Μέγεθος κειμένου: A A

14/1/2015: Σύμβαση και απόφαση ανάληψης

Για την εκτέλεση των παραγγελιών από την αναφερόμενη σύμβαση, θα χρησιμοποιηθεί, αποκλειστικά και μόνο, η Απόφαση Ανάληψης με ΑΔΑ:ΩΞΛ0ΟΡ10-33Ξ

2/10/2015: Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού Διαγωνισμού προμήθειας ζωοτροφών, πτηνοτροφών & ιχθυοτροφών για τις ανάγκες των Δασικών Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στ. Ελλάδας (Α.Δ.Θ.Στ.Ε), έτους 2016

H Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας Στ. Ελλάδας (Α.Δ.Θ.Στ.Ε) προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ ανά τμήμα, για την επιλογή αναδόχου προμήθειας ζωοτροφών, πτηνοτροφών και ιχθυοτροφών, των Δασικών Υπηρεσιών, έτους 2016.

Η εκτιμώμενη αξία του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των πενήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών (54.460,45€) χωρίς Φ.Π.Α ή εξήντα έξι χιλιάδων διακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών (66.248,45 ευρώ) με ΦΠΑ.

Οι προσφορές υποβάλλονται μέχρι την 19-10-2015 και ώρα 15:00 (καταληκτική ημερομηνία).

Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες, δεν αξιολογούνται αλλά επιστρέφονται. Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 20η Οκτωμβρίου 2015 και ώρα 10:00.

Η αποσφράγιση του κυρίως φακέλου των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η επιτροπή του διαγωνισμού.

Τόπος υποβολής προσφορών καθώς και διενέργειας του διαγωνισμού είναι το Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού, της Δ/νσης Οικονομικού, της Γεν. Δ/νσης Εσωτ. Λειτουργίας, της Α.Δ.Θ.Στ.Ε., Σωκράτους 111, ΤΚ 413 36, Λάρισα. Τεύχη του Διαγωνισμού και τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της Προκήρυξης παρέχονται από την ανωτέρω Υπηρεσία.

Η διακήρυξη έχει καταχωρηθεί στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με αριθμό ΑΔΑΜ 15PROC003117266 2015-10-02.

 

Διαγωνισμός έτους 2015

18/08/2015: Τροποποίηση Σύμβασης Προμήθειας Ζωοτροφών - Πτηνοτροφών έτους 2015 με την Εταιρία με την επωνυμία Μιχαήλ Κωστάκης & ΣΙΑ Ο.Ε."

14/08/2015: 2η τροποποίηση Σύμβασης Προμήθειας Ζωοτροφών - Πτηνοτροφών έτους 2015 με την Εταιρία με την επωνυμία "Βιομηχανία Ζωοτροφών Κατερίνης Α.Ε." και τον διακριτικό τίτλο "ΒΙΟΖΩΚΑΤ Α.Ε."

08/07/2015: 1η τροποποίηση Σύμβασης Προμήθειας Ζωοτροφών - Πτηνοτροφών έτους 2015 με την Εταιρία με την επωνυμία "Βιομηχανία Ζωοτροφών Κατερίνης Α.Ε." και τον διακριτικό τίτλο "ΒΙΟΖΩΚΑΤ Α.Ε."

05/05/2015: Συμβάσεις Προμήθειας Ζωοτροφών - Πτηνοτροφών για τις ανάγκες έτους 2015 των δασικών υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας

12/03/2015: Διευκρινήσεις επί της Προκήρυξης Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου προμήθειας ζωοτροφών, πτηνοτροφών και ιχθυοτροφών, των Δασικών Υπηρεσιών, έτους 2015

Διευκρινήσεις επί της προκήρυξης διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού Διαγωνισμού προμήθειας ζωοτροφών, πτηνοτροφών & ιχθυοτροφών για τις ανάγκες των Δασικών Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης ΔιοίκησηςΘεσσαλίας Στ. Ελλάδας (Α.Δ.Θ.Στ.Ε), έτους 2015, προϋπολογισμού 66.204,44 ευρώσυμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.:
  1. Στη σελίδα 6, στην περίληψη της διακήρυξης, παράγρ. 10, γράφηκε ως ημερομηνίαδιενέργειας του διαγωνισμού η 17-3-2014 αντί της ορθής 17-3-2015.
  2. Στη σελίδα 6, στην περίληψη της διακήρυξης, παράγρ. 11, γράφηκε ως ημερομηνίααποσφράγισης του κυρίως φακέλου των προσφορών η 17-3-2014 αντί της ορθής17-3-2015.
  3. Στη σελίδα 11, στο τεύχος της διακήρυξης, στο άρθρο 5, στην 1η παράγραφο,γράφηκε ότι οι υποψήφιοι μπορούν να ζητούν μόνο εγγράφως διευκρινίσεις για τοπεριεχόμενο της παρούσας από την Αναθέτουσα Αρχή μέχρι την 6/3/2014 αντί τουορθού 6/3/2015. Επίσης στο ίδιο άρθρο γράφηκε ότι οι απαντήσεις παρέχονταιγραπτώς και το αργότερο μέχρι 11/3/2014 αντί του ορθού 11/3/2015.
  4. Στη σελίδα 12, στο τεύχος της διακήρυξης, στο άρθρο 7, στην 1η παράγραφο,γράφηκε ότι η προθεσμία υποβολής προσφορών και των απαραίτητωνδικαιολογητικών λήγει την 16-3-2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα Ελλάδος 15:00 αντίτου ορθού: η προθεσμία υποβολής προσφορών και των απαραίτητωνδικαιολογητικών λήγει την 16-3-2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα Ελλάδος 15:00.
  5. Στη σελίδα 13, στο τεύχος της διακήρυξης, στο άρθρο 8, στην 5η παράγραφογράφηκε ως ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού η 17-3-2014 αντί της ορθής 17-3-2015.
  6. Στη σελίδα 33, στο τεύχος της διακήρυξης, στο παράρτημα Β΄- τυποποιημένοέντυπο οικονομικής προσφοράς :i. Στο τμήμα 2 γράφηκε ως ποσότητα 11.400 αντί του ορθού 13.400.ii. Στο τμήμα 5 γράφηκε ως ποσότητα 3.100 αντί του ορθού 5.100.iii. Στο τμήμα 10 γράφηκε ως ποσότητα 2.400 αντί του ορθού 0 (μηδέν).
  7. Όπου στη διακήρυξη αναφέρονται φύραμα ωοτοκίας ή συντήρησης αυτό θα είναι σε μορφή pellet (3-5mm) και
  8. όπου στη διακήρυξη αναφέρεται φύραμα ανάπτυξης νεοσσών αυτό θα είναι σε μορφή ψίχουλου.

02/03/2015: Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου προμήθειας ζωοτροφών, πτηνοτροφών και ιχθυοτροφών, των Δασικών Υπηρεσιών, έτους 2015

H Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας Στ. Ελλάδας (Α.Δ.Θ.Στ.Ε) προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ ανά τμήμα, για την επιλογή αναδόχου προμήθειας ζωοτροφών, πτηνοτροφών και ιχθυοτροφών, των Δασικών Υπηρεσιών, έτους 2015.

Η εκτιμώμενη αξία του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των πενήντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ (58.588,00 ευρώ) χωρίς Φ.Π.Α ή εξήντα έξι χιλιάδων διακοσίων τεσσάρων ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών (66.204,44 ευρώ) με ΦΠΑ.

Οι προσφορές υποβάλλονται μέχρι την 16-3-2015 και ώρα 15:00 (καταληκτική ημερομηνία). Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες, δεν αξιολογούνται αλλά επιστρέφονται.

Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 17η Μαρτίου 2015 και ώρα 10:00. Η αποσφράγιση του κυρίως φακέλου των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η επιτροπή του διαγωνισμού.

Τόπος υποβολής προσφορών καθώς και διενέργειας του διαγωνισμού είναι το Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού, της Δ/νσης Οικονομικού, της Γεν. Δ/νσης Εσωτ. Λειτουργίας, της Α.Δ.Θ.Στ.Ε., Σωκράτους 111, ΤΚ 413 36, Λάρισα. Τεύχη του Διαγωνισμού και τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της Προκήρυξης παρέχονται από την ανωτέρω Υπηρεσία

Η διακήρυξη έχει καταχωρηθεί στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με αριθμό ΑΔΑΜ 15PROC002607523 2015-03-02.

19/02/2015: Παράταση Σύμβασης Προμήθειας Φυραμάτων - Ζωοτροφών

Παράταση σύμβασης προμήθειας φυραμάτων - ζωοτροφών αξίας 20.000,00 ευρώ, για τις ανάγκες των Δασικών Υπηρεσιών της Α.Δ.Θ.Σ.Ε. (ΑΔΑΜ: 15SYMV002563994)

Διαγωνισμός έτους 2014

04/06/2014: Σύμβαση με τον ανάδοχο του διαγωνισμού

Σύμβαση αξίας 70.526,69 ευρώ, "Προμήθειας Ζωοτροφών - Πτηνοτροφών για τις ανάγκες των Δασικών Υπηρεσιών της Α.Δ.Θ.Σ.Ε. (ΑΔΑ: ΒΙΥ1ΟΡ10-Τ0Ο, ΑΔΑΜ: 14SYMV002087409)

 

09/04/2014: Έγκριση του πρακτικού νο 1/4-4-2014 αποσφράγισης των φακέλων των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των τακτικών διαγωνισμών της Α.Δ.Θ.Στ.Ε

Σύμφωνα με την απόφαση έγκρισης του πρακτικού της επιτροπής, γίνεται αποδεκτή η προσφορά της ΒΙΟΖΩΚΑΤ Α.Ε., απορρίπτεται η προσφορά της Μιχαήλ Κωστάκης & Σια Ο.Ε. και αποφασίζεται το άνοιγμα της οικονομικής προσφοράς της ΒΙΟΖΩΚΑΤ Α.Ε. ως μοναδικού υποψηφίου αναδόχου, αφού υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία τιμών προηγουμένων διαγωνισμών που επιβεβαιώνονται με παραστατικά, την 14η Απριλίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ..

Δείτε το πλήρες κείμενο της απόφασης όπως έχει αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: ΒΙΗ3ΟΡ10-Η5Θ)

 

31/03/2014: Διευκρινήσεις επί της Προκήρυξης

Στην προκήρυξη με αριθμ. πρωτ.οικ.1247/10809 :

1) στη σελίδα 29, στις τεχνικές προδιαγραφές φυραμάτων δηλώθηκαν εκ παραδρομής τα ελάχιστα ποσοστά για τις ολικές κυταρρίνες, Τέφρα, Υγρασία, ενώ το ορθό είναι τα μέγιστα.

2) οι τεχνικές προδιαγραφές για το φύραμα ωοτοκίας (pellet 5mm) είναι ίδιες με αυτές της ορεινής πέρδικας.

3) στη σελίδα 30, στον πίνακα 3 (ολικές προδιαγραφές φυραμάτων ορεινής πέρδικας) το ολικό λίπος για ωοτοκία ορεινής πέρδικας δηλώνετε 35% ενώ το σωστό είναι 3,5% .

4) στη σελίδα 18, παράγραφος 8, οι τιμές να έχουν υποχρεωτικά τέσσερα (4) (και όχι δύο όπως αναφέρονται στην προκήρυξη) δεκαδικά ψηφία ακόμη και αν είναι μηδενικά.

 

Παράταση ημερομηνίας διενέργειας διαγωνισμού

Ανακοινώνουμε ότι αναβάλλουμε τη διενέργεια δημόσιου, ανοιχτού, τακτικού, μειοδοτικού Διαγωνισμού προμήθειας ζωοτροφών, πτηνοτροφών & ιχθυοτροφών για τις ανάγκες έτους 2014, των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στ. Ελλάδας (Α.Δ.Θ.Στ.Ε), τον οποίο εξαγγείλαμε με την αριθμ. πρωτ. 1247/10809/21.01.2014(ΑΔΑ:ΒΙΨ9ΟΡ10-5ΣΑ) απόφασή μας, λόγω της υποχρέωσης εφαρμογής του Ν. Ν.4155/2013 (120 Α’ ) (ΕΣΗΔΗΣ) και ορίζουμε ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού την 04/04/2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 και ημερομηνία υποβολής των προσφορών μέχρι την 03/04/2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00 (καταληκτική ημερομηνία).

Διαβάστε τη σχετική ανακοίνωση της Δ/νσης Οικονομικού

 

21/01/2014: Διενέργεια δημόσιου, ανοικτού, τακτικού Διαγωνισμού προμήθειας ζωοτροφών, πτηνοτροφών & ιχθυοτροφών για τις ανάγκες των Δασικών Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στ. Ελλάδας (Α.Δ.Θ.Στ.Ε), έτους 2014

H Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας Στ. Ελλάδας (Α.Δ.Θ.Στ.Ε) προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό τακτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος σε ευρώ, για την επιλογή αναδόχου προμήθειας ζωοτροφών, πτηνοτροφών και ιχθυοτροφών, των Δασικών Υπηρεσιών, έτους 2014.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των εβδομήντα δύο χιλιάδων σαράντα τεσσάρων ευρώ και ογδόντα λεπτών (72.044,80€) χωρίς Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από κανονική προθεσμία μεγαλύτερη των 30 ημερών, από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης στον Ελληνικό Τύπο.

Οι προσφορές υποβάλλονται μέχρι την 28-2-2014 και ώρα 15:00 (καταληκτική ημερομηνία). Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες, δεν αξιολογούνται αλλά επιστρέφονται.

Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 4η Μαρτίου 2014 και ώρα 11:00. Η αποσφράγιση του κυρίως φακέλου των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η επιτροπή του διαγωνισμού.

Τόπος υποβολής προσφορών καθώς και διενέργειας του διαγωνισμού είναι το Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού, της Δ/νσης Οικονομικού, της Γεν. Δ/νσης Εσωτ. Λειτουργίας, της Α.Δ.Θ.Στ.Ε., Σωκράτους 111, ΤΚ 413 36, Λάρισα. Τεύχη του Διαγωνισμού και τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της Προκήρυξης παρέχονται από την ανωτέρω Υπηρεσία

Η διακήρυξη έχει καταχωρηθεί στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με αριθμό ΑΔΑΜ 14PROC001836355.