Μέγεθος κειμένου: A A

Αρ. Διακήρυξης: 16264/162232/09-10-2018

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας διενεργεί ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια επιτραπέζιων ηλεκτρονικών υπολογιστών, επίπεδων οθονών, εξυπηρετητών (Server) ηλεκτρονικών υπολογιστών, πακέτων λογισμικού προστασίας από ιούς, Φωτοαντιγραφικών συσκευών και Εξοπλισμών δικτύου».

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια: 1. ενενήντα τριών (93) ηλεκτρονικών υπολογιστών, 2. εξήντα οχτώ (68) οθόνες ηλεκτρονικών υπολογιστών, ένας (01) εξυπηρετητής (Server) ηλεκτρονικών υπολογιστών, εκατόν είκοσι τεσσάρων (124) λογισμικών αντιϊικής  προστασίας (antivirus) και οχτώ (08) εξοπλισμών δικτύου (switches) για την αναβάθμιση των υπολογιστικών συστημάτων της Διεύθυνσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης και των τμημάτων της στους νομούς  της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας. Η σύμβαση διαιρείται σε οχτώ (08) τμήματα και η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των ενενήντα δύο χιλιάδων εκατόν σαράντα έξι ευρώ και ογδόντα οχτώ  λεπτών (92.146,88€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού της Α.Δ.Θ.Στ.Ε. στους ΚΑΕ 0875 ΚΑΕ 1723 και 1713 του ειδικού  φορέα 071.

Προσφορές υποβάλλονται για επιμέρους, ένα ή περισσότερα, τμήματα (μερική προσφορά) ή για το σύνολο των τμημάτων (ολική προσφορά) της διακήρυξης. Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει  τιμής. Επί ποινή απορρίψεως οι προσφορές των οικονομικών φορέων δεν μπορούν να υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό της αναθέτουσας αρχής ανά τμήμα. Δεν υπάρχει μέγιστος αριθμός τμημάτων που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016 και την Υ.Α.  56902/215/19.05.2017 (Β΄1924). Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η  01η Νοεμβρίου 2018 και ώρα 15:00.

Οι οικονομικοί φορείς για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα σύμβαση απαιτείται να ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.

Προδικαστική προσφυγή κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής ασκείται ενώπιον της ΑΕΠΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 και του Π.Δ. 39/2017.

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό:64603. Επίσης, η περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύτηκε στο ΚΗΜΔΗΣ αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο: www.et.diavgeia.gov.gr και δημοσιεύεται στον ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016.

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται στο τηλ.: 2413503517-540, fax:2413503674, αρμόδιος υπάλληλος Ιωάννης Ζιάρρας, Τμήμα προμηθειών, διαχείρισης Υλικού και κρατικών οχημάτων, Σωκράτους 111, 413 36 Λάρισα.

Σχετικά αρχεία: