Μέγεθος κειμένου: A A

Συμβάσεις διαγωνισμού

- Σύμβαση παροχής υπηρεσιών καθαριότητας αξίας 13.539,31 ευρώ με Φ.Π.Α., με την εταιρεία με την επωνυμία FANTASY CLEANING SECURITY & FACILITY IKE

- Σύμβαση παροχής υπηρεσιών καθαριότητας αξίας 35.183,16 ευρώ με Φ.Π.Α.,με την εταιρεία με την επωνυμία ΑΝΑΞ Α.Ε.

- Σύμβαση παροχής υπηρεσιών καθαριότητας αξίας 60.040,80 ευρώ με Φ.Π.Α., με την εταιρεία με την επωνυμία ΕΛΕΚΤ Α.Ε.

- Σύμβαση παροχής υπηρεσιών καθαριότητας αξίας 52.555,48 ευρώ με Φ.Π.Α., με την εταιρεία με την επωνυμία ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.

Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός άνω των ορίων για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού στα κτίρια της Α.Δ.Θ.Στ.Ε. από 1-1-2021 έως 31-12-2021

Αρ. Διακήρυξης: 5494/52463/24-4-2020 ΑΔΑΜ: PROC006613100

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας (Α.Δ.Θ.ΣΤ.Ε.) προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού (CPV:90911200-8) στα κτίρια της από 1-1-2021 έως 31-12-2021. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων δύο χιλιάδων  εξακοσίων τριάντα δύο ευρώ (202.632,00€)συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.Η σύμβαση υποδιαιρείται σε πενήντα δύο(52) τμήματα.

Η προκήρυξη απεστάλη στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 12-04-2020. Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης θα καταχωρηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., όπου έλαβε συστημικό αριθμό: 90562,  ενώ περίληψή της θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα ¨ΔΙΑΥΓΕΙΑ¨ και θα καταχωρισθεί στο ΚΗΜΔΗΣ.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 25η Μαΐου 2020 και ώρα 15:00.

Το  χρονικό διάστημα δέσμευσης της προσφοράς είναι 180 ημέρες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών.

Διευκρινίσεις δίνονται από την αναθέτουσα αρχή σε ερωτήματα που υποβάλλονται εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα ΕΣΗΔΗΣ και  να ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό αντιστοιχεί σε 1% επί της συνολικής εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ όλων των τμημάτων που υποβάλλεται προσφορά.

Προσφορές υποβάλλονται για επιμέρους, ένα ή περισσότερα τμήματα  ή για το σύνολο των τμημάτων της διακήρυξης. Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει της τιμής ανά τμήμα. Επί ποινή απορρίψεως οι προσφορές των οικονομικών φορέων δεν μπορούν να υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό της αναθέτουσας αρχής ανά τμήμα. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

Προδικαστική προσφυγή κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής ασκείται ενώπιον της ΑΕΠΠ, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Αρμόδιοι υπάλληλοι για την παροχή πληροφοριών είναι οι: Αγγελική Δράκου, τηλ.2413503517 και Ιωάννης Ζιάρρας, τηλ.2413503540, Σιώμου Σταματία, τηλ.2410503539 αρ. τηλεομοιοτυπίας:2413503674, ηλ.ταχυδρομείο: ziarras.ioannis@apdthest.gov.gr.

Σχετικά αρχεία: