Μέγεθος κειμένου: A A

29/4/2020: Συμβάσεις

26/2/2020: Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ζωοτροφών, για τις ανάγκες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας –Στερεάς Ελλάδας (Α.Δ.Θ.ΣΤ.Ε.) για το έτος 2020. (Αρ. Διακήρυξης: 8814/91745/18.02.2020)

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας διενεργεί ανοιχτό συνοπτικό διαγωνισμό προμήθεια ζωοτροφών, πτηνοτροφών και ιχθυοτροφών για τις ανάγκες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας –Στερεάς Ελλάδας (Α.Δ.Θ.ΣΤ.Ε.) για το έτος 2020.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ζωοτροφών (CPV:15700000-5) για την κάλυψη των αναγκών των Δασικών υπηρεσιών της Α.Δ.Θ.Στ.Ε. έτους 2020. Η σύμβαση υποδιαιρείται σε πέντε (05) τμήματα.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των δέκα χιλιάδων εξακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ και σαράντα τριών λεπτών (10.634,43€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: εννιά χιλιάδες τετρακοσίων έντεκα ευρώ (9.411,00€) πλέον ΦΠΑ: χίλια διακόσια είκοσι τρία ευρώ και σαράντα τρία λεπτά (1.223,43€)).

Προσφορές υποβάλλονται για επιμέρους, ένα ή περισσότερα, τμήματα (μερική προσφορά) ή για το σύνολο των τμημάτων (ολική προσφορά) της διακήρυξης. Δεν υπάρχει μέγιστος αριθμός τμημάτων που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα.

Οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να υποβάλουν προσφορές για το σύνολο της ποσότητας ενός τμήματος. Προσφορά που δεν περιλαμβάνει το σύνολο των ποσοτήτων ενός τμήματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό τμημάτων που ανατίθενται σε έναν προσφέροντα.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής ανά τμήμα. Επί ποινή απορρίψεως οι προσφορές των οικονομικών φορέων δεν μπορούν να υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό της αναθέτουσας αρχής ανά τμήμα, όπως καθορίζεται στο παρόν άρθρο.

Η διάρκεια των συμβάσεων ορίζεται έως 31.12.2020.

Όσοι οικονομικοί φορείς επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής και προσφορά στην αναθέτουσα αρχή μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στη διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα σύμφωνα με το ν.4412/2016 (Α΄ 147). Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς.

Οι προσφορές κατατίθενται στο Πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Οικονομικού της Α.Δ.Θ.Στ.Ε., Σωκράτους 111, Τ.Κ. 413 36 στη Λάρισα.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών ορίζεται η 03 Μαρτίου 2020 και ώρα 10:30 π.μ. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

Ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής του διαγωνισμού ορίζεται η 03 Μαρτίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ. στο γραφείο του Τμήματος Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Κρατικών οχημάτων της Α.Δ.Θ.Στ.Ε., Σωκράτους 111, 4ος όροφος, Λάρισα.

Οι οικονομικοί φορείς για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα σύμβαση απαιτείται να ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται στο τηλ.: 2413503540, fax:2413503674, αρμόδιος υπάλληλος Ιωάννης Ζιάρρας, Τμήμα προμηθειών, διαχείρισης Υλικού και κρατικών οχημάτων, Σωκράτους 111, 413 36 Λάρισα.

Σχετικά αρχεία:

14/2/2020: Συμβάσεις

28/11/2019: Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια πτηνοτροφών και ιχθυοτροφών για τις ανάγκες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας –Στερεάς Ελλάδας (Α.Δ.Θ.ΣΤ.Ε.) για το έτος 2020. (Αρ. Διακήρυξης: 17454/211784/28.11.2019)

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας διενεργεί ανοιχτό συνοπτικό διαγωνισμό προμήθεια πτηνοτροφών και ιχθυοτροφών για τις ανάγκες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας –Στερεάς Ελλάδας (Α.Δ.Θ.ΣΤ.Ε.) για το έτος 2020. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ζωοτροφών, πτηνοτροφών (CPV:15700000-5) και ιχθυοτροφών (CPV:15711000-5) για την κάλυψη των αναγκών των Δασικών υπηρεσιών της Α.Δ.Θ.Στ.Ε. έτους 2020.

Η σύμβαση υποδιαιρείται σε εφτά (7) τμήματα. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων εφτακοσίων πενήντα οχτώ ευρώ και ογδόντα οχτώ λεπτών (25.058,88€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: είκοσι δύο χιλιάδες εκατόν εβδομήντα έξι ευρώ (22.176,00€) πλέον ΦΠΑ: δύο χιλιάδες οχτακόσια ογδόντα δύο ευρώ και ογδόντα οχτώ λεπτών (2.882,88€)).

Η διάρκεια των συμβάσεων ορίζεται από 01.01.2020 έως 31.12.2020.

Όσοι οικονομικοί φορείς επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής και προσφορά στην αναθέτουσα αρχή μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στη διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα σύμφωνα με το ν.4412/2016 (Α΄ 147). Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς. Οι προσφορές κατατίθενται στο Πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Οικονομικού της Α.Δ.Θ.Στ.Ε., Σωκράτους 111, Τ.Κ. 413 36 στη Λάρισα. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών ορίζεται η Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 10:30 π.μ. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής του διαγωνισμού ορίζεται η Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 11:00 π.μ. στο γραφείο του Τμήματος Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Κρατικών οχημάτων της Α.Δ.Θ.Στ.Ε., Σωκράτους 111, 4ος όροφος, Λάρισα.

Σχετικά αρχεία:

11/10/2019: Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ζωοτροφών, πτηνοτροφών και ιχθυοτροφών για τις ανάγκες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας –Στερεάς Ελλάδας (Α.Δ.Θ.ΣΤ.Ε.) για το έτος 2020. (Αρ. Διακήρυξης:11404/127138/11.10.2019)

Αρ. Διακήρυξης: 11404/127138/11.10.2019

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας διενεργεί ανοιχτό συνοπτικό διαγωνισμό προμήθεια ζωοτροφών, πτηνοτροφών και ιχθυοτροφών για τις ανάγκες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας –Στερεάς Ελλάδας (Α.Δ.Θ.ΣΤ.Ε.) για το έτος 2020.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ζωοτροφών, πτηνοτροφών (CPV:15700000-5) και ιχθυοτροφών (CPV:15711000-5) για την κάλυψη των αναγκών των Δασικών υπηρεσιών της Α.Δ.Θ.Στ.Ε. έτους 2020. Η σύμβαση υποδιαιρείται σε δέκα τρία (13) τμήματα.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εξήντα εφτά χιλιάδων εφτακοσίων σαράντα οχτώ ευρώ και δύο λεπτών (67.748,02€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: πενήντα εννιά χιλιάδες εννιακόσια πενήντα τέσσερα ευρώ (59.954,00€) πλέον ΦΠΑ: επτά χιλιάδες εφτακόσια ενενήντα τέσσερα ευρώ και δύο λεπτών (7.794,02€)).

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. Κ.Α.Ε 2410989899 ¨Αγορές λοιπών αγαθών¨  του προϋπολογισμού του ειδικού φορέα 999-02 της Α.Δ.Θ.Στ.Ε. με την υπ΄αρ. πρωτ.οικ 11885/133861/09.08.2019, ΑΔΑΜ:19REQ005421699 και ΑΔΑ:6ΞΗΜΟΡ10-ΘΟΤ, Απόφασης προέγκρισης ανάληψης υποχρέωσης.

Προσφορές υποβάλλονται για επιμέρους, ένα ή περισσότερα, τμήματα (μερική προσφορά) ή για το σύνολο των τμημάτων (ολική προσφορά) της διακήρυξης. Δεν υπάρχει μέγιστος αριθμός τμημάτων που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα.

Οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να υποβάλουν προσφορές για το σύνολο της ποσότητας ενός τμήματος. Προσφορά που δεν περιλαμβάνει το σύνολο των ποσοτήτων ενός τμήματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό τμημάτων που ανατίθενται σε έναν προσφέροντα.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής ανά τμήμα. Επί ποινή απορρίψεως οι προσφορές των οικονομικών φορέων δεν μπορούν να υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό της αναθέτουσας αρχής ανά τμήμα, όπως καθορίζεται στο παρόν άρθρο.

Η διάρκεια των συμβάσεων ορίζεται από 01.01.2020 έως 31.12.2020.

Όσοι οικονομικοί φορείς επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής και προσφορά στην αναθέτουσα αρχή μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στη διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα σύμφωνα με το ν.4412/2016 (Α΄ 147). Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς.

Οι προσφορές κατατίθενται στο Πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Οικονομικού της Α.Δ.Θ.Στ.Ε., Σωκράτους 111, Τ.Κ. 413 36 στη Λάρισα.

Καταληκτική ημερομηνία και  ώρα κατάθεσης των προσφορών ορίζεται η Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 10:30 π.μ. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

Ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής του διαγωνισμού ορίζεται  η Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2019  και ώρα 11:00 π.μ. στο γραφείο του Τμήματος  Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Κρατικών οχημάτων της Α.Δ.Θ.Στ.Ε., Σωκράτους 111, 4ος όροφος, Λάρισα.

Οι οικονομικοί φορείς για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα σύμβαση απαιτείται να ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.

Ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής. Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα ή από τη συντέλεση της παράλειψης. Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης θα καταχωρισθεί στο ΚΗΜΔΗΣ και η περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο: www.et.diavgeia.gov.gr Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται στο τηλ.: 2413503540, fax:2413503674, αρμόδιος υπάλληλος Ιωάννης Ζιάρρας, Τμήμα προμηθειών, διαχείρισης Υλικού και κρατικών οχημάτων, Σωκράτους 111, 413 36 Λάρισα.

Σχετικά αρχεία: