Μέγεθος κειμένου: A A

Ανακοίνωση για διαπραγμάτευση προμήθειας ειδών συντήρησης και παροχής εργασιών επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς της Α.Δ.Θ.Στ.Ε.

Σας ανακοινώνουμε ότι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στ. Ελλάδας (Α.Δ.Θ.Στ.Ε), θα προσφύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την προμήθεια ειδών συντήρησης (CPV:34300000-0), την παροχή εργασιών επισκευής μεταφορικών μέσων (CPV:50112000-3), την προμήθεια ελαστικών επίσωτρων (CPV:34351100-3) και την προμήθεια συσσωρευτών (CPV:31400000-0) μεταφορικών μέσων ξηράς. Η διαδικασία διενεργείται κατόπιν : α) του με αρ. πρ. 142571/31-08-2020 συνοπτικού διαγωνισμού (ΑΔΑΜ: 20PROC007241198) και β) της με αρ. πρ. 157190/15-09-2020 με ΑΔΑ: ΨΧ1ΙΟΡ10-3ΞΣ απόφασης έγκρισης του από 15/09/2020 πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμών, σύμφωνα με την οποία ο διαγωνισμός απέβη άγονος.

Η ανάθεση θα γίνει χωρίς τροποποίηση των όρων της αρ. πρ. 142571/31-08-2020 διακήρυξης.

Καταληκτική ημερομηνία, ώρα και τόπος κατάθεσης των προσφορών είναι η Δευτέρα 21/09/2020 και ώρα 09:00 π.μ.. στη Διεύθυνση Οικονομικού - Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού της Α.Δ.Θ.Στ.Ε., Σωκράτους 111, 413 36 Λάρισα. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

Η συνολική προσφορά των υποψηφίων αναδόχων πρέπει να αποτελείται από φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής, φάκελο τεχνικής προσφοράς και φάκελο οικονομικής προσφοράς, σύμφωνα με τα άρθρα της αναφερόμενης διακήρυξης.

Διευκρινίσεις διατίθενται από το Τμήμα Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλέφωνα επικοινωνίας 2413-503540-517.

Συνημμένα αρχεία:

Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης φακέλων προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών συντήρησης (CPV:34300000-0), παροχής εργασιών επισκευής μεταφορικών μέσων (CPV:50112000-3), την προμήθεια ελαστικών επίσωτρων (CPV:34351100-3) και την προμήθεια συσσωρευτών (CPV:31400000-0).

Αρ. Διακήρυξης: 142571/31-08-2020

Η Α.Δ.Θ.Στ.Ε. διενεργεί συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια μερών, εξαρτημάτων και ανταλλακτικών για τα οχήματα και τους κινητήρες τους (CPV:34300000-0), την παροχή εργασιών επισκευής και τοποθέτησης μηχανικών μερών των μεταφορικών μέσων (CPV:50112000-3), την προμήθεια ελαστικών επίσωτρων (CPV:34351100-3) και την προμήθεια συσσωρευτών (CPV:31400000-0), των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας (Α.Δ.Θ.Στ.Ε.).

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των είκοσι έξι χιλιάδων οχτακοσίων ογδόντα έξι ευρώ και οχτώ λεπτών (26886,08€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: είκοσι μία χιλιάδες εξακόσια ογδόντα δύο ευρώ και τριάντα ένα λεπτά (21682,31€)). Η δαπάνη θα βαρύνει τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού.Η προϋπολογισθείσα δαπάνη θα βαρύνει τους Α.Λ.Ε. 2410204001 «Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά» των ειδικών φορέων 1.902.999-01 και 1.902.999-02 της Α.Δ.Θ.Στ.Ε. και 2420302001 «Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς» των ειδικών φορέων 1.902.999-01 και 1.902.999-02 της Α.Δ.Θ.Στ.Ε. με τις αποφάσεις έγκρισης δέσμευσης πίστωσης:

1.902.999-01/2420302001/ ΑΔΑΜ: 20REQ007187573/ΑΔΑ: ΨΨΡ1ΟΡ10-3Μ4
1.902.999-01/2410204001 / ΑΔΑΜ: 20REQ007187568/ΑΔΑ: 6Χ6ΞΟΡ10-ΔΥΠ
1.902.999-02/2420302001 / ΑΔΑΜ: 20REQ007187694/ΑΔΑ: ΩΜ59ΟΡ10-ΙΥΠ
1.902.999-02/2410204001 / ΑΔΑΜ: 20REQ007187637/ΑΔΑ: 6ΦΙΛΟΡ10-ΨΡΙ
1.902.999-02/2420302001 / ΑΔΑΜ: 20REQ007221778/ΑΔΑ: 6ΤΝΒΟΡ10-ΛΣΥ
1.902.999-02/2410204001 / ΑΔΑΜ: 20REQ007221824/ΑΔΑ: 699ΛΟΡ10-ΒΦΑ

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε εξήντα τρία (63) τμήματα. Προσφορές υποβάλλονται για επιμέρους, ένα ή περισσότερα, τμήματα (μερική προσφορά) ή για το σύνολο των τμημάτων (ολική προσφορά) της διακήρυξης. Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει τιμής ανά τμήμα. Επί ποινή απορρίψεως οι προσφορές των οικονομικών φορέων δεν μπορούν να υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό της αναθέτουσας αρχής ανά τμήμα. Δεν υπάρχει μέγιστος αριθμός τμημάτων που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016 και την Υ.Α. 56902/215/19.05.2017 (Β΄1924).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 09:00 π.μ..

Ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής του διαγωνισμού ορίζεται η 15 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 09:30 π.μ. στο γραφείο του Τμήματος Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Κρατικών οχημάτων της Α.Δ.Θ.Στ.Ε., Σωκράτους 111, 4ος όροφος, Λάρισα.

Το χρονικό διάστημα δέσμευσης της προσφοράς είναι 120 ημέρες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της, δηλ. μέχρι και την 15/01/2021. Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές.

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται στο τηλ.: 2413 503540-517, fax: 2413 503674, αρμόδιος υπάλληλος Αναστάσιος Μπούμπας, Τμήμα προμηθειών, διαχείρισης Υλικού και κρατικών οχημάτων, Σωκράτους 111, 413 36 Λάρισα.

Σχετικά αρχεία: