Μέγεθος κειμένου: A A

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας ματαιώνει τον αρ. πρωτ. οικ. 5074/229636 Διαγωνισμό και επαναπροκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝH ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ σε ευρώ ελεύθερο, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την «ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ, ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ – ΒΟΙΩΤΙΑΣ» για τις ανάγκες της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Στερεάς Ελλάδας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας.

Το έργο αφορά την απομάκρυνση 240 τόνων επικίνδυνων και μη επικίνδυνων αποβλήτων, ρυπασμένου χώματος και 23 παλετοδεξαμενών με περιεχόμενο 7m3 αποβλήτων ΑΛΕ ή όξινης πίσσας.

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των εκατόν πενήντα τριών χιλιάδων εξακοσίων πενήντα οκτώ ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών του ευρώ (153.658,45 €) χωρίς Φ.Π.Α.

Το έργο εντάσσεται στο ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ και συγκεκριμένα στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα: «Φυσικό Περιβάλλον 2014» - Άξονας Προτεραιότητας 4: «Αντιμετώπιση αυθαιρεσίας / παρανομίας στο φυσικό περιβάλλον» - Απόφαση Έγκρισης 76.20 /2014.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 13−02−2015, ημέρα Παρασκευή, μέχρι τις 15.00 μ.μ. μέσω ΕΣΗΔΗΣ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους, μέσω των αρμοδίων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής.

Οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό καθώς και οι τεχνικές προδιαγραφές αναφέρονται στην διακήρυξη με αρ. πρωτ. οικ. 5702/262358.

Αρμόδια για το διαγωνισμό η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Στερεάς Ελλάδας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας. Ταχυδρομική διεύθυνση: Θεοδωράτου και Βέλλιου, 35 100 Λαμία, Φαξ: 22310−42502. Τηλέφωνο αρμοδίου: 22310-43191.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης http://www.prtomitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέχρι την παραπάνω καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής τους.

Ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης του διαγωνισμού στον Ελληνικό τύπο: 19−12 −2014.

Ημερομηνία δημοσίευσης της ως άνω περίληψης στο Φ.Ε.Κ. Δ.Δ.Ε. : 19−12−2014.

Αποστολή της περίληψης της Δ/ξης στην Ε.Ε.Ε.Κ.: 17−12−2014.

Οι διακηρύξεις αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) καθώς και στην παρούσα ιστοσελίδα. Ακολουθούν τα τεύχη του διαγωνισμού:

Η Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας προκηρύσσει τη διενέργεια Ανοικτού διαγωνισμού σε ευρώ, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη οικονομικά προσφορά για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση του έργου: «Εργασίες συλλογής και απομάκρυνσης επικίνδυνων και μη επικίνδυνων αποβλήτων από εντοπισμένες θέσεις των νομών Βοιωτίας και Εύβοιας».

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε εκατόν εβδομήντα επτά χιλιάδες ευρώ (177.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 08-11-2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 π.μ στα Γραφεία της Δ /νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Στερεάς Ελλάδας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, Θεοδωράτου και Βέλλιου, 2ος όροφος, στη Λαμία.

Κατάθεση προσφορών μέχρι 08-11-2013 Παρασκευή 11.55 π.μ. στα Γραφεία της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Στερεάς Ελλάδας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, Θεοδωράτου και Βέλλιου, Λαμία, 2ος όροφος.

Γενικοί και ειδικοί όροι της προκήρυξης περιέχονται αναλυτικά στο Τεύχος Προκήρυξης το οποίο μπορούν να προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι από την Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Στερεάς Ελλάδας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, Θεοδωράτου και Βέλλιου, Λαμία, 2ος όροφος γραφείο Γραμματείας.

Μπορείτε να κατεβάσετε:

  1. Το Τεύχος της Προκήρυξης, όπως δημοσιεύτηκε στο "Διαύγεια" (ΑΔΑ: ΒΛΛ3ΟΡ10-ΒΝΒ).
  2. Την περίληψη της προκήρυξης του διαγωνισμού(αρχείο σε μορφή pdf)

Διευκρινήσεις επί του διαγωνισμού

Δείτε το υπ' αριθμ. οικ. 5087/217675/05-11-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Στερεάς Ελλάδας.