Μέγεθος κειμένου: A A

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη συνολικά τιμή ανά ομάδα σε ευρώ, για την ανάδειξη αναδόχου προμηθευτή γραφικής ύλης (προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών), του ειδ. Φορέα 071 των υπηρεσιών της Α.Δ.Θ.Στ.Ε. για το έτος 2015.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των πενήντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα πέντε ευρώ 55.835,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, ο οποίος αναλύεται σε 47.858,52 ευρώ εκτιμώμενη ετήσια συμβατική αξία & 7.976,42 ευρώ δικαίωμα δίμηνης παράτασης και βαρύνει τις τακτικές πιστώσεις του προϋπολογισμού της Α.Δ.Θ.Στ.Ε., ειδ.φορ.071/ΚΑΕ 1111 έτους 2015.

Οι προσφορές αφορούν ομάδα, ομάδες (μερική προσφορά) ή το σύνολο των ομάδων (σύνολο του υπό προμήθεια υλικού), όπως αυτό παρατίθεται στον πίνακα 1 και στο Παραρτημα Β΄: Τεύχος Οικονομικής Προσφοράς.

Καταληκτική ημερομηνία, ώρα και τόπος κατάθεσης των προσφορών:
Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 10:50 π.μ. στη Διεύθυνση Οικονομικού - Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού της Α.Δ.Θ.Στ.Ε., Σωκράτους 111, 413 36 Λάρισα. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

Ημερομηνία, ώρα διεξαγωγής και τόπος διενέργειας του διαγωνισμού:
Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 11:00 π.μ. στο γραφείο, του Τμήματος Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού, Σωκράτους 111, 3ος όροφος, Λάρισα.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από Τριμελή Επιτροπή που αποτελείται από υπαλλήλους της Α.Δ.Θ.Στ.Ε., και οι ενστάσεις θα εξεταστούν από την Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων.

Το χρονικό διάστημα προμήθειας αφορά στο διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης με τον ανάδοχο-ους μέχρι 31-12-2015 με δυνατότητα δίμηνης παράτασης μέχρι 28.02.2016 μετά από σύμφωνη γνώμη και των δύο μερών.

Εκτός από την παρούσα σελίδα, η Διακήρυξη διατίθεται από το Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στα τηλέφωνα επικοινωνίας 2413-503585/517 και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email): do@apdthest.gov.gr, καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.e-procurement.gov.gr στην κατηγορία Προκηρύξεις. Το τεύχος της διακήρυξης αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μέσα σε μια (1) ημέρα από τη λήψη της σχετικής αίτησης.

- Η προκήρυξη του διαγωνισμού

- Ο πίνακας Οικονομικής προσφοράς