Μέγεθος κειμένου: A A

Συμβάσεις

Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός προμήθειας γραφικής ύλης, μελανωτήρων (τόνερ), εκτυπωτικών και φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και φωτοαντιγραφικού χαρτιού για την κάλυψη των αναγκών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας έτους 2020

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας διενεργεί ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την προμήθεια γραφικής ύλης (CPV:30192700-8), μελανωτήρων (τόνερ) εκτυπωτικών και φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων (CPV: 30192112-9) και φωτοαντιγραφικού χαρτιού  (CPV: 30197643-5) για την κάλυψη των αναγκών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας για το έτος 2020.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εκατόν πενήντα έξι χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα έξι ευρώ και σαράντα οχτώ λεπτών (156.986,48€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: εκατόν είκοσι έξι χιλιάδων εξακοσίων δύο ευρώ (126.602,00€) πλέον ΦΠΑ: τριάντα χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα τεσσάρων ευρώ και σαράντα οχτώ λεπτών (30.384,48€)). Η σύμβαση υποδιαιρείται σε είκοσι εφτά (27) τμήματα.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 07 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 15:00. Το  χρονικό διάστημα δέσμευσης της προσφοράς είναι 6 μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών.

Σχετικά αρχεία:

Περίληψη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας γραφικής ύλης, μελανωτήρων (τόνερ)εκτυπωτικών και φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και φωτοαντιγραφικού χαρτιού για την κάλυψη των αναγκών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας για το έτος 2020. (ΑΔΑ: ΨΦΔ4ΟΡ10-2ΗΥ)

Διακήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού, μελανωτήρων και γραφικής ύλης για τις ανάγκες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στ. Ελλάδας (Α.Δ.Θ.Στ.Ε.) για το έτος 2020.