Μέγεθος κειμένου: A A

17/1/2017: Συμβάσεις προμήθειας καυσίμων κίνησης

«Προκήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάση τιμής για την προμήθεια καυσίμων κίνησης (αμόλυβδης βενζίνης CPV:09132100-4, μολυβδούχου βενζίνης (Super) CPV:09132200-5, καυσίμου πετρελαιοκινητήρων ντίζελ CPV:09134200-9) ύψους 133.972,57€ χωρίς Φ.Π.Α (166.125,98€ με ΦΠΑ) για την κάλυψη των αναγκών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας (Α.Δ.Θ.Στ.Ε.) έτους 2017 (ΑΔΑΜ: 16PROC005287501 2016-10-24)».

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στ. Ελλάδας προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια καυσίμων κίνησης (αμόλυβδης βενζίνης CPV:09132100-4, μολυβδούχου βενζίνης (Super) CPV:09132200-5, καυσίμου πετρελαιοκινητήρων ντίζελ CPV:09134200-9) για την κάλυψη των αναγκών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας έτους 2017. Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ανά τμήμα βάση τιμής, δηλ. με βάση το μεγαλύτερο ποσοστό (%) παρεχόμενης έκπτωσης στη νόμιμα διαμορφούμενη μέση εβδομαδιαία τιμή λιανικής πώλησης των καυσίμων, σύμφωνα με τα εβδομαδιαία δελτία που εκδίδονται από τα Τμήματα Εμπορίου των Περιφερειών Θεσσαλίας και Στ. Ελλάδας. Το ανωτέρω ποσοστό έκπτωσης μπορεί να είναι και αρνητικό χωρίς να υπερβαίνει το 1%.

Ο προϋπολογισμός του Διαγωνισμού ανέρχεται σε εκατόν τριάντα τρεις χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα δύο ευρώ και πενήντα εφτά λεπτά (133.972,57) χωρίς Φ.Π.Α ή εκατόν εξήντα έξι χιλιάδες εκατόν είκοσι πέντε ευρώ και ενενήντα οχτώ λεπτά (166.125,98€) με ΦΠΑ και θα βαρύνει τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον ΚΑΕ 1511 του τακτικού προϋπολογισμού των Φορέων 071-072 και 073 της Α.Δ.Θ.Στ.Ε. του έτους 2017.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της δικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr ακολουθώντας την προβλεπόμενη διαδικασία εγγραφής.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα ορίζεται η Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 15:00.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr ορίζεται η Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 23:59 μ.μ.

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών είναι η Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 09:30.

Σχετικά αρχεία:

  • Η περίληψη της προκήρυξης (ΑΔΑ: ΨΚΝΥΟΡ10-3Ο9)
  • Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης (ΑΔΑΜ: 16PROC005287501 2016-10-24)
  • ΝΕΟ Απόφαση έγκρισης πρακτικού αποσφράγισης φακέλων κατακύρωσης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (ΑΔΑ: Ψ69ΘΟΡ10-Λ9Ν)