Μέγεθος κειμένου: A A

Συμβάσεις προμήθειας καυσίμων κίνησης, λιπαντικών μέσων και ελαίων

«Ηλεκτρονικός διαγωνισμός προμήθειας καυσίμων κίνησης, λιπαντικών ελαίων-λιπαντικών μέσων και πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες της Α.Δ.Θ.ΣΤ.Ε. για το έτος 2018».

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας (Α.Δ.Θ.ΣΤ.Ε.) προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων για την προμήθεια καυσίμων κίνησης λιπαντικών ελαίων-λιπαντικών μέσων και πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες της Α.Δ.Θ.ΣΤ.Ε. δωδεκάμηνης διάρκειας (01-1-2018 ως 31-12-2018).

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων και τριακοσίων σαράντα ευρώ και δεκαπέντε λεπτών (364.340,15)€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Α.Δ.Θ.Στ.Ε για το έτος 2018.

Η σύμβαση υποδιαιρείται σε σαράντα εφτά (47) τμήματα (τα ονόματα των τμημάτων δηλώνουν τις πόλεις που αποτελούν τον τόπο παράδοσης των ειδών). Προσφορές υποβάλλονται για επιμέρους, ένα ή περισσότερα, τμήματα (μερική προσφορά) ή για το σύνολο των τμημάτων (ολική προσφορά) της διακήρυξης. Δεν υπάρχει μέγιστος αριθμός Τμημάτων που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα. Οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να υποβάλουν προσφορές για όλα τα είδη και τις ποσότητες των υγρών καυσίμων ή των λιπαντικών που περιλαμβάνει ένα τμήμα.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει της τιμής και συγκεκριμένα, το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%), ενώ γίνονται δεκτές και προσφορές με αρνητικό ποσοστό έκπτωσης μέχρι 5%, επί της διαμορφούμενης μέσης ημερήσιας τιμής λιανικής πώλησης των υγρών καυσίμων, όπως προσδιορίζεται από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για κάθε περιφερειακή ενότητα όσον αφορά τα καύσιμα(Τμήματα 1-30) και τη χαμηλότερη τιμή ανά λίτρο ή κιλό για τα λιπαντικά (Τμήματα 31-47). Επί ποινή απορρίψεως οι προσφορές των οικονομικών φορέων δεν μπορούν να υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό της αναθέτουσας αρχής ανά τμήμα. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των ειδών είναι δύο (02) εργάσιμες ημέρες από την παραγγελία.

Οι οικονομικοί φορείς για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα σύμβαση απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, στην ελληνική γλώσσα, σεηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016 ,και την Υπουργική Απόφαση 56902/215/19.05,2017 (Β΄1924).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 30 Οκτωβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα ΕΣΗΔΗΣ.

Η Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό αντιστοιχεί σε 1% επί της συνολικής προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ όλων των τμημάτων που υποβάλλεται προσφορά. Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι 150 ημέρες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών.

Αρμόδιοι υπάλληλοι για την παροχή πληροφοριών είναι οι: Αγγελική Δράκου, τηλ. 2413503517, αρ. τηλεομοιοτυπίας:2413503674, ηλ. ταχυδρομείο: ziarras.ioannis@apdthest.gov.gr και Ιωάννης Ζιάρρας, τηλ. 2413503595, αρ. τηλεομοιοτυπίας:2413503674, ηλ. ταχυδρομείο: ziarras.ioannis@apdthest.gov.gr.

Σχετικά αρχεία: