Μέγεθος κειμένου: A A

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας (Α.Δ.Θ.ΣΤ.Ε.) προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την για την  προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού (CPV 30197643-5 ), γραφικής ύλης (CPV 30192700-8) και μελανωτήρων (CPV 30192112-9) για εκτυπωτικά και φωτοαντιγραφικά μηχανήματα για την κάλυψη των αναγκών της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας (Α.Δ.Θ.ΣΤ.Ε.) για το έτος 2021.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εκατόν σαράντα μία χιλιάδων εφτακοσίων είκοσι οχτώ ευρώ και είκοσι οχτώ λεπτών (141.728,28) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Η σύμβαση υποδιαιρείται σε είκοσι επτά (27) τμήματα.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο. Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών ορίζεται η 29η Οκτωβρίου 2020 ημέρα  Πέμπτη και ώρα 15:00. Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού, δηλ. τουλάχιστον μέχρι την 04.5.2021.

Διευκρινίσεις δίνονται από την αναθέτουσα αρχή σε ερωτήματα που υποβάλλονται εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα ΕΣΗΔΗΣ και  να ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό αντιστοιχεί σε 1% επί της συνολικής εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ όλων των τμημάτων που υποβάλλεται προσφορά.

Προσφορές υποβάλλονται για επιμέρους, ένα ή περισσότερα τμήματα  ή για το σύνολο των τμημάτων της διακήρυξης. Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει της τιμής ανά τμήμα. Επί ποινή απορρίψεως οι προσφορές των οικονομικών φορέων δεν μπορούν να υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό της αναθέτουσας αρχής ανά τμήμα. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

Προδικαστική προσφυγή κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής ασκείται ενώπιον της ΑΕΠΠ, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Αρμόδιοι υπάλληλοι για την παροχή πληροφοριών είναι οι: Σιώμου Σταματία, τηλ.2413503539 και Ιωάννης Ζιάρρας, τηλ.2413503540, αρ. τηλεομοιοτυπίας:2413503674, ηλ.ταχυδρομείο: ziarras.ioannis@apdthest.gov.gr.

Συνημμένα αρχεία: