Μέγεθος κειμένου: A A

Συμβάσεις καθαριότητας

26/02/2018: Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός παροχής υπηρεσιών καθαρισμού των κτιρίων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας (Α.Δ.Θ.Στ.Ε.) για το έτος 2018

Αρ. Διακήρυξης: 2937/28588/26 -02-2018

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας διενεργεί ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των κτιρίων της, CPV: 90911200-8 για το έτος 2018.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εκατόν είκοσι τριών χιλιάδων οχτακοσίων έξι ευρώ και πενήντα έξι λεπτών  (123.806,56) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και αφορά παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των κτιρίων της Α.Δ.Θ.Στ.Ε (CPV: 90911200-8) για το έτος 2018.

Η σύμβαση διαιρείται σε πενήντα τρία (53) τμήματα. Προσφορές υποβάλλονται για επιμέρους, ένα ή περισσότερα, τμήματα (μερική προσφορά) ή για το σύνολο των τμημάτων (ολική προσφορά) της διακήρυξης. Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει τιμής. Επί ποινή απορρίψεως οι προσφορές των οικονομικών φορέων δεν μπορούν να υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό της αναθέτουσας αρχής ανά τμήμα. Δεν υπάρχει μέγιστος αριθμός τμημάτων που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016 και την Υπουργική Απόφαση 56902/215/19.05.2017 (Β΄1924). Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 21η Μαρτίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00.

Οι οικονομικοί φορείς για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα σύμβαση απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα ΕΣΗΔΗΣ.

Προδικαστική προσφυγή κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής ασκείται ενώπιον της ΑΕΠΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 και του Π.Δ. 39/2017.

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης και τα Παραρτήματα αυτής καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό:54211. Επίσης, η Προκήρυξη(περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) της σύμβασης δημοσιεύτηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)και αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο:www.et.diavgeia.gov.gr (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ). Η Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016.

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται στο τηλ.: 2413503517-540, fax:2413503674, αρμόδιος υπάλληλος Ιωάννης Ζιάρρας, Τμήμα προμηθειών, διαχείρισης Υλικού και κρατικών οχημάτων, Σωκράτους 111, 413 36 Λάρισα.

Σχετικά αρχεία: