Μέγεθος κειμένου: A A

13/12/2018: Σύμβαση διαγωνισμού

30/10/2018: Συνοπτικός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς ηλεκτρονικού, αρχειακού, γραφειακού και λοιπού εξοπλισμού λόγω μεταστέγασης των τμημάτων: 1. Αδειών Διαμονής Ν.Φθιώτιδας και 2. Αστικής και Κοινωνικής Ένταξης Ν. Φθιώτιδας

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας διενεργεί ανοιχτό συνοπτικό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς εξοπλισμού λόγω μεταστέγασης των τμημάτων της Α.Δ.Θ.Στ.Ε. ν. Φθιώτιδας: 1.Αδειών Διαμονής και 2. Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικής Ένταξης.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των δεκαοχτώ χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (18.600,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ (15.000 €)  Φ.Π.Α: τρεις χιλιάδες εξακόσια ευρώ (3.600,00€) και αφορά σε παροχή υπηρεσιών μεταφοράς αρχειακού, ηλεκτρονικού, γραφειακού και λοιπού εξοπλισμού, λόγω μεταστέγασης των ανωτέρω τμημάτων της Α.Δ.Θ.Στ.Ε. σε νέο οίκημα. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε.0829 ¨Λοιπές Μεταφορές¨ του προϋπολογισμού του ειδικού φορέα 071 της Α.Δ.Θ.Στ.Ε. με την  Απόφαση  δέσμευσης πίστωσης υπ’αριθ.πρωτ.16853/168291/17-10-2018, ΑΔΑ: Ω7ΣΡΟΡ10-47Η και ΑΔΑΜ: 18REQ003876279.

Η σύμβαση υποδιαιρείται σε δύο (2) τμήματα. Προσφορές υποβάλλονται για επιμέρους, ένα τμήμα (μερική προσφορά) ή για το σύνολο των τμημάτων (ολική προσφορά) της διακήρυξης. Δεν υπάρχει μέγιστος αριθμός τμημάτων που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα.

Η κατακύρωση γίνεται ανά τμήμα. Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς με βάση την τιμή ανά τμήμα.  Επί ποινή απορρίψεως οι προσφορές των οικονομικών φορέων δεν μπορούν να υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό της αναθέτουσας αρχής ανά τμήμα. Δεν υπάρχει μέγιστος αριθμός τμημάτων που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα.  Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει τις εργασίες σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών από την ανάρτηση της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ.

Οι οικονομικοί φορείς για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσας Διακήρυξης, ήτοι στον τομέα των Μεταφορών.

Οι προσφορές κατατίθενται στο Πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Οικονομικού της Α.Δ.Θ.Στ.Ε., Σωκράτους 111, Τ.Κ. 413 36 στη Λάρισα (τηλ. επικοινωνίας:2413503540-2413503517), μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην παρούσα διακήρυξη, δηλ. την Πέμπτη 15 Νοεμβρίου και ώρα 09:00 π.μ. στην Ελληνική γλώσσα σύμφωνα με το Ν.4412/2016 (Α΄ 147). Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς.

Ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής του διαγωνισμού ορίζεται η Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 10:00 στο γραφείο του Τμήματος  Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και   Κρατικών οχημάτων της Α.Δ.Θ.Στ.Ε., Σωκράτους 111, 4ος όροφος, Λάρισα.

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα εκατόν είκοσι ημερών από την επόμενη της διενέργειάς του, δηλ. τουλάχιστον μέχρι την 15 Μαρτίου 2019.

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής κατά πράξης της. Η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης και τα Παραρτήματα αυτής καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). Επίσης, η Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης)  της σύμβασης αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο: https://diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται στο τηλ.: 2413 503540, fax: 2413 503674, αρμόδιος υπάλληλος Ιωάννης Ζιάρρας, Τμήμα προμηθειών, διαχείρισης Υλικού και κρατικών οχημάτων, Σωκράτους 111, 413 36 Λάρισα.

Σχετικά αρχεία:

Η περίληψη του συνοπτικού διαγωνισμού (όπως δημοσιεύτηκε στο "Διαύγεια", ΑΔΑ: Ψ9ΦΩΟΡ10-ΑΝ1)

Η διακήρυξη του συνοπτικού διαγωνισμού (ΑΔΑΜ: 18PROC003919299 2018-10-30)