Μέγεθος κειμένου: A A

Σας ανακοινώνουμε ότι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στ. Ελλάδας(Α.Δ.Θ.Στ.Ε), παρατείνει τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την προμήθεια ενός(1) καινούργιου επιβατικού οχήματος (CPV: 34110000-1) για τη Δ/νση Οικονομικούτης Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας και ενός (1) καινούργιου οχήματος τύπου ημιφορτηγού - αγροτικού (pickup) (CPV:34131000-4), 4x4 για το Δασαρχείο Αταλάντης. Η διαδικασία διενεργείται κατόπιν : α) του με αρ. πρ.192921/03-11-2020 συνοπτικού διαγωνισμού (ΑΔΑΜ: 20PROC007520606) και β) της με αρ. πρ. 203271/04-11-2020 με ΑΔΑ: ΩΣ83ΟΡ10-ΗΛΣ απόφασης έγκρισης του από 03/11/2020 πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμών, σύμφωνα με την οποία οδιαγωνισμός απέβη άγονος.

Η διαπραγμάτευση θα γίνει χωρίς τροποποίηση των όρων της αρ. πρ. 192921/03-11-2020 διακήρυξης.

Νέα καταληκτική ημερομηνία, ώρα και τόπος κατάθεσης των προσφορών είναι η Δευτέρα 16/11/2020 και ώρα 15:00 μ.μ.. στη Διεύθυνση Οικονομικού - Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού της Α.Δ.Θ.Στ.Ε., Σωκράτους 111, 413 36 Λάρισα. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναιεκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

Η συνολική προσφορά των υποψηφίων αναδόχων πρέπει να αποτελείται απόφάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής, φάκελο τεχνικής προσφοράς και φάκελο οικονομικής προσφοράς, σύμφωνα με τα άρθρα της αναφερόμενης διακήρυξης.

Διευκρινίσεις διατίθενται από το Τμήμα Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού κατάτις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλέφωνα επικοινωνίας 2413-503540-517.

 

Συνημμένα αρχεία: