Μέγεθος κειμένου: A A

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια εβδομήντα πέντε (75) επιτραπέζιων ηλεκτρονικών υπολογιστών, δεκαπέντε (15) φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών (laptop), σαράντα (40) καμερών ιστού (web cameras)), σαράντα (40) ηχείων υπολογιστή, εκατό (100) ακουστικών με μικρόφωνο (headsets), διακοσίων (200) πακέτων λογισμικού προστασίας από ιούς, δέκα (10) DVD ±RW εξήντα (60) usb token, δέκα (10) μεταγωγέων  δικτύου (switches), πέντε (5) επιδαπέδιων φωτοαντιγραφικών συσκευών και πέντε (5) επιτραπέζιων φωτοαντιγραφικών συσκευών για την υποστήριξη και βελτίωση των πληροφοριακών συστημάτων και της υλικοτεχνικής υποδομής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας και τη δυνατότητα της πραγματοποίησης εξ αποστάσεως διασκέψεων και συνεδριάσεων επιτροπών και της παροχής υπηρεσιών μέσω της ενίσχυσης του νέου συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων ΙΡΙΔΑ στο πλαίσιο αποφυγής διασποράς του COVID-19, για την κάλυψη των αναγκών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας (Α.Δ.Θ.ΣΤ.Ε.).
Η σύμβαση υποδιαιρείται σε εννιά τμήματα (09) τμήματα.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εβδομήντα  δύο χιλιάδων οχτακοσίων σαράντα εφτά ευρώ και πενήντα δύο λεπτών (72.847,52€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: πενήντα οχτώ χιλιάδες εφτακόσια σαράντα οχτώ ευρώ (58.748,00€), Φ.Π.Α: δέκα τέσσερις χιλιάδες ενενήντα εννιά ευρώ και πενήντα δύο λεπτά, (14.099,52€)) και θα βαρύνει τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού της Α.Δ.Θ.Στ.Ε. στους  Α.Λ.Ε.3120301001, 3120103001 και 3120389001 του οικονομικού έτος 2020 του Ειδικού Φορέα "999-03.00000 της Α.Δ.Θ.Στ.Ε.  με τις αποφάσεις δέσμευσης πίστωσης 514/999-03.00000/3120389001 /ΑΔΑΜ:20REQ006860724/ΑΔΑ:6ΞΙΕΟΡ10-Ξ0Θ,517/999-03.00000/3120103001 / ΑΔΑΜ : 20REQ006876100 /ΑΔΑ:ΨΑ00ΟΡ10-ΘΔΘ, και 518/999-03.00000/3120301001/ΑΔΑΜ: 20REQ006877452 / ΑΔΑ:ΩΞΟΙΟΡ10-06Χ.
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : CPV:30213300-8: Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, CPV: 30213100-6: φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές, CPV: 48760000-3:Πακέτα λογισμικού προστασίας από ιούς, CPV: 30121200-5: Φωτοαντιγραφικές συσκευές, CPV: 32420000-3: Εξοπλισμοί δικτύου- switches, CPV: 30237240-3: Κάμερες ιστού (web cameras), ηχεία υπολογιστών (headsets) και DVD ±RW - Λάρισα
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 30 Ιουλίου 2020 και ώρα 15:00. Το  χρονικό διάστημα ισχύος της προσφοράς είναι 120 ημέρες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών.
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό αντιστοιχεί σε 1% επί της συνολικής εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ όλων των τμημάτων που υποβάλλεται προσφορά.
Προσφορές υποβάλλονται για επιμέρους, ένα ή περισσότερα, τμήματα (μερική προσφορά) ή για το σύνολο των τμημάτων (ολική προσφορά) της διακήρυξης. Δεν υπάρχει μέγιστος αριθμός τμημάτων που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα. Οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να υποβάλουν προσφορές για το σύνολο της ποσότητας ενός τμήματος, διαφορετικά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό τμημάτων που ανατίθενται σε έναν προσφέροντα.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής ανά τμήμα. Επί ποινή απορρίψεως οι προσφορές των οικονομικών φορέων δεν μπορούν να υπερβαίνουν ανά τμήμα τον προϋπολογισμό της αναθέτουσας αρχής. Η διάρκεια των συμβάσεων ορίζεται σε ενενήντα ημέρες από την υπογραφή τους. Οι οικονομικοί φορείς για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα σύμβαση απαιτείται να ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.
Ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής.
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης θα καταχωρισθεί στο ΚΗΜΔΗΣ και η περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο: www.et.diavgeia.gov.gr
Αρμόδιος υπάλληλος Ιωάννης Ζιάρρας, τηλ.: 2413503540, fax:2413503674, Τμήμα προμηθειών, διαχείρισης υλικού και κρατικών οχημάτων, Σωκράτους 111, 413 36 Λάρισα.

Σχετικά αρχεία: