Μέγεθος κειμένου: A A

11/01/2016: Συμβάσεις προμήθειας υγρών καυσίμων.

Σύμβαση με την εταιρεία με την επωνυμία "Κ.Ι. ΤΟΥΡΣΟΥΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε." για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης αξίας 20.900,00 ευρώ, για τις υπηρεσίες με έδρα την πόλη της Λάρισας των ειδ. φορέων 071 και 072 (ΑΔΑΜ: 16SYMV003606858 2016-01-05).

Σύμβαση με την εταιρεία με την επωνυμία "Κ.Ι. ΤΟΥΡΣΟΥΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε." για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης αξίας 19.500,00 ευρώ, για τις υπηρεσίες με έδρα την πόλη της Λάρισας του ειδ. φορέα 073 (ΑΔΑΜ: 16SYMV003607096 2016-01-05).

30/10/2015: Έγκριση πρακτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή προμηθευτή πετρελαίου θέρμανσης (CPV:09135100-5) οικονομικού έτους 2016 του ειδ. Φορέα 073, ΚΑΕ 1512, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας (Α.Δ.Θ.Στ.Ε.).

27/10/2015: Έγκριση πρακτικού ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή προμηθευτή υγρών καυσίμων κίνησης (αμόλυβδη βενζίνη 09132100-4, Super 09132200-5, Πετρέλαιο 09134200-9),του ειδ. Φορέα 073, ΚΑΕ 1511, οικονομικού έτους 2016, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας (Α.Δ.Θ.Στ.Ε.).

14/10/2015: Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού ύψους 59.363,89 χωρίς Φ.Π.Α. (73.017,58 με ΦΠΑ), για την ανάδειξη προμηθευτή πετρελαίου θέρμανσης, CPV:09135100-5, για τις ανάγκες των δασικών υπηρεσιών (ειδ.Φορ.073), της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στ. Ελλάδας (Α.Δ.Θ.Στ.Ε), οικονομικού έτους 2016.

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στ. Ελλάδας προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη προμηθευτή πετρελαίου θέρμανσης (CPV: 09135100-5) για τις ανάγκες υπηρεσιών της Α.Δ.Θ.Στ.Ε., με επιβάρυνση του ΚΑΕ: 1512, αξίας 59.363,89€ χωρίς Φ.Π.Α. (73.017,58 με ΦΠΑ), από 01.01.2016 μέχρι 31-12-2016.

Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί το μεγαλύτερο ποσοστό (%) παρεχόμενης έκπτωσης επί της εκάστοτε διαμορφούμενης, μέσης λιανικής τιμής πώλησης του είδους, του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για την συγκεκριμένη περιφερειακή ενότητα του νομού όπου θα βρίσκεται η έδρα του αναδόχου, κατά την ημέρα παράδοσης αυτού και που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους (πετρέλαιο θέρμανσης). Το ανωτέρω ποσοστό έκπτωσης μπορεί να είναι και αρνητικό χωρίς να υπερβαίνει το 1%.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 09:30. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Τόπος υποβολής προσφορών είναι η Δ/νση Οικονομικού, της Γεν. Δ/νσης Εσωτ. Λειτουργίας, της Α.Δ.Θ.Στ.Ε., Σωκράτους 111, ΤΚ 413 36, Λάρισα.

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών είναι η Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 09:30 π.μ. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια.

 • Δείτε το πλήρες κείμενο της διακήρυξης
 • 25/9/2015: Διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτή υγρών καυσίμων κίνησης (αμόλυβδη βενζίνη 09132100-4, Super 09132200-5, Πετρέλαιο 09134200-9), για τις ανάγκες κίνησης του Ειδ. Φορέα 073, στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας Στ. Ελλάδας (Α.Δ.Θ.Στ.Ε), οικονομικού έτους 2016.

  Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στ. Ελλάδας προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη προμηθευτή που θα αναλάβει την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης ( βενζίνη αμόλυβδη, super /μολυβδούχος βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης) για τις ανάγκες των δασικών υπηρεσιών (Ειδ. Φορέα 073) και Κωδικού Αριθμού Εξόδων (ΚΑΕ): 1511, ύψους 131.548,70€ χωρίς Φ.Π.Α. (161.804,90 με ΦΠΑ), για το έτος 2016.

  Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της δικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

  Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα ορίζεται η Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 08:00.

  Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr ορίζεται η Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 15:00 μ.μ.

  Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών είναι η Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 09:30.

 • Δείτε το πλήρες κείμενο της διακήρυξης