. Ευρυτανίας προκηρύσσει τη διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές, ύψους 70.000,00 με Φ.Π.Α., για την ανάδειξη προμηθευτή που θα αναλάβει την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης (πετρέλαιο, βενζίνη αμόλυβδη) και θέρμανσης της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ευρυτανίας και των υφισταμένων υπηρεσιών αυτής (Επιτελείο, ΑΤ Καρπενησίου, ΤΑ Καρπενησίου, ΑΤ Κερασοχωρίου, ΑΤ Φουρνάς) για το τρέχον οικονομικό έτος.

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη προσφορά, δηλαδή το μεγαλύτερο ποσοστό(%) παρεχόμενης έκπτωσης στις νόμιμα διαμορφούμενες, την ημέρα παράδοσης, μέσες τιμές εβδομαδιαίας πώλησης καυσίμων, όπως αυτές θα προκύπτουν από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών του Τμήματος Εμπορίου - Τουρισμού της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας.

Οι διαγωνιζόμενοι υποβάλουν προσφορές για το σύνολο των ποσοτήτων και των ειδών των καυσίμων με ενιαίο ποσοστό % έκπτωσης και για τα τρία είδη.

Το χρονικό διάστημα προμήθειας των καυσίμων αφορά το διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης με τον ανάδοχο μέχρι 31-12-2014.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής στα γραφεία του Τμήματος Διοικητικού-Οικονομικού Ν. Ευρυτανίας, Γεωργίου Κονδύλη 2, 36100, Καρπενήσι, την Τρίτη 13-05-2014 και ώρα 11:30 π.μ. Κατάθεση προσφορών μέχρι 13-05-2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες στο πλήρες κείμενο της σχετικής Απόφασης, που είναι αναρτημένο στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: ΒΙΦΙΟΡ10-1ΥΧ, ΑΔΑΜ: 14PROC002029872 2014-05-07).