Μέγεθος κειμένου: A A

Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαπραγμάτευσης προμήθειας ειδών συντήρησης και παροχής εργασιών επισκευής μεταφορικών μέσων της Α.Δ.Θ.Στ.Ε.

- Απόφαση με θέμα «Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαπραγμάτευσης κατόπιν του συνοπτικού διαγωνισμού με ΑΔΑΜ: 20PROC006421347 για την προμήθεια ειδών συντήρησης (CPV:34300000-0), την παροχή εργασιών επισκευής μεταφορικών μέσων (CPV:50112000-3), την προμήθεια ελαστικών επίσωτρων (CPV:34351100-3) και την προμήθεια συσσωρευτών (CPV:31400000-0) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας (Α.Δ.Θ.Στ.Ε.)» (όπως δημοσιεύτηκε στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΩΘΜ5ΟΡ10-Κ5Σ)

Ανακοίνωση για διαπραγμάτευση προμήθειας ειδών συντήρησης και παροχής εργασιών επισκευής μεταφορικών μέσων της Α.Δ.Θ.Στ.Ε.

Σας ανακοινώνουμε ότι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στ. Ελλάδας (Α.Δ.Θ.Στ.Ε), θα προσφύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την προμήθεια ειδών συντήρησης (CPV:34300000-0), την παροχή εργασιών επισκευής μεταφορικών μέσων (CPV:50112000-3), την προμήθεια ελαστικών επίσωτρων (CPV:34351100-3) και την προμήθεια συσσωρευτών (CPV:31400000-0). Η διαδικασία διενεργείται κατόπιν : α) του με αρ. πρωτ. 1003/9418/12-03-2020 συνοπτικού διαγωνισμού (ΑΔΑΜ: 20PROC006421347) και β) της με αρ. πρωτ. 14753/177108/26-03-2020 με ΑΔΑ: 61ΠΣΟΡ10-ΣΞ1 απόφασης έγκρισης του από 26-03-2020 πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμών, σύμφωνα με την οποία ο διαγωνισμός απέβη άγονος.

Η ανάθεση θα γίνει χωρίς τροποποίηση των όρων της αρ. πρ.. 1003/9418/12-03-2020 διακήρυξης.

Καταληκτική ημερομηνία, ώρα και τόπος κατάθεσης των προσφορών είναι η Τρίτη 31/03/2020 και ώρα 09:00 π.μ.. στη Διεύθυνση Οικονομικού - Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού της Α.Δ.Θ.Στ.Ε., Σωκράτους 111, 413 36 Λάρισα. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

Η συνολική προσφορά των υποψηφίων αναδόχων πρέπει να αποτελείται από φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής, φάκελο τεχνικής προσφοράς και φάκελο οικονομικής προσφοράς, σύμφωνα με τα άρθρα της αναφερόμενης διακήρυξης.

Διευκρινίσεις διατίθενται από το Τμήμα Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλέφωνα επικοινωνίας 2413-503540/517.

Συνημμένα αρχεία:

- Η υπ' αριθμ. 920/8760/26-3-2020 ανακοίνωση

Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης φακέλων προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών συντήρησης (CPV:34300000-0), την παροχή εργασιών επισκευής μεταφορικών μέσων (CPV:50112000-3), την προμήθεια ελαστικών επίσωτρων (CPV:34351100-3) και την προμήθεια συσσωρευτών (CPV:31400000-0).

Αρ. Διακήρυξης: 1003/9418/12-03-2020

Η Α.Δ.Θ.Στ.Ε. διενεργεί συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια μερών, εξαρτημάτων και ανταλλακτικών για τα οχήματα και τους κινητήρες τους (CPV:34300000-0), την παροχή εργασιών επισκευής και τοποθέτησης μηχανικών μερών των μεταφορικών μέσων (CPV:50112000-3), την προμήθεια ελαστικών επίσωτρων (CPV:34351100-3) και την προμήθεια συσσωρευτών (CPV:31400000-0), των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας (Α.Δ.Θ.Στ.Ε.).

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των τριάντα επτά χιλιάδων εκατό ευρώ (37100€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: είκοσι εννέα χιλιάδες εννιακόσια δέκα εννιά ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29919,35€)). Η δαπάνη θα βαρύνει τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη θα βαρύνει τους Κ.Α.Ε. 2410204001 «Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά» των ειδικών φορέων 1.902.999-01 και 1.902.999-02 της Α.Δ.Θ.Στ.Ε. και 2420302001 «Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς» των ειδικών φορέων 1.902.999-01 και 1.902.999-02 της Α.Δ.Θ.Στ.Ε. με τις Αποφάσεις έγκρισης δέσμευσης πίστωσης:

1.902.999-01/2420302001/ ΑΔΑΜ: 20REQ006368275/ΑΔΑ:6Β76ΟΡ10-4ΜΝ
1.902.999-01/2410204001 / ΑΔΑΜ: 20REQ006368334/ΑΔΑ: Ω7ΥΟΟΡ10-Γ26
1.902.999-02/2420302001 / ΑΔΑΜ: 20REQ006368401/ΑΔΑ: ΩΡ0ΥΟΡ10-6Σ9
1.902.999-02/2410204001 / ΑΔΑΜ: 20REQ006372555/ΑΔΑ: 6ΑΝΔΟΡ10-ΦΜΦ

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε εξήντα τέσσερα (64) τμήματα. Προσφορές υποβάλλονται για επιμέρους, ένα ή περισσότερα, τμήματα (μερική προσφορά) ή για το σύνολο των τμημάτων (ολική προσφορά) της διακήρυξης. Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει τιμής. Επί ποινή απορρίψεως οι προσφορές των οικονομικών φορέων δεν μπορούν να υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό της αναθέτουσας αρχής ανά τμήμα. Δεν υπάρχει μέγιστος αριθμός τμημάτων που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα.

Οι προσφορές κατατίθενται στο Πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Οικονομικού της Α.Δ.Θ.Στ.Ε., Σωκράτους 111, Τ.Κ. 413 36 στη Λάρισα.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών ορίζεται η Πέμπτη 26 Μαρτίου 2020 και ώρα 11:00π.μ. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

Ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής του διαγωνισμού ορίζεται η Πέμπτη 26 Μαρτίου 2020 και ώρα 11:30 π.μ. στο γραφείο του Τμήματος Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Κρατικών οχημάτων της Α.Δ.Θ.Στ.Ε., Σωκράτους 111, 4ος όροφος, Λάρισα.

Το χρονικό διάστημα δέσμευσης της προσφοράς είναι 120 ημέρες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της, δηλ. μέχρι και μέχρι την 25η Σεπτεμβρίου 2020. Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές.

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται στο τηλ.: 2413 503540-517, fax: 2413 503674, αρμόδιος υπάλληλος Αναστάσιος Μπούμπας, Τμήμα προμηθειών, διαχείρισης Υλικού και κρατικών οχημάτων, Σωκράτους 111, 413 36 Λάρισα.

 

Συνημμένα: