Μέγεθος κειμένου: A A

Συμβάσεις διαγωνισμού

- Σύμβαση παροχής υπηρεσιών καθαριότητας αξίας 27.532,96 ευρώ με Φ.Π.Α, με την εταιρεία με την επωνυμία ΕΛΕΚΤ Α.Ε.

Σύμβαση παροχής υπηρεσιών καθαριότητας αξίας 3.925,53 ευρώ με Φ.Π.Α, με την εταιρεία με την επωνυμία ΝΗΡΗΙΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΙΚΕ.

- Σύμβαση παροχής υπηρεσιών καθαριότητας αξίας 55.949,85 ευρώ με Φ.Π.Α, με την εταιρεία με την επωνυμία ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΡΚΥΝΑ.

- Σύμβαση παροχής υπηρεσιών καθαριότητας αξίας 31.239,77 ευρώ με Φ.Π.Α, με την εταιρεία με την επωνυμία FANTASY CLEANING SECURITY AND FACILITY IKE.

- Σύμβαση παροχής υπηρεσιών καθαριότητας αξίας 109.507,25 ευρώ με Φ.Π.Α, με την εταιρεία με την επωνυμία ΑΝΑΞ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.

- Σύμβαση παροχής υπηρεσιών καθαριότητας αξίας 12.829,67 ευρώ με Φ.Π.Α, με την εταιρεία με την επωνυμία ΙΑΤΡΟΥ CLEANING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ.

- Σύμβαση παροχής υπηρεσιών καθαριότητας αξίας 3.412,50 ευρώ με Φ.Π.Α, με την εταιρεία με την επωνυμία Ντζαϊμέρης Ματθαίος.

- Απόφαση απευθείας ανάθεσης υπηρεσιών καθαριότητας για κτίρια της Α.Δ.Θ.Στ.Ε.αξίας 4.097,83 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% στον οικονομικό φορέα Fantasy Cleaning Security and Facility Ι.Κ.Ε..

Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός άνω των ορίων για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού στα κτίρια της Α.Δ.Θ.Στ.Ε. από 1-1-2019 έως 31-12-2020

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας (Α.Δ.Θ.ΣΤ.Ε.) προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού (CPV:90911200-8) στα κτίριά της από 1-1-2019 έως 31-12-2020. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων σαράντα ενός χιλιάδων εφτακοσίων εξήντα δύο ευρώ και εξήντα λεπτών(341.762,60) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Η σύμβαση υποδιαιρείται σε πενήντα τρία (53) τμήματα.

Η προκήρυξη απεστάλη στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 05-9-2018. Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης θα καταχωρηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., όπου έλαβε συστημικό αριθμό: 62103,  ενώ περίληψή της θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα ¨ΔΙΑΥΓΕΙΑ¨ και θα δημοσιευτεί στον ελληνικό τύπο.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 08η Οκτωβρίου 2018 ημέρα  Δευτέρα και ώρα 15:00. Το  χρονικό διάστημα δέσμευσης της προσφοράς είναι 150 ημέρες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών.

Διευκρινίσεις δίνονται από την αναθέτουσα αρχή σε ερωτήματα που υποβάλλονται εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα ΕΣΗΔΗΣ και  να ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό αντιστοιχεί σε 1% επί της συνολικής εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ όλων των τμημάτων που υποβάλλεται προσφορά.

Προσφορές υποβάλλονται για επιμέρους, ένα ή περισσότερα τμήματα  ή για το σύνολο των τμημάτων της διακήρυξης. Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει της τιμής ανά τμήμα. Επί ποινή απορρίψεως οι προσφορές των οικονομικών φορέων δεν μπορούν να υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό της αναθέτουσας αρχής ανά τμήμα. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

Προδικαστική προσφυγή κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής ασκείται ενώπιον της ΑΕΠΠ, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Αρμόδιοι υπάλληλοι για την παροχή πληροφοριών είναι οι: Αγγελική Δράκου, τηλ.2413503517 και Ιωάννης Ζιάρρας, τηλ.2413503540, αρ. τηλεομοιοτυπίας: 2413503674, ηλ.ταχυδρομείο: ziarras.ioannis@apdthest.gov.gr.

Σχετικά αρχεία: