Μέγεθος κειμένου: A A

25/04/2018: Έγκριση πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού με ΑΔΑΜ: 18PROC002813984, για την ανάδειξη αναδόχου για την «Ανάθεση εργασιών συμπλήρωσης και διόρθωσης των δασικών χαρτών της ΠΕ Καρδίτσας καθώς και των επιμέρους εργασιών για την υποστήριξη της ανάρτησής τους έως και την κύρωσή τους.»(CPV:77231900-7) και ορισμός νέας καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 698/56906/24-04-2018 απόφαση έγκρισης πρακτικού του διαγωνισμού, ορίστηκε νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προφορών η 03-05-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ (λήξη υποβολής προσφορών), για την ανάδειξη αναδόχου για την «Ανάθεση εργασιών συμπλήρωσης και διόρθωσης των δασικών χαρτών της ΠΕ Καρδίτσας καθώς και των επιμέρους εργασιών για την υποστήριξη της ανάρτησής τους έως και την κύρωσή τους», με το σύστημα προσφοράς ποσοστού έκπτωσης επί του τιμολογίου της Υπηρεσίας, με προϋπολογισμό 26.612,9 € (πλέον Φ.Π.Α 24%).

Σχετικά αρχεία:

Η υπ' αριθμ. 698/56906/24-04-2018 απόφαση έγκρισης πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού (όπως δημοσιεύτηκε στο "Διαύγεια", ΑΔΑ: ΩΠΜ5ΟΡ10-ΜΟΦ)

04/04/2018: Έγκριση πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού με ΑΔΑΜ: 18PROC002813984, για την ανάδειξη αναδόχου για την «Ανάθεση εργασιών συμπλήρωσης και διόρθωσης των δασικών χαρτών της ΠΕ Καρδίτσας καθώς και των επιμέρους εργασιών για την υποστήριξη της ανάρτησής τους έως και την κύρωσή τους.»(CPV:77231900-7) και ορισμός νέας καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 573/47566/04-04-2018 απόφαση έγκρισης πρακτικού του διαγωνισμού, ορίστηκε νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προφορών η 19-04-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ (λήξη υποβολής προσφορών), για την ανάδειξη αναδόχου για την «Ανάθεση εργασιών συμπλήρωσης και διόρθωσης των δασικών χαρτών της ΠΕ Καρδίτσας καθώς και των επιμέρους εργασιών για την υποστήριξη της ανάρτησής τους έως και την κύρωσή τους», με το σύστημα προσφοράς ποσοστού έκπτωσης επί του τιμολογίου της Υπηρεσίας, με προϋπολογισμό 26.612,9 €(πλέον Φ.Π.Α 24%).

Σχετικά αρχεία:

Η υπ' αριθμ. 573/47566/04-04-2018 απόφαση έγκρισης πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού (όπως δημοσιεύτηκε στο "Διαύγεια", ΑΔΑ: Ω20ΔΟΡ10-7ΒΟ)

19/03/2018: Συνοπτικός Διαγωνισμός ανάθεσης εργασιών συμπλήρωσης και διόρθωσης δασικών χαρτών της Π.Ε. Καρδίτσας καθώς και των επιμέρους εργασιών για την υποστήριξη της ανάρτησής τους έως και την κύρωσή τους

Η Διεύθυνση Δασών Π.Ε. Καρδίτσας, με έδρα την Καρδίτσα Χ. Φλωράκη Τέρμα 43100, διακηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάση της τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου «Ανάθεσης εργασιών συμπλήρωσης και διόρθωσης των δασικών χαρτών της Π.Ε. Καρδίτσας καθώς και των επιμέρους εργασιών για την υποστήριξη της ανάρτησής τους έως και την κύρωσή τους», προϋπολογισμού 26.612,9 € πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικό 33.000,00 €.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 29/03/2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, στα γραφεία της Διεύθυνσης Δασών Καρδίτσας, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Τα τεύχη δημοπράτησης θα διατίθενται σε ψηφιακή μορφή, σε μέσο αποθήκευσης (usb-stick) που θα προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι, από τη Διεύθυνση Δασών Καρδίτσας (Χ. Φλωράκη Τέρμα, ισόγειο) τις εργάσιμες ημέρες από 10:00 έως 13:00.

Απαιτείται η παραλαβή σφραγισμένου Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς από τη Διεύθυνση Δασών Καρδίτσας που θα χορηγείται μέχρι την 28/03/2018.

Απαιτείται κατάθεση εγγυητικής επιστολής, ποσού 532,00€, για τη συμμετοχή στον παραπάνω διαγωνισμό.

Σχετικά αρχεία: