Μέγεθος κειμένου: A A

24/08/2017: Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαπραγμάτευσης κατόπιν του συνοπτικού διαγωνισμού με ΑΔΑΜ:17PROC001734380, για την προμήθεια ειδών συντήρησης και παροχή εργασιών επισκευής μεταφορικών μέσων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας (Α.Δ.Θ.Στ.Ε.).

10/08/2017: Ανακοίνωση για διαπραγμάτευση προμήθειας ειδών συντήρησης και παροχής εργασιών επισκευής μεταφορικών μέσων της Α.Δ.Θ.Στ.Ε.

10/08/2017: Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης φακέλων προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας ειδών συντήρησης και παροχής εργασιών επισκευής μεταφορικών μέσων

21/07/2017: Συνοπτικός Διαγωνισμός προμήθειας ειδών συντήρησης και παροχής εργασιών επισκευής μεταφορικών μέσων

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας διενεργεί συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια μερών, εξαρτημάτων και ανταλλακτικών για τα οχήματα και τους κινητήρες τους και την παροχή εργασιών επισκευής και τοποθέτησης μηχανικών μερών των μεταφορικών μέσων των υπηρεσιών της.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των δεκαεννιά χιλιάδων τετρακοσίων δέκα εννιά ευρώ και είκοσι δύο λεπτών (19.419,22) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: δέκα πέντε χιλιάδες εξακόσια εξήντα ευρώ και εξήντα έξι λεπτά (15.660,66) Φ.Π.Α: τρεις χιλιάδες εφτακόσια πενήντα οχτώ ευρώ και πενήντα έξι λεπτά, (3.758,56).

Οι προσφορές κατατίθενται στο Πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Οικονομικού της Α.Δ.Θ.Στ.Ε.,Σωκράτους 111, Τ.Κ. 413 36 στη Λάρισα.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών ορίζεται η Πέμπτη 03Αυγούστου 2017 και ώρα 09:00 π.μ. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνωημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής του διαγωνισμού ορίζεται η Πέμπτη 03 Αυγούστου 2017 καιώρα 09:30 π.μ. στο γραφείο του Τμήματος Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Κρατικώνοχημάτων της Α.Δ.Θ.Στ.Ε., Σωκράτους 111, 3ος όροφος, Λάρισα.

 

Σχετικά αρχεία: