Μέγεθος κειμένου: A A

23.11.2020 Εκτέλεση τελεσίδικων αποφάσεων - πρωτοκόλλων κατεδάφισης αυθαιρέτων σε αιγιαλό και παραλία, και αυθαιρέτων κτισμάτων - κατασκευών σε δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις.

Εκτέλεση τελεσίδικων αποφάσεων - πρωτοκόλλων κατεδάφισης αυθαιρέτων σε αιγιαλό και παραλία, στις Π.Ε. Μαγνησίας και Λαρίσης της Περιφέρειας Θεσσαλίας, στις Π.Ε. Ευβοίας, Βοιωτίας, Φθιώτιδας και Φωκίδας της Περιφέρειας Στ. ΕΛΛΑΔΑΣ, και αυθαιρέτων κτισμάτων - κατασκευών σε δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις (που έχουν καταγραφεί από την επιτροπή του άρθρου 40, Ν.4280/2014) στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Συνημμένο αρχείο:

Εκτέλεση τελεσίδικων αποφάσεων - πρωτοκόλλων κατεδάφισης αυθαιρέτων σε αιγιαλό και παραλία, και αυθαιρέτων κτισμάτων - κατασκευών σε δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις (ΑΔΑ: ΩΖΕΧΟΡ10-Ξ1Σ)

26.5.2020 Περίληψη διακήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών καθαίρεσης αυθαιρέτων κατασκευών

Αρ. Διακήρυξης: 818/65918/25-5-2020 ΑΔΑΜ: 20PROC006762016

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας (Α.Δ.Θ.ΣΤ.Ε.) προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων για την παροχή υπηρεσιών καθαίρεσης αυθαιρέτων κατασκευών (CPV:90700000) στις Περιφέρεις Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εξακόσιες τριάντα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια ενενήνταεπτά ευρώ και ογδόντα λεπτά (634.997,80€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Συνημμένο αρχείο:

Περίληψη διακήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την παροχή υπηρεσιών καθαίρεσης αυθαιρέτων κατασκευών (ΑΔΑ: ΩΙΛΝΟΡ10-66Η)