Μέγεθος κειμένου: A A

Το Δασαρχείο Λάρισας προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, για τη μίσθωση με ωριαία αντιμισθία α) ενός (1) ισοπεδωτήρα-διαμορφωτήρα (GRADER), ή αναλόγου τύπου και εργοστασίου, ιπποδύναμης 100 ΗΡ και άνω με εμπρόσθιο μαχαίρι και β) ενός (1) εκσκαφέα –φορτωτή (JCB), ή αναλόγου τύπου και εργοστασίου, ιπποδύναμης 70 ΗΡ και άνω, για την υλοποίηση με αυτεπιστασία του έργου: «Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου περιοχής αρμοδιότητας Δασαρχείου Λάρισας (Δημόσιο Δασικό Σύμπλεγμα Όσσας-Αμπελακίων), έτους 2020».

Η δαπάνη των ανωτέρω μηχανημάτων ανέρχεται στο ποσό των 17.000,00€ με Φ.Π.Α για τον ισοπεδωτήρα-διαμορφωτήρα και 4.000,00€ με ΦΠΑ για τον εκσκαφέα –φορτωτή.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/08-08-2016) «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και με τους όρους του τεύχους της αναλυτικής διακήρυξης.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 4 - 8 - 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης των δικαιολογητικών συμμετοχής) στα γραφεία του Δασαρχείου Λάρισας.

 

Σχετικά Αρχεία:

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού (όπως δημοσιεύτηκε στο Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΛ7ΖΟΡ10-ΞΜΙ, ΑΔΑΜ: 20PROC007073253 2020-07-23)