Μέγεθος κειμένου: A A

23/06/2020: Διακήρυξη Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Φθιώτιδας διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3130/28-03-2003 (ΦΕΚ 76/τΑ) όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη συστέγαση των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας στην Λαμία ήτοι :

 • Τμήμα Διοικητικού-Οικονομικού Ν.Φθιώτιδας
 • Τμήμα Πληροφορικής Ν.Φθιώτιδας
 • Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Νομικών Προσώπων Λαμίας
 • Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης & Παροχής Πληροφοριών Ν.Φθιώτιδας

 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 16-7-2020 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 12:00 μ.μ. έως 12:30 μ.μ. στο κτίριο της Κτηματικής Υπηρεσίας Φθιώτιδας (Αβέρωφ 14 Λαμία, τηλ. 22313 52306).

Σχετικά αρχεία:

Διακήρυξη μειoδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου (όπως δημοσιεύτηκε στο Διαύγεια με ΑΔΑ: 62ΓΟΗ-ΒΑΦ)

23/06/2020: Διακήρυξη A' επαναληπτικής μειδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Τμήματος Ελέγχου Υλικών και Ποιότητας Δημοσίων Έργων Στερεάς Ελλάδας

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Φθιώτιδας διακηρύσσει ότι υπό τους όρους και τις υποχρεώσεις της υπ΄ αριθμ. 91676/14-10-2019 αρχικής μας διακήρυξης, επαναλαμβάνεται η μειοδοτική δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Τμήματος Ελέγχου Υλικών και Ποιότητας Δημοσίων Έργων Στερεάς Ελλάδας.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 16-7-2020 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 10:30 π.μ. έως 11:00 π.μ. στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας Φθιώτιδας (Αβέρωφ 14, Λαμία, τηλ. 2231352306).

Σχετικά αρχεία:

Διακήρυξη A' επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου (όπως δημοσιεύτηκε στο Διαύγεια με ΑΔΑ: ΨΔΠ1Η-Θ56)

26/11/2019: Διακήρυξη Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου για τη στέγαση του Τμήματος Ελέγχου Υλικών και Ποιότητας Δημοσίων Έργων Στερεάς Ελλάδας στη Λαμία

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Φθιώτιδας διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3130/28-03-2003 (ΦΕΚ 76/τΑ) όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση του Τμήματος Ελέγχου Υλικών και Ποιότητας Δημοσίων Έργων Στερεάς Ελλάδας στη Λαμία.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 18-12-2019 ημέρα Τετάρτη και από ώρα 11:30 π.μ. έως 12:00 μ.μ. στο κτίριο της Κτηματικής Υπηρεσίας Φθιώτιδας (Αβέρωφ 14 Λαμία, τηλ. 22313 52309).

Σχετικά αρχεία:

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου (όπως δημοσιεύτηκε στο Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΖΙ6Η-ΜΓΗ)

23/7/2019: Διακήρυξη Γ' Επαναληπτικής Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου για τη στέγαση του Δασονομείου Αμφίκλειας

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Ν. Φθιώτιδας διακηρύσσει ότι, υπό τους όρους και τις υποχρεώσεις της υπ΄ αριθμ. 74430/27-08-2018 αρχικής διακήρυξης, επαναλαμβάνεται η μειοδοτική δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Δασονομείου Αμφίκλειας.

Το προσφερόμενο ακίνητο πρέπει να διαθέτει χώρους συνολικής μικτής επιφάνειας περίπου 72,00 τ.μ., (εξαιρούμενων των χώρων κλιμακοστασίων,ανελκυστήρων, πλατυσκάλων και κοινόχρηστων διαδρόμων) ήτοι γραφειακούς χώρουςσυνολικής ωφέλιμης επιφάνειας 58,00 τ.μ.

Το ακίνητο πρέπει να βρίσκεται στην πόλη της Αμφίκλειας και να είναι αποπερατωμένο, ημιτελές ή υπό ανέγερση. Επίσης θα πρέπει να έχει χρήση αντίστοιχητων ζητούμενων χώρων.

Η διάρκεια της μίσθωσης είναι δώδεκα (12) έτη και αρχίζει από τηνημερομηνία υπογραφής του πρωτοκόλλου παραλαβής του ακινήτου από το Δημόσιο.

Ανώτατο όριο μηνιαίου μισθώματος ορίζεται το ποσό των διακοσίων εβδομήντα ευρώ (270,00 €).

Το μίσθωμα που τελικά θα προκύψει από την δημοπρασία θα παραμείνει σταθερό για μια τριετία και θα αναπροσαρμόζεται ετησίως και από την έναρξη του τέταρτου έτους της μίσθωσης, κατά ποσοστό ίσο με τη μεταβολή του δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγουμένου δωδεκαμήνου, όπως αυτή η μεταβολή υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ. ΣΤΑΤ.).

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 05-09-2019 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 11:00 π.μ. έως 11:30 π.μ. στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας Ν. Φθιώτιδας (Αβέρωφ 14, Λαμία, τηλ. 2231352309).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση ολόκληρου του κειμένου της αρχικής Διακήρυξης από το πρόγραμμα Διαύγεια (ΑΔΑ:72ΣΡΗ-ΖΕΦ), από τον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου οικονομικών (www.minfin.gr) καθώς και από τα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας Φθιώτιδας.

Σχετικά αρχεία:

09/07/2019: Διακήρυξη Α΄ Επαναληπτικής Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου για τη στέγαση της Δ/νσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών Α.Δ. Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας

Υπό τους όρους και τις υποχρεώσεις της υπ΄ αριθμ. 38774/02-05-2019 (ΑΔΑ:ΩΣΙ5Η-ΟΛΥ) αρχικής διακήρυξης, επαναλαμβάνεται η μειοδοτική δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Δ/νσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών Α.Δ.Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας.

Το προσφερόμενο ακίνητο πρέπει να διαθέτει χώρους συνολικής ωφέλιμης επιφάνειας τουλάχιστον 262,50 τ.μ., ήτοι 177,50 τ.μ. γραφειακών χώρων και 85,00 τ.μ. για λοιπούς χώρους ωφέλιμης επιφάνειας, με προσαύξηση 25% για βοηθητικούς χώρους (χώρους υγιεινής,διαδρόμους, εξωτερικούς τοίχους) 65,00 τ.μ., άρα συνολικής επιφάνειας 328,10 τ.μ..

Η ύπαρξη χώρων στάθμευσης θα συνεκτιμηθεί από την επιτροπή.

Το προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει να βρίσκεται εντός του ρυμοτομικού σχεδίου της πόλης της Λάρισας.

Η διάρκεια της μίσθωσης είναι δώδεκα (12) έτη και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής του πρωτοκόλλου παραλαβής του ακινήτου από το Δημόσιο.

Ανώτατο όριο μηνιαίου μισθώματος ορίζεται το ποσό των χιλίων ευρώ (1.000,000 €).

Το μίσθωμα που τελικά θα προκύψει από την δημοπρασία θα παραμείνει σταθερό για μια τριετία και θα αναπροσαρμόζεται ετησίως και από την έναρξη του τέταρτου έτους της μίσθωσης, κατά ποσοστό ίσο με τη μεταβολή του δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγουμένου δωδεκαμήνου, όπως αυτή η μεταβολή υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ. ΣΤΑΤ.).

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 21-08-2019 ημέρα Τετάρτη και από ώρα 10:00 π.μ. έως 11:00 π.μ. στο κτίριο της Κτηματικής Υπηρεσίας Λάρισας (Παναγούλη 73 -ΤΚ 411 10 - Λάρισα, τηλ. 2413510821).

Το πλήρες κείμενο της αρχικής διακήρυξης μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την Κτηματική Υπηρεσία Λάρισας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Σχετικά αρχεία:

17/5/2019: Διακήρυξη Β' Επαναληπτικής Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου για τη στέγαση υπηρεσιών της Α.Δ.Θ.Στ.Ε. στη Λαμία

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Ν. Φθιώτιδας διακηρύσσει ότι, υπό τους όρους και τις υποχρεώσεις της υπ΄ αριθμ. 74429/27-08-2018 (ΑΔΑ: ΨΟΝΛΗ-ΞΕ7) αρχικής διακήρυξης, επαναλαμβάνεται η μειοδοτική δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας στην Λαμία ήτοι:

α. Τμήμα Διοικητικό-Οικονομικό Ν. Φθιώτιδας
β. Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης & Παροχής Πληροφοριών Ν.Φθιώτιδας
γ. Τμήμα Τοπικής Αυτ/σης & Νομικών Προσώπων Λαμίας
δ. Τμήμα Πληροφορικής Ν. Φθ/δας

Το προσφερόμενο ακίνητο πρέπει να διαθέτει χώρους συνολικής επιφάνειας440,50 τ.μ. (εξαιρουμένων των χώρων κλιμακοστασίων, ανελκυστήρων, πλατυσκάλων και κοινοχρήστων διαδρόμων), ήτοι ωφέλιμης επιφάνειας 352,50 τ.μ. και συγκεκριμένα:

α. Τμήμα Διοικητικό-Οικονομικό Ν. Φθιώτιδας: γραφειακοί χώροι ωφέλιμης επιφάνειας 80,00 τ.μ.

β.Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης & Παροχής Πληροφοριών Ν.Φθιώτιδας: γραφειακοί χώροι ωφέλιμης επιφάνειας 35,00 τ.μ.

γ.Τμήμα Τοπικής Αυτ/σης & Νομικών Προσώπων Λαμίας: γραφειακοί χώροι ωφέλιμης επιφάνειας 65,00 τ.μ.

δ. Τμήμα Πληροφορικής Ν. Φθ/δας: γραφειακοί χώροι ωφέλιμης επιφάνειας 57,50 τ.μ.

καθώς και χώρος για το Γραφείο του Γενικού Γραμματέα στη Λαμία ωφέλιμης επιφάνειας 25,00 τ.μ.

Οι λοιποί χώροι, που θα είναι κοινοί σε όλα τα προαναφερόμενα τμήματα,πρέπει να εχουν επιφάνεια 90,00 τ.μ.

Το προσφερόμενο ακίνητο πρέπει να διαθέτει χώρους συνολικής ωφέλιμης επιφάνειας τουλάχιστον 262,50 τ.μ., ήτοι 177,50 τ.μ. γραφειακών χώρων και 85,00 τ.μ. για λοιπούς χώρους ωφέλιμης επιφάνειας, με προσαύξηση 25% για βοηθητικούς χώρους (χώρους υγιεινής,διαδρόμους,εξωτερικούς τοίχους) 65,00 τ.μ., άρα συνολικής επιφάνειας 328,10 τ.μ..

Η διάρκεια της μίσθωσης είναι δώδεκα (12) έτη και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής του πρωτοκόλλου παραλαβής του ακινήτου από το Δημόσιο.Ανώτατο όριο μηνιαίου μισθώματος ορίζεται το ποσό των των χιλίων διακοσίων ευρώ (1.200,00 €).

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 12-06-2019 ημέρα Τετάρτη και από ώρα 11:00 π.μ. έως 11:30 π.μ. στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας Ν. Φθιώτιδας (Αβέρωφ 14, Λαμία, τηλ. 2231352309).

Αναλυτικά οι όροι της Δημοπρασίας περιέχονται στο κείμενο της διακήρυξης με το συνημμένο κτιριολογικό πρόγραμμα:

17/5/2019: Διακήρυξη Β' Επαναληπτικής Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου για τη στέγαση του Δασονομείου Αμφίκλειας

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Ν. Φθιώτιδας διακηρύσσει ότι, υπό τους όρους και τις υποχρεώσεις της υπ΄ αριθμ. 74430/27-08-2018 (ΑΔΑ: 72ΣΡΗ-ΖΕΦ) αρχικής διακήρυξης, επαναλαμβάνεται η μειοδοτική δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Δασονομείου Αμφίκλειας.

Το προσφερόμενο ακίνητο πρέπει να διαθέτει χώρους συνολικής μικτής επιφάνειας περίπου 72,00 τ.μ., (εξαιρούμενων των χώρων κλιμακοστασίων,ανελκυστήρων, πλατυσκάλων και κοινόχρηστων διαδρόμων) ήτοι γραφειακούς χώρουςσυνολικής ωφέλιμης επιφάνειας 58,00 τ.μ.

Το ακίνητο πρέπει να βρίσκεται στην πόλη της Αμφίκλειας και να είναι αποπερατωμένο, ημιτελές ή υπό ανέγερση. Επίσης θα πρέπει να έχει χρήση αντίστοιχητων ζητούμενων χώρων.

Η διάρκεια της μίσθωσης είναι δώδεκα (12) έτη και αρχίζει από τηνημερομηνία υπογραφής του πρωτοκόλλου παραλαβής του ακινήτου από το Δημόσιο. Ανώτατο όριο μηνιαίου μισθώματος ορίζεται το ποσό των διακοσίων εβδομήντα ευρώ (270,00 €).

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 12-06-2019 ημέρα Τετάρτη και από ώρα 10:30 π.μ. έως 11:00 π.μ. στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας Ν. Φθιώτιδας (Αβέρωφ 14, Λαμία, τηλ. 2231352309).

Αναλυτικά οι όροι της Δημοπρασίας περιέχονται στο κείμενο της διακήρυξης με το συνημμένο κτιριολογικό πρόγραμμα:

13/05/2019: Διακήρυξη Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση της Δ/νσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών Α.Δ. Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Λάρισας διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3130/28-03-2003 (ΦΕΚ 76/τ.Α' ), για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση της Δ/νσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών Α.Δ. Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας.

Το προσφερόμενο ακίνητο πρέπει να διαθέτει χώρους συνολικής ωφέλιμης επιφάνειας τουλάχιστον 262,50 τ.μ., ήτοι 177,50 τ.μ. γραφειακών χώρων και 85,00 τ.μ. για λοιπούς χώρους ωφέλιμης επιφάνειας με προσαύξηση 25% για βοηθητικούς χώρους (χώρους υγιεινής,διαδρόμους, εξωτερικούς τοίχους) 65,60 τ.μ. άρα συνολικής ενιαίας επιφάνειας 328,10 τ.μ.

Το προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει να βρίσκεται εντός του ρυμοτομικού σχεδίου της πόλης της Λάρισας.

Η διάρκεια της μίσθωσης είναι για δώδεκα (12) έτη και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής του πρωτοκόλλου παραλαβής του ακινήτου από το Δημόσιο. Ανώτατο όριο μηνιαίου μισθώματος ορίζεται το ποσό των χιλίων ευρώ (1000,00 €).

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 04-06-2019 ημέρα Τρίτη και από ώρα 10:00 π.μ. έως 11:00 π.μ. στο κτίριο της Κτηματικής Υπηρεσίας Λάρισας (Παναγούλη 73, ΤΚ 411 10 Λάρισα, τηλ. 2413510821).

Αναλυτικά οι όροι της Δημοπρασίας περιέχονται στο κείμενο της διακήρυξης με το συνημμένο κτιριολογικό πρόγραμμα:

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου (όπως δημοσιεύτηκε στο Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΣΙ5Η-ΟΛΥ)

16/1/2019: Διακήρυξη Α' Επαναληπτικής Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου για τη στέγαση του Δασονομείου Αμφίκλειας

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Ν. Φθιώτιδας διακηρύσσει ότι, υπό τους όρους και τις υποχρεώσεις της υπ΄ αριθμ. 74430/27-08-2018 (ΑΔΑ: 72ΣΡΗ-ΖΕΦ) αρχικής διακήρυξης, επαναλαμβάνεται η μειοδοτική δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Δασονομείου Αμφίκλειας.

Το προσφερόμενο ακίνητο πρέπει να διαθέτει χώρους συνολικής μικτής επιφάνειας περίπου 72,00 τ.μ., (εξαιρούμενων των χώρων κλιμακοστασίων,ανελκυστήρων, πλατυσκάλων και κοινόχρηστων διαδρόμων) ήτοι γραφειακούς χώρουςσυνολικής ωφέλιμης επιφάνειας 58,00 τ.μ.

Το ακίνητο πρέπει να βρίσκεται στην πόλη της Αμφίκλειας και να είναι αποπερατωμένο, ημιτελές ή υπό ανέγερση. Επίσης θα πρέπει να έχει χρήση αντίστοιχητων ζητούμενων χώρων.

Η διάρκεια της μίσθωσης είναι δώδεκα (12) έτη και αρχίζει από τηνημερομηνία υπογραφής του πρωτοκόλλου παραλαβής του ακινήτου από το Δημόσιο. Ανώτατο όριο μηνιαίου μισθώματος ορίζεται το ποσό των διακοσίων εβδομήντα ευρώ (270,00 €).

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 07-02-2019 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 10:00 π.μ. έως 10:30 π.μ. στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας Ν. Φθιώτιδας (Αβέρωφ 14, Λαμία, τηλ. 2231352309).

Αναλυτικά οι όροι της Δημοπρασίας περιέχονται στο κείμενο της διακήρυξης με το συνημμένο κτιριολογικό πρόγραμμα:

16/1/2019: Διακήρυξη Α' Επαναληπτικής Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου για τη στέγαση υπηρεσιών της Α.Δ.Θ.Στ.Ε. στη Λαμία

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Ν. Φθιώτιδας διακηρύσσει ότι, υπό τους όρους και τις υποχρεώσεις της υπ΄ αριθμ. 74429/27-08-2018 (ΑΔΑ: ΨΟΝΛΗ-ΞΕ7) αρχικής διακήρυξης, επαναλαμβάνεται η μειοδοτική δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας στην Λαμία ήτοι:

α. Τμήμα Διοικητικό-Οικονομικό Ν. Φθιώτιδας
β. Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης & Παροχής Πληροφοριών Ν.Φθιώτιδας
γ. Τμήμα Τοπικής Αυτ/σης & Νομικών Προσώπων Λαμίας
δ. Τμήμα Πληροφορικής Ν. Φθ/δας

Το προσφερόμενο ακίνητο πρέπει να διαθέτει χώρους συνολικής επιφάνειας440,50 τ.μ. (εξαιρουμένων των χώρων κλιμακοστασίων, ανελκυστήρων, πλατυσκάλωνκαι κοινοχρήστων διαδρόμων), ήτοι ωφέλιμης επιφάνειας 352,50 τ.μ.

Το προσφερόμενο ακίνητο πρέπει να διαθέτει χώρους συνολικής ωφέλιμης επιφάνειας τουλάχιστον 262,50 τ.μ., ήτοι 177,50 τ.μ. γραφειακών χώρων και 85,00 τ.μ. για λοιπούς χώρους ωφέλιμης επιφάνειας, με προσαύξηση 25% για βοηθητικούς χώρους (χώρους υγιεινής,διαδρόμους,εξωτερικούς τοίχους) 65,00 τ.μ., άρα συνολικής επιφάνειας 328,10 τ.μ..

Η διάρκεια της μίσθωσης είναι δώδεκα (12) έτη και αρχίζει από τηνημερομηνία υπογραφής του πρωτοκόλλου παραλαβής του ακινήτου από το Δημόσιο.Ανώτατο όριο μηνιαίου μισθώματος ορίζεται το ποσό των των χιλίων διακοσίων ευρώ (1.200,00 €).

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 07-02-2019 ημέρα Πέμπτη και από ώρα11:00 π.μ. έως 11:30 π.μ. στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας Ν. Φθιώτιδας (Αβέρωφ 14, Λαμία, τηλ. 2231352309).

Αναλυτικά οι όροι της Δημοπρασίας περιέχονται στο κείμενο της διακήρυξης με το συνημμένο κτιριολογικό πρόγραμμα:

12/12/2018: Διακήρυξη Β' Επαναληπτικής Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου για τη στέγαση της Δ/νσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών στη Λάρισα

Υπό τους όρους και τις υποχρεώσεις της υπ΄ αριθμ. 46856/31-05-2018 (ΑΔΑ:6Β3ΕΗ-0ΙΝ) αρχικής διακήρυξης, επαναλαμβάνεται η μειοδοτική δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Δ/νσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών Α.Δ. Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας.

Το προσφερόμενο ακίνητο πρέπει να διαθέτει χώρους συνολικής ωφέλιμης επιφάνειας τουλάχιστον 262,50 τ.μ., ήτοι 177,50 τ.μ. γραφειακών χώρων και 85,00 τ. μ. για λοιπούς χώρουςωφέλιμης επιφάνειας, με προσαύξηση 25% για βοηθητικούς χώρους (χώρους υγιεινής,διαδρόμους,εξωτερικούς τοίχους) 65,00 τ.μ., άρα συνολικής επιφάνειας 328,10 τ. μ..

Η ύπαρξη χώρων στάθμευσης θα συνεκτιμηθεί από την επιτροπή.

Το προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει να βρίσκεται εντός του ρυμοτομικού σχεδίου τηςπόλης της Λάρισας.

Η διάρκεια της μίσθωσης είναι δώδεκα (12) έτη και αρχίζει από την ημερομηνία υπογρα-φής του πρωτοκόλλου παραλαβής του ακινήτου από το Δημόσιο.Ανώτατο όριο μηνιαίου μισθώματος ορίζεται το ποσό των οκτακοσίων πενήντα ευρώ (850,000 €).

Το μίσθωμα που τελικά θα προκύψει από την δημοπρασία θα παραμείνει σταθερό για μια τριετίακαι θα αναπροσαρμόζεται ετησίως και από την έναρξη του τέταρτου έτους της μίσθωσης, κατά ποσο-στό ίσο με τη μεταβολή του δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγουμένου δωδεκαμήνου, όπως αυτήη μεταβολή υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ. ΣΤΑΤ.).

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 15-01-2019 ημέρα Τρίτη και από ώρα 9:00 π.μ. έως10:00 π.μ. στο κτίριο της Κτηματικής Υπηρεσίας Λάρισας (Παναγούλη 73 -ΤΚ 411 10 -Λάρισα, τηλ. 2413510821).

Το πλήρες κείμενο της αρχικής διακήρυξης μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την Κτηματική Υπηρεσία Λάρισας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Αναλυτικά οι όροι της Δημοπρασίας περιέχονται στο κείμενο της διακήρυξης με το συνημμένο κτιριολογικό πρόγραμμα:

12/10/2018: Διακήρυξη Α' Επαναληπτικής Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου για τη στέγαση της Δ/νσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών στη Λάρισα

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Λάρισας διακηρύσσει ότι, υπό τους όρους και τις υποχρεώσεις της υπ΄ αριθμ. 46856/31-05-2018 (ΑΔΑ:6Β3ΕΗ-0ΙΝ) αρχικής διακήρυξης, επαναλαμβάνεται η μειοδοτική δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Δ/νσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών Α.Δ. Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας.

Το προσφερόμενο ακίνητο πρέπει να διαθέτει χώρους συνολικής ωφέλιμης επιφάνειας τουλάχιστον 262,50 τ.μ., ήτοι 177,50 τ.μ. γραφειακών χώρων και 85,00 τ.μ. για λοιπούς χώρους ωφέλιμης επιφάνειας, με προσαύξηση 25% για βοηθητικούς χώρους (χώρους υγιεινής,διαδρόμους,εξωτερικούς τοίχους) 65,00 τ.μ., άρα συνολικής επιφάνειας 328,10 τ.μ..

Η ύπαρξη χώρων στάθμευσης θα συνεκτιμηθεί από την επιτροπή.

Το προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει να βρίσκεται εντός του ρυμοτομικού σχεδίου της πόλης της Λάρισας.

Η διάρκεια της μίσθωσης είναι δώδεκα (12) έτη και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής του πρωτοκόλλου παραλαβής του ακινήτου από το Δημόσιο.

Ανώτατο όριο μηνιαίου μισθώματος ορίζεται το ποσό των οκτακοσίων πενήντα ευρώ (850,000 €).

Το μίσθωμα που τελικά θα προκύψει από την δημοπρασία θα παραμείνει σταθερό για μια τριετία και θα αναπροσαρμόζεται ετησίως και από την έναρξη του τέταρτου έτους της μίσθωσης, κατά ποσοστό ίσο με τη μεταβολή του δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγουμένου δωδεκαμήνου, όπως αυτή η μεταβολή υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ. ΣΤΑΤ.).

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 6-11-2018 ημέρα Τρίτη και από ώρα 10:00 π.μ. έως 11:00 π.μ. στο κτίριο της Κτηματικής Υπηρεσίας Λάρισας (Παναγούλη 73 -ΤΚ 411 10 - Λάρισα, τηλ. 2413510821).

Αναλυτικά οι όροι της Δημοπρασίας περιέχονται στο κείμενο της διακήρυξης με το συνημμένο κτιριολογικό πρόγραμμα:

28/08/2018: Διακήρυξη Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση του Δασονομείου Αμφίκλειας

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Ν.Φθιώτιδας διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3130/28-03-2003 (ΦΕΚ 76/τ.Α' ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση του Δασονομείου Αμφίκλειας.

Το προσφερόμενο ακίνητο πρέπει να διαθέτει χώρους συνολικής μικτής επιφάνειας (εξαιρουμένων των χώρων κλιμακοστασίων, ανελκυστήρων, πλατυσκάλων και κοινοχρήστων διαδρόμων) 72,00 τ.μ., ήτοι γραφειακούς χώρους συνολικής ωφέλιμης επιφάνειας 58,00 τ.μ. όπως οι χώροι αυτοί περιγράφονται στο από 4-9-2017 συνημμένο κτιριολογικό πρόγραμμα.

Επίσης να πληροί όλες τις προϋποθέσεις καταλληλότητας από άποψη φωτισμού, αερισμού, μέσων σκίασης, θέρμανσης, ψύξης / κλιματισμού, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

Το προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει να βρίσκεται στην πόλη της Αμφίκλειας.
Το ακίνητο θα πρέπει να είναι αποπερατωμένο, ημιτελές ή υπό ανέγερση και να παραδοθεί έτοιμο για χρήση στο Δημόσιο μέσα στην προθεσμία που θα ορισθεί στην απόφαση έγκρισης πρακτικών της δημοπρασίας και θα αναγράφεται στη σύμβαση μίσθωσης.

Η διάρκεια της μίσθωσης είναι για δώδεκα ( 12 ) χρόνια και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής του πρωτοκόλλου παραλαβής του ακινήτου από το Δημόσιο.

Ανώτατο όριο μηνιαίου μισθώματος ορίζεται το ποσό των διακοσίων εβδομήντα ευρώ (270,00 €). Το μηνιαίο μίσθωμα που θα προκύψει τελικά από τη δημοπρασία θα παραμείνει σταθερό για μία τριετία και θα αναπροσαρμόζεται ετησίως από την έναρξη του τετάρτου έτους της μίσθωσης, κατά ποσοστό ίσο με τη μεταβολή του δείκτη τιμών καταναλωτή του μήνα της αναπροσαρμογής, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους (απλή δωδεκάμηνη μεταβολή) όπως αυτή (η μεταβολή) υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ).

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 20-09-2018 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 11:30 π.μ. έως 12:00 μ. στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας Ν. Φθιώτιδας (Αβέρωφ 14 Λαμία, τηλ. 22313 52309).

Αναλυτικά οι όροι της Δημοπρασίας περιέχονται στο κείμενο της διακήρυξης με το συνημμένο κτιριολογικό πρόγραμμα:

28/08/2018: Διακήρυξη Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου κατάλληλου για τη συστέγαση των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας στην Λαμία (Τμήμα Διοικητικό-Οικονομικό Ν. Φθιώτιδας, Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης & Παροχής Πληροφοριών Ν.Φθιώτιδας, Τμήμα Τοπικής Αυτ/σης & Νομικών Προσώπων Λαμίας, Τμήμα Πληροφορικής Ν. Φθ/δας)

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Ν.Φθιώτιδας διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3130/28-03-2003 (ΦΕΚ 76/τ.Α' ) για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη συστέγαση των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας στην Λαμία ήτοι:
α. Τμήμα Διοικητικό-Οικονομικό Ν. Φθιώτιδας
β. Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης & Παροχής Πληροφοριών Ν.Φθιώτιδας
γ. Τμήμα Τοπικής Αυτ/σης & Νομικών Προσώπων Λαμίας
δ. Τμήμα Πληροφορικής Ν. Φθ/δας.

Το προσφερόμενο ακίνητο πρέπει να διαθέτει χώρους συνολικής επιφάνειας 440,50 τ.μ. (εξαιρουμένων των χώρων κλιμακοστασίων, ανελκυστήρων, πλατυσκάλων και κοινοχρήστων διαδρόμων), ήτοι ωφέλιμης επιφάνειας 352,50 τ.μ. και συγκεκριμένα:

α. Τμήμα Διοικητικό-Οικονομικό Ν. Φθιώτιδας: γραφειακοί χώροι ωφέλιμης επιφάνειας 80,00 τ.μ.
β. Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης & Παροχής Πληροφοριών Ν.Φθιώτιδας: γραφειακοί χώροι ωφέλιμης επιφάνειας 35,00 τ.μ.
γ. Τμήμα Τοπικής Αυτ/σης & Νομικών Προσώπων Λαμίας: γραφειακοί χώροι ωφέλιμης επιφάνειας 65,00 τ.μ.
δ. Τμήμα Πληροφορικής Ν. Φθ/δας: γραφειακοί χώροι ωφέλιμης επιφάνειας 57,50 τ.μ.

καθώς και χώρος για το Γραφείο του Γενικού Γραμματέα στη Λαμία ωφέλιμης επιφάνειας 25,00 τ.μ.

Οι λοιποί χώροι, που θα είναι κοινοί σε όλα τα προαναφερόμενα τμήματα, πρέπει να εχουν επιφάνεια 90,00 τ.μ.

Επίσης να πληροί όλες τις προϋποθέσεις καταλληλότητας από άποψη φωτισμού, αερισμού, μέσων σκίασης, θέρμανσης, ψύξης / κλιματισμού, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

Το προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει να βρίσκεται εντός του ρυμοτομικού σχεδίου της πόλης της Λαμίας.

Το ακίνητο θα πρέπει να είναι αποπερατωμένο, ημιτελές ή υπό ανέγερση και να παραδοθεί έτοιμο για χρήση στο Δημόσιο μέσα στην προθεσμία που θα ορισθεί στην απόφαση έγκρισης πρακτικών της δημοπρασίας και θα αναγράφεται στη σύμβαση μίσθωσης.

Η διάρκεια της μίσθωσης είναι για δώδεκα ( 12 ) χρόνια και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής του πρωτοκόλλου παραλαβής του ακινήτου από το Δημόσιο.

Ανώτατο όριο μηνιαίου μισθώματος ορίζεται το ποσό των χιλίων διακοσίων ευρώ (1.200,00 €). Το μηνιαίο μίσθωμα που θα προκύψει τελικά από τη δημοπρασία θα παραμείνει σταθερό για μία τριετία και θα αναπροσαρμόζεται ετησίως από την έναρξη του τετάρτου έτους της μίσθωσης, κατά ποσοστό ίσο με τη μεταβολή του δείκτη τιμών καταναλωτή του μήνα της αναπροσαρμογής, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους (απλή δωδεκάμηνη μεταβολή) όπως αυτή (η μεταβολή) υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ).

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 20-09-2018 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 11:00 π.μ. Έως 11:30 π.μ. στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας Ν. Φθιώτιδας (Αβέρωφ 14 Λαμία, τηλ. 22313 52309).

Αναλυτικά οι όροι της Δημοπρασίας περιέχονται στο κείμενο της διακήρυξης με το συνημμένο κτιριολογικό πρόγραμμα:

09/07/2018: Διακήρυξη Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου για τη στέγαση της Δ/νσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών στη Λάρισα

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Λάρισας διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3130/28-03-2003 (ΦΕΚ 76/τΑ) για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση της Δ/νσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών Α.Δ. Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας.

Το προσφερόμενο ακίνητο πρέπει να διαθέτει χώρους συνολικής ωφέλιμης επιφάνειας τουλάχιστον 262,50 τ.μ., ήτοι 177,50 τ.μ. γραφειακών χώρων και 85,00 τ.μ. για λοιπούς χώρους ωφέλιμης επιφάνειας με προσαύξηση 25% για βοηθητικούς χώρους (χώρους υγιεινής,διαδρόμους, εξωτερικούς τοίχους) 65,60 τ.μ. άρα συνολικής ενιαίας επιφάνειας 328,10 τ.μ. Η ύπαρξη χώρων στάθμευσης θα συνεκτιμηθεί από την επιτροπή.

Επίσης να πληροί όλες τις προϋποθέσεις καταλληλότητας από άποψη φωτισμού, φωτισμού, αερισμού, μέσων σκίασης, θέρμανσης, ψύξης / κλιματισμού, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

Το προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει να βρίσκεται εντός του ρυμοτομικού σχεδίου της πόλης της Λάρισας.

Το ακίνητο μπορεί να είναι αποπερατωμένο ή ημιτελές ή υπό ανέγερση, και να παραδοθεί έτοιμο για χρήση στο Δημόσιο μέσα στην προθεσμία που θα ορισθεί στην απόφαση έγκρισης πρακτικών της δημοπρασίας και θα αναγράφεται στη σύμβαση μίσθωσης.

Η διάρκεια της μίσθωσης είναι για δώδεκα (12) έτη και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής του πρωτοκόλλου παραλαβής του ακινήτου από το Δημόσιο.

Ανώτατο όριο μηνιαίου μισθώματος ορίζεται το ποσό των οκτακοσίων πενήντα ευρώ (850 €). Το μηνιαίο μίσθωμα που θα προκύψει τελικά από τη δημοπρασία θα παραμείνει σταθερό για μία τριετία και θα αναπροσαρμόζεται ετησίως και από την έναρξη του τετάρτου έτους της μίσθωσης, κατά ποσοστό ίσο με τη μεταβολή του δείκτη τιμών καταναλωτή του μήνα της αναπροσαρμογής, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους (απλή δωδεκάμηνη μεταβολή) όπως αυτή (η μεταβολή) υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ).

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 11 - 09 - 2018 ημέρα Τρίτη και από ώρα 10:30 π.μ. έως 11:30 π.μ. στο κτίριο της Κτηματικής Υπηρεσίας Λάρισας (Παναγούλη 73 -ΤΚ 411 10 - Λάρισα, τηλ. 2413510821).

Αναλυτικά οι όροι της Δημοπρασίας περιέχονται στο κείμενο της διακήρυξης με το συνημμένο κτιριολογικό πρόγραμμα:

24/05/2018: Διακήρυξη B΄ Επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Τμήματος Ελέγχου Υλικών και Ποιότητας Δημοσίων έργων Στερεάς Ελλάδας στη Λαμία

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Ν. Φθιώτιδας διακηρύσσει ότι υπό τους όρους και τις υποχρεώσεις της υπ΄ αριθμ. 12572/11-11-2016 (ΑΔΑ:61Υ7Η-ΔΕΖ) αρχικής διακήρυξης, επαναλαμβάνεται η μειοδοτική δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Τμήματος Ελέγχου Υλικών και Ποιότητας Δημοσίων έργων Στερεάς Ελλάδας στη Λαμία.

Το προσφερόμενο ακίνητο πρέπει να διαθέτει χώρους συνολικής επιφάνειας 612,00 τ.μ., (εξαιρούμενων των χώρων κλιμακοστασίων, ανελκυστήρων, πλατυσκάλων και κοινόχρηστων διαδρόμων) ήτοι ωφέλιμης επιφάνειας 510,00 τ.μ. και συγκεκριμένα: γραφειακούς χώρους
ωφέλιμης επιφάνειας 72,50 τ.μ. και χώρους εργαστηρίου ωφέλιμης επιφάνειας 437,50 τ.μ.. Ακόμη πρέπει να διαθέτει αύλειο χώρο τουλάχιστον 100 τ.μ. και να πληροί τις εξής προδιαγραφές:

α. Το ύψος του ωφέλιμου χώρου να είναι τουλάχιστον 4,50 μέτρα.
β. Να έχει βιομηχανικό δάπεδο.
γ. Η κατηγορία αντοχής του σκυροδέματος δαπέδου να είναι τουλάχιστον C25/30.
δ. Να υπάρχει ευκολία στην πρόσβαση και στη στάθμευση μεγάλων οχημάτων.

Το ακίνητο πρέπει να βρίσκεται εντός του ρυμοτομικού σχεδίου της πόλης της Λαμίας και να είναι αποπερατωμένο. Επίσης θα πρέπει να έχει χρήση αντίστοιχη των ζητούμενων χώρων.

Η διάρκεια της μίσθωσης είναι δώδεκα (12) έτη και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής του πρωτοκόλλου παραλαβής του ακινήτου από το Δημόσιο.

Ανώτατο όριο μηνιαίου μισθώματος ορίζεται το ποσό των χιλίων οχτακοσίων ευρώ (1.800,00 €).

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 14-06-2018 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 12:00 μ.μ. έως 13:00 μ.μ. στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας Ν. Φθιώτιδας (Αβέρωφ 14, Λαμία, τηλ. 2231352309, 2231046512).

Σχετικά αρχεία:

24/05/2018: Διακήρυξη Γ' επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη συστέγαση των Τμημάτων Αδειών Διαμονής Ν. Φθιώτιδας της Δ/νσης Αλλοδαπών & Μετανάστευσης και Αστικής Κατάστασης & Κοινωνικής Ένταξης Ν. Φθιώτιδας της Δ/νσης Αστικής Κατάστασης & Κοινωνικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Ν. Φθιώτιδας διακηρύσσει ότι υπό τους όρους και τις υποχρεώσεις της υπ΄ αριθμ. 4412/21-4-2016 (ΑΔΑ:ΩΗΤΣΗ-55Ζ) αρχικής διακήρυξης, επαναλαμβάνεται η μειοδοτική δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για τη συστέγαση των Τμημάτων :

 • α. Αδειών Διαμονής Ν.Φθιώτιδας της Δ/νσης Αλλοδαπών & Μετανάστευσης και
 • β. Αστικής Κατάστασης & Κοινωνικής Ένταξης Ν.Φθιώτιδας της Δ/νσης Αστικής Κατάστασης & Κοινωνικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στ. Ελλάδας

Το Το προσφερόμενο ακίνητο πρέπει να διαθέτει χώρους συνολικής επιφάνειας 390,63 τ.μ., (εξαιρούμενων των χώρων κλιμακοστασίων, ανελκυστήρων, πλατυσκάλων και κοινόχρηστων διαδρόμων) ήτοι γραφειακούς χώρους ωφέλιμης επιφάνειας 312,50 τ.μ. και συγκεκριμένα: α.
Τμήμα Αδειών Διαμονής Ν.Φθιώτιδας, ωφέλιμης επιφάνειας 102,50 τ.μ. β. Τμήμα Αστικής Κατάστασης & Κοινωνικής Ένταξης Ν. Φθιώτιδας, ωφέλιμης επιφάνεια 50,00 τ.μ. και λοιποί χώροι κοινοί και στα δύο τμήματα ωφέλιμης επιφάνειας 160,00 τ.μ..

Το ακίνητο πρέπει να βρίσκεται εντός του ρυμοτομικού σχεδίου της πόλης της Λαμίας και να είναι αποπερατωμένο. Επίσης θα πρέπει να έχει χρήση γραφείων.

Η διάρκεια της μίσθωσης είναι δώδεκα (12) έτη και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής του πρωτοκόλλου παραλαβής του ακινήτου από το Δημόσιο.

Ανώτατο όριο μηνιαίου μισθώματος ορίζεται το ποσό των χιλίων εκατόν εβδομήντα ευρώ (1.170,00 €).

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 14-06-2018 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 11:00 π.μ. έως 12:00 μ.μ. στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας Ν. Φθιώτιδας (Αβέρωφ 14, Λαμία, τηλ. 2231352309, 2231046512).

Σχετικά αρχεία:

30/03/2018: Διακήρυξη Α΄ επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Δασαρχείου Ελασσόνας

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Λάρισας διακηρύσσει ότι υπό τους όρους και τις υποχρεώσεις της υπ΄ αριθμ. 7876/28-07-2017 (ΑΔΑ:6ΡΚ3Η-Υ92) αρχικής διακήρυξης, επαναλαμβάνεται η μειοδοτική δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Δασαρχείου Ελασσόνας.

Το προσφερόμενο ακίνητο πρέπει να διαθέτει χώρους συνολικής ωφέλιμης επιφάνειας τουλάχιστον 223,00 τ.μ., με προσαύξηση 25% για βοηθητικούς χώρους (χώρους υγιεινής,διαδρόμους, εξωτερικούς τοίχους) 56,00 τ.μ., άρα συνολικής μικτής επιφάνειας 279,00 τ.μ..

Το προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει να βρίσκεται εντός του ρυμοτομικού σχεδίου της πόλης της Ελασσόνας.

Η διάρκεια της μίσθωσης είναι δώδεκα (12) έτη και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής του πρωτοκόλλου παραλαβής του ακινήτου από το Δημόσιο.

Ανώτατο όριο μηνιαίου μισθώματος ορίζεται το ποσό των χιλίων ευρώ (1000,00 €).

Το μίσθωμα που τελικά θα προκύψει από την δημοπρασία θα παραμείνει σταθερό για μια τριετία και θα αναπροσαρμόζεται ετησίως και από την έναρξη του τέταρτου έτους της μίσθωσης, κατά ποσοστό ίσο με τη μεταβολή του δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγουμένου δωδεκαμήνου, όπως αυτή η μεταβολή υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ. ΣΤΑΤ.).

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 03-05-2018 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 13:00 μ.μ. Έως 14:00 μ.μ. στο κτίριο της Κτηματικής Υπηρεσίας Λάρισας (Παναγούλη 73 -ΤΚ 411 10 -Λάρισα, τηλ. 2413510821).

Το πλήρες κείμενο της αρχικής διακήρυξης μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την Κτηματική Υπηρεσία Λάρισας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Σχετικά αρχεία:

20/09/2017: Διακήρυξη Α΄ Επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Τμήματος Ελέγχου Υλικών και Ποιότητας Δημοσίων έργων Στερεάς Ελλάδας στη Λαμία

Η Προϊσταμένη της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας διακηρύσσει ότι υπό τους όρους και τις υποχρεώσεις της υπ΄ αριθμ. 12572/11-11-2016 (ΑΔΑ:61Υ7Η-ΔΕΖ) αρχικής διακήρυξης, επαναλαμβάνεται η μειοδοτική δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Τμήματος Ελέγχου Υλικών και Ποιότητας Δημοσίων έργων Στερεάς Ελλάδας στη Λαμία.

Το προσφερόμενο ακίνητο πρέπει να διαθέτει χώρους συνολικής επιφάνειας 612,00 τ.μ., (εξαιρούμενων των χώρων κλιμακοστασίων, ανελκυστήρων, πλατυσκάλων και κοινόχρηστων διαδρόμων) ήτοι ωφέλιμης επιφάνειας 510,00 τ.μ. και συγκεκριμένα: γραφειακούς χώρους
ωφέλιμης επιφάνειας 72,50 τ.μ. και χώρους εργαστηρίου ωφέλιμης επιφάνειας 437,50 τ.μ.. Ακόμη πρέπει να διαθέτει αύλειο χώρο τουλάχιστον 100 τ.μ. και να πληροί τις εξής προδιαγραφές:

α. Το ύψος του ωφέλιμου χώρου να είναι τουλάχιστον 4,50 μέτρα.
β. Να έχει βιομηχανικό δάπεδο.
γ. Η κατηγορία αντοχής του σκυροδέματος δαπέδου να είναι τουλάχιστον C25/30.
δ. Να υπάρχει ευκολία στην πρόσβαση και στη στάθμευση μεγάλων οχημάτων.

Το ακίνητο πρέπει να βρίσκεται εντός του ρυμοτομικού σχεδίου της πόλης της Λαμίας και να είναι αποπερατωμένο. Επίσης θα πρέπει να έχει χρήση αντίστοιχη των ζητούμενων χώρων.

Η διάρκεια της μίσθωσης είναι δώδεκα (12) έτη και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής του πρωτοκόλλου παραλαβής του ακινήτου από το Δημόσιο.

Ανώτατο όριο μηνιαίου μισθώματος ορίζεται το ποσό των χιλίων οχτακοσίων ευρώ(1.800,00 €).

Σχετικά αρχεία:

20/09/2017: Διακήρυξη B' επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη συστέγαση των Τμημάτων Αδειών Διαμονής Ν. Φθιώτιδας της Δ/νσης Αλλοδαπών & Μετανάστευσης και Αστικής Κατάστασης & Κοινωνικής Ένταξης Ν. Φθιώτιδας της Δ/νσης Αστικής Κατάστασης & Κοινωνικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας

Η Προϊσταμένη της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας διακηρύσσει ότι υπό τους όρους και τις υποχρεώσεις της υπ΄ αριθμ. 4412/21-4-2016 (ΑΔΑ:ΩΗΤΣΗ-55Ζ) αρχικής διακήρυξης, επαναλαμβάνεται η μειοδοτική δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για τη συστέγαση των Τμημάτων :

 • α. Αδειών Διαμονής Ν.Φθιώτιδας της Δ/νσης Αλλοδαπών & Μετανάστευσης και
 • β. Αστικής Κατάστασης & Κοινωνικής Ένταξης Ν.Φθιώτιδας της Δ/νσης Αστικής Κατάστασης & Κοινωνικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στ. Ελλάδας

Το Το προσφερόμενο ακίνητο πρέπει να διαθέτει χώρους συνολικής επιφάνειας 390,63 τ.μ., (εξαιρούμενων των χώρων κλιμακοστασίων, ανελκυστήρων, πλατυσκάλων και κοινόχρηστων διαδρόμων) ήτοι γραφειακούς χώρους ωφέλιμης επιφάνειας 312,50 τ.μ. και συγκεκριμένα: α.
Τμήμα Αδειών Διαμονής Ν.Φθιώτιδας, ωφέλιμης επιφάνειας 102,50 τ.μ. β. Τμήμα Αστικής Κατάστασης & Κοινωνικής Ένταξης Ν. Φθιώτιδας, ωφέλιμης επιφάνεια 50,00 τ.μ. και λοιποί χώροι κοινοί και στα δύο τμήματα ωφέλιμης επιφάνειας 160,00 τ.μ..

Το ακίνητο πρέπει να βρίσκεται εντός του ρυμοτομικού σχεδίου της πόλης της Λαμίας και να είναι αποπερατωμένο. Επίσης θα πρέπει να έχει χρήση γραφείων.

Η διάρκεια της μίσθωσης είναι δώδεκα (12) έτη και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής του πρωτοκόλλου παραλαβής του ακινήτου από το Δημόσιο.

Ανώτατο όριο μηνιαίου μισθώματος ορίζεται το ποσό των χιλίων εκατόν εβδομήντα ευρώ(1.170,00 €).

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 04-10-2017 ημέρα Τετάρτη και από ώρα 10:00 π.μ. έως 10:30 π.μ. στο κτίριο του Αυτοτελούς Γραφείου Δημόσιας Περιουσίας Φθιώτιδας (Αβέρωφ 14, Λαμία, τηλ. 2231046512, 2231021004).

Σχετικά αρχεία:

20/09/2017: Διακήρυξη Α΄ επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Αρχείου των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας στη Λαμία

Η Προϊσταμένη της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας διακηρύσσει ότι υπό τους όρους και τις υποχρεώσεις της υπ΄ αριθμ. 12775/17-11-2016 (ΑΔΑ:ΩΨΔ3Η-ΑΔ8) αρχικής διακήρυξης, επαναλαμβάνεται η μειοδοτική δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Αρχείου των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας στη Λαμία.

Το προσφερόμενο ακίνητο πρέπει να διαθέτει χώρους αρχείων συνολικής επιφάνειας 400,00 τ.μ., (εξαιρούμενων των χώρων κλιμακοστασίων, ανελκυστήρων, πλατυσκάλων και κοινόχρηστων διαδρόμων).

Το ακίνητο πρέπει να βρίσκεται εντός του ρυμοτομικού σχεδίου της πόλης της Λαμίας και σε απόσταση μέχρι 1.500,00 μέτρα από το κέντρο της πόλης. Επίσης θα πρέπει να είναι αποπερατωμένο και να έχει χρήση αποθήκης.

Η διάρκεια της μίσθωσης είναι δώδεκα (12) έτη και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής του πρωτοκόλλου παραλαβής του ακινήτου από το Δημόσιο.

Ανώτατο όριο μηνιαίου μισθώματος ορίζεται το ποσό των εξακοσίων πενήντα ευρώ (650,00 €).

Σχετικά αρχεία:

19/09/2017: Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Δασαρχείου Ελασσόνας

Η Προϊσταμένη της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3130/28-03-2003 (ΦΕΚ 76/τΑ) για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση του Δασαρχείου Ελασσόνας, σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:

Το προσφερόμενο ακίνητο πρέπει να διαθέτει γραφειακούς χώρους συνολικής ωφέλιμης επιφάνειας τουλάχιστον 223,00 τ.μ., με προσαύξηση 25% για βοηθητικούς χώρους (χώρους υγιεινής,διαδρόμους, εξωτερικούς τοίχους) 56,00 τ.μ., άρα συνολικής μικτής επιφάνειας 279,00 τ.μ. Επίσης να πληροί όλες τις προϋποθέσεις καταλληλότητας από άποψη φωτισμού, αερισμού, μέσων σκίασης, θέρμανσης, ψύξης / κλιματισμού, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

Το προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει να βρίσκεται εντός του ρυμοτομικού σχεδίου της πόλης της Ελασσόνας.

Το ακίνητο μπορεί να είναι αποπερατωμένο ή ημιτελές ή υπό ανέγερση, και να παραδοθεί έτοιμο για χρήση στο Δημόσιο μέσα στην προθεσμία που θα ορισθεί στην απόφαση έγκρισης πρακτικών της δημοπρασίας και θα αναγράφεται στη σύμβαση μίσθωσης.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στη δημοπρασία θα πρέπει να καταθέσουν στην Επιτροπή Στέγασης που συνεδριάζει δημόσια, οι ίδιοι ή ειδικός προς τούτο πληρεξούσιος έγγραφη προσφορά στην οποία να περιγράφονται λεπτομερώς οι χώροι, η επιφάνεια, η θέση και τα λοιπά χαρακτηριστικά του ακινήτου που προσφέρουν καθώς και το ζητούμενο μίσθωμα.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 17 / 10 / 2017 ημέρα Τρίτη και από ώρα 11,00 π.μ. έως 12,00 μ.μ. στο κτίριο της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΔημόσιαςΠεριουσίας Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας Τμ. Γ΄ (Παναγούλη 73 -ΤΚ 411 10 - Λάρισα, τηλ.2413510821).

Για τους όρους και τις απαραίτητες προϋποθέσεις δείτε το σχετικό αρχείο.

Σχετικά αρχεία:

19/09/2017: Διακήρυξη Β’ επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Δ/νσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας

Η Προϊσταμένη της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας διακηρύσσει ότι υπό τους όρους και τις υποχρεώσεις της υπ΄ αριθμ. 1402/14-02-2017 (ΑΔΑ:6Ε77Η-ΙΨΤ) αρχικής μας διακήρυξης, επαναλαμβάνεται η μειοδοτική δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Δ/νσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας.

Το προσφερόμενο ακίνητο πρέπει να διαθέτει χώρους συνολικής ωφέλιμης επιφάνειας τουλάχιστον 255,00 τ.μ., ήτοι 170 τ.μ. γραφειακών χώρων και 85 τ.μ. για λοιπούς χώρους ωφέλιμης επιφάνειας με προσαύξηση 25% για βοηθητικούς χώρους (χώρους υγιεινής,διαδρόμους, εξωτερικούς τοίχους) 64,00 τ.μ. άρα συνολικής ενιαίας επιφάνειας 319,00 τ.μ. Η ύπαρξη χώρων στάθμευσης θα συνεκτιμηθεί από την επιτροπή.

Το προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει να βρίσκεται εντός του ρυμοτομικού σχεδίου της πόλης της Λάρισας.

Η διάρκεια της μίσθωσης είναι δώδεκα (12) έτη και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής του πρωτοκόλλου παραλαβής του ακινήτου από το Δημόσιο.

Ανώτατο όριο μηνιαίου μισθώματος ορίζεται το ποσό των οκτακοσίων ευρώ (800 €).

Το μίσθωμα που τελικά θα προκύψει από την δημοπρασία θα παραμείνει σταθερό για μια τριετία και θα αναπροσαρμόζεται ετησίως και από την έναρξη του τέταρτου έτους της μίσθωσης, κατά ποσοστό ίσο με τη μεταβολή του δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγουμένου δωδεκαμήνου, όπως αυτή η μεταβολή υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ. ΣΤΑΤ.).

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 17-10-2017 ημέρα Τρίτη και από ώρα 12:00 μ.μ. έως 13:00 μ.μ. στο κτίριο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας Τμ. Γ΄ (Παναγούλη 73 -ΤΚ 411 10 - Λάρισα, τηλ. 2413510821).

Το πλήρες κείμενο της αρχικής διακήρυξης μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Σχετικά αρχεία:

21/06/2017: Διακήρυξη Α΄ επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Δασαρχείου Λάρισας

Η Προϊσταμένη της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας διακηρύσσει ότι υπό τους όρους και τις υποχρεώσεις της υπ΄ αριθμ. 1645/20-02-2017 (ΑΔΑ:7ΖΜΞΗ-ΖΔ7) αρχικής διακήρυξης, επαναλαμβάνεται η μειοδοτική δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Δασαρχείου Λάρισας.

Το προσφερόμενο ακίνητο πρέπει να διαθέτει χώρους συνολικής ωφέλιμης επιφάνειας τουλάχιστον 338,00 τ.μ., ήτοι 263 τ.μ. γραφειακών χώρων και 75 τ.μ. για λοιπούς χώρους ωφέλιμης επιφάνειας με προσαύξηση 25% για βοηθητικούς χώρους (χώρους υγιεινής, διαδρόμους, εξωτερικούς τοίχους) 84,00 τ.μ. άρα συνολικής ενιαίας επιφάνειας 422,00 τ.μ.. Η ύπαρξη (1) μίας τουλάχιστον θέσης πάρκινγκ στάθμευσης είναι δεσμευτική και η ύπαρξη τριών θέσεων πάρκινγκ στάθμευσης θα συνεκτιμηθεί από την επιτροπή. Το ακίνητο πρέπει να βρίσκεται εντός του ρυμοτομικού σχεδίου της πόλης της Λάρισας.

Η διάρκεια της μίσθωσης είναι δώδεκα ( 12 ) έτη και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής του πρωτοκόλλου παραλαβής του ακινήτου από το Δημόσιο.

Ανώτατο όριο μηνιαίου μισθώματος ορίζεται το ποσό των χιλίων εκατό ευρώ (1100,00 €). Το μίσθωμα που τελικά θα προκύψει από τη δημοπρασία θα παραμείνει σταθερό για μία τριετία και θα αναπροσαρμόζεται ετησίως και από την έναρξη του τετάρτου έτους της μίσθωσης, κατά ποσοστό ίσο με τη μεταβολή του δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγουμένου δωδεκαμήνου, όπως αυτή η μεταβολή υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ).

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 20-07-2017 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 11.00 π.μ. έως 12.00 μ.μ. στο κτίριο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας Τμ. Γ΄ (Παναγούλη 73 -ΤΚ 411 10 - Λάρισα, τηλ. 2413510821).

Σχετικά αρχεία:

21/06/2017: Διακήρυξη Α΄ επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Δ/νσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας

Η Προϊσταμένη της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας διακηρύσσει ότι υπό τους όρους και τις υποχρεώσεις της υπ΄ αριθμ. 1402/14-02-2017 (ΑΔΑ:6Ε77Η-ΙΨΤ) αρχικής διακήρυξης, επαναλαμβάνεται η μειοδοτική δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Δ/νσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας.

Το προσφερόμενο ακίνητο πρέπει να διαθέτει χώρους συνολικής ωφέλιμης επιφάνειας τουλάχιστον 255,00 τ.μ., ήτοι 170 τ.μ. γραφειακών χώρων και 85 τ.μ. για λοιπούς χώρους ωφέλιμης επιφάνειας με προσαύξηση 25% για βοηθητικούς χώρους (χώρους υγιεινής, διαδρόμους, εξωτερικούς τοίχους) 64,00 τ.μ. άρα συνολικής ενιαίας επιφάνειας 319,00 τ.μ.. Η ύπαρξη χώρων στάθμευσης θα συνεκτιμηθεί από την επιτροπή. Το προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει να βρίσκεται εντός του ρυμοτομικού σχεδίου της πόλης της Λάρισας.

Η διάρκεια της μίσθωσης είναι δώδεκα ( 12 ) έτη και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής του πρωτοκόλλου παραλαβής του ακινήτου από το Δημόσιο.

Ανώτατο όριο μηνιαίου μισθώματος ορίζεται το ποσό των οκτακοσίων ευρώ (800,00 €). Το μίσθωμα που τελικά θα προκύψει από τη δημοπρασία θα παραμείνει σταθερό για μία τριετία και θα αναπροσαρμόζεται ετησίως και από την έναρξη του τετάρτου έτους της μίσθωσης, κατά ποσοστό ίσο με τη μεταβολή του δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγουμένου δωδεκαμήνου, όπως αυτή η μεταβολή υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ).

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 20-07-2017 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 10.00 π.μ. έως 11.00 π.μ. στο κτίριο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας Τμ. Γ΄ (Παναγούλη 73 -ΤΚ 411 10 - Λάρισα, τηλ. 2413510821).

Σχετικά αρχεία:

15/03/2017: Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Δασαρχείου Λάρισας

Η Προϊσταμένη της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3130/28-03-2003 (ΦΕΚ 76/τΑ) για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση του Δασαρχείου Λάρισας.

Το προσφερόμενο ακίνητο πρέπει να διαθέτει χώρους συνολικής ωφέλιμης επιφάνειας τουλάχιστον 338,00 τ.μ., ήτοι 263 τ.μ. γραφειακών χώρων και 75 τ.μ. για λοιπούς χώρους ωφέλιμης επιφάνειας με προσαύξηση 25% για βοηθητικούς χώρους (χώρους υγιεινής, διαδρόμους, εξωτερικούς τοίχους) 84,00 τ.μ. άρα συνολικής ενιαίας επιφάνειας 422,00 τ.μ.. Η ύπαρξη (1) μίας τουλάχιστον θέσης πάρκινγκ στάθμευσης είναι δεσμευτική και η ύπαρξη τριών θέσεων πάρκινγκ στάθμευσης θα συνεκτιμηθεί από την επιτροπή. Επίσης το προσφερόμενο ακίνητο πρέπει να πληροί όλες τις προϋποθέσεις καταλληλότητας από άποψη φωτισμού, φωτισμού, αερισμού, μέσων σκίασης, θέρμανσης, ψύξης / κλιματισμού, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και να βρίσκεται εντός του ρυμοτομικού σχεδίου της πόλης της Λάρισας.

Η διάρκεια της μίσθωσης είναι για δώδεκα ( 12 ) έτη και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής του πρωτοκόλλου παραλαβής του ακινήτου από το Δημόσιο.

Ανώτατο όριο μηνιαίου μισθώματος ορίζεται το ποσό των χιλίων εκατό ευρώ (1100,00 €). Το μηνιαίο μίσθωμα που θα προκύψει τελικά από τη δημοπρασία θα παραμείνει σταθερό για μία τριετία και θα αναπροσαρμόζεται ετησίως και από την έναρξη του τετάρτου έτους της μίσθωσης, κατά ποσοστό ίσο με τη μεταβολή του δείκτη τιμών καταναλωτή του μήνα της αναπροσαρμογής, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους (απλή δωδεκάμηνη μεταβολή) όπως αυτή (η μεταβολή) υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ).

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 30-03-2017 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 12.00 μ.μ. έως 13.00 μ.μ. στο κτίριο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας Τμ. Γ΄ (Παναγούλη 73 -ΤΚ 411 10 - Λάρισα, τηλ. 2413510821).

Σχετικά αρχεία:

15/03/2017: Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Δ/νσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας

Η Προϊσταμένη της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3130/28-03-2003 (ΦΕΚ 76/τΑ) για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση της Δ/νσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας.

Το προσφερόμενο ακίνητο πρέπει να διαθέτει χώρους συνολικής ωφέλιμης επιφάνειας τουλάχιστον 255,00 τ.μ., ήτοι 170 τ.μ. γραφειακών χώρων και 85 τ.μ. για λοιπούς χώρους ωφέλιμης επιφάνειας με προσαύξηση 25% για βοηθητικούς χώρους (χώρους υγιεινής, διαδρόμους, εξωτερικούς τοίχους) 64,00 τ.μ. άρα συνολικής ενιαίας επιφάνειας 319,00 τ.μ.. Η ύπαρξη χώρων στάθμευσης θα συνεκτιμηθεί από την επιτροπή. Επίσης το προσφερόμενο ακίνητο πρέπει να πληροί όλες τις προϋποθέσεις καταλληλότητας από άποψη φωτισμού, φωτισμού, αερισμού, μέσων σκίασης, θέρμανσης, ψύξης / κλιματισμού, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και να βρίσκεται εντός του ρυμοτομικού σχεδίου της πόλης της Λάρισας.

Η διάρκεια της μίσθωσης είναι για δώδεκα ( 12 ) έτη και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής του πρωτοκόλλου παραλαβής του ακινήτου από το Δημόσιο.

Ανώτατο όριο μηνιαίου μισθώματος ορίζεται το ποσό των οκτακοσίων ευρώ (800,00 €). Το μηνιαίο μίσθωμα που θα προκύψει τελικά από τη δημοπρασία θα παραμείνει σταθερό για μία τριετία και θα αναπροσαρμόζεται ετησίως και από την έναρξη του τετάρτου έτους της μίσθωσης, κατά ποσοστό ίσο με τη μεταβολή του δείκτη τιμών καταναλωτή του μήνα της αναπροσαρμογής, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους (απλή δωδεκάμηνη μεταβολή) όπως αυτή (η μεταβολή) υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ).

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 30-03-2017 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 11.00 π.μ. έως 12.00 μ.μ. στο κτίριο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας Τμ. Γ΄ (Παναγούλη 73 -ΤΚ 411 10 - Λάρισα, τηλ. 2413510821).

Σχετικά αρχεία:

06/12/2016: Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Αρχείου των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας στη Λαμία

Το προσφερόμενο ακίνητο πρέπει να διαθέτει χώρους αρχείων συνολικής επιφάνειας 400,00 τ.μ. (εξαιρουμένων των χώρων κλιμακοστασίων, ανελκυστήρων, πλατυσκάλων και κοινοχρήστων διαδρόμων) και να βρίσκεται εντός του ρυμοτομικού σχεδίου της πόλης της Λαμίας και σε απόσταση μέχρι 1.500,00 μέτρα από το κέντρο της πόλης .

Η διάρκεια της μίσθωσης είναι για δώδεκα ( 12 ) χρόνια και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής του πρωτοκόλλου παραλαβής του ακινήτου από το Δημόσιο.

Ανώτατο όριο μηνιαίου μισθώματος ορίζεται το ποσό των εξακοσίων πενήντα ευρώ (650,00 €). Το μηνιαίο μίσθωμα που θα προκύψει τελικά από τη δημοπρασία θα παραμείνει σταθερό για μία τριετία και θα αναπροσαρμόζεται ετησίως και από την έναρξη του τετάρτου έτους της μίσθωσης και πάντως μετά την 01-01-2019, κατά ποσοστό ίσο με τη μεταβολή του δείκτη τιμών καταναλωτή του μήνα της αναπροσαρμογής, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους (απλή δωδεκάμηνη μεταβολή) όπως αυτή (η μεταβολή) υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ).

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 21-12-2016 ημέρα Τετάρτη και από ώρα 13.00 μ.μ. Έως 13.30 μ.μ. στο κτίριο του Αυτοτελούς Γραφείου Δημόσιας Περιουσίας Φθιώτιδας (Αβέρωφ 14 Λαμία, τηλ. 22310 46512).

Σχετικά αρχεία:

01/12/2016: Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Τμήματος Ελέγχου Υλικών και Ποιότητας Δημοσίων έργων Στερεάς Ελλάδας στη Λαμία

Η Προϊσταμένη της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3130/28-03-2003 (ΦΕΚ 76/τΑ) για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση του Τμήματος Ελέγχου Υλικών και Ποιότητας Δημοσίων έργων Στερεάς Ελλάδας στη Λαμία.

Για τους όρους και τα απαραίτητα έγγραφα δείτε το σχετικό αρχείο.

Σχετικά αρχεία:

01/12/2016: Διακήρυξη A' επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη συστέγαση των Τμημάτων Αδειών Διαμονής Ν. Φθιώτιδας της Δ/νσης Αλλοδαπών & Μετανάστευσης και Αστικής Κατάστασης & Κοινωνικής Ένταξης Ν. Φθιώτιδας της Δ/νσης Αστικής Κατάστασης & Κοινωνικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας

Η Προϊσταμένη της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας διακηρύσσει ότι υπό τους όρους και τις υποχρεώσεις της υπ΄ αριθμ. 4412/21-4-2016 (ΑΔΑ:ΩΗΤΣΗ-55Ζ) αρχικής μας διακήρυξης, επαναλαμβάνεται η μειοδοτική δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για τη συστέγαση των Τμημάτων :
 • α. Αδειών Διαμονής Ν.Φθιώτιδας της Δ/νσης Αλλοδαπών & Μετανάστευσης και
 • β. Αστικής Κατάστασης & Κοινωνικής Ένταξης Ν.Φθιώτιδας της Δ/νσης Αστικής Κατάστασης & Κοινωνικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στ. Ελλάδας

Το προσφερόμενο ακίνητο πρέπει να διαθέτει χώρους συνολικής επιφάνειας 390,63 τ.μ., (εξαιρούμενων των χώρων κλιμακοστασίων, ανελκυστήρων, πλατυσκάλων και κοινόχρηστων διαδρόμων) ήτοι γραφειακούς χώρους ωφέλιμης επιφάνειας 312,50 τ.μ. και συγκεκριμένα: α. Τμήμα Αδειών Διαμονής Ν.Φθιώτιδας, ωφέλιμης επιφάνειας 102,50 τ.μ. β. Τμήμα Αστικής Κατάστασης & Κοινωνικής Ένταξης Ν. Φθιώτιδας, ωφέλιμης επιφάνεια 50,00 τ.μ. και λοιποί χώροι κοινοί και στα δύο τμήματα ωφέλιμης επιφάνειας 160,00 τ.μ.

Το ακίνητο πρέπει να βρίσκεται εντός του ρυμοτομικού σχεδίου της πόλης της Λαμίας και να είναι αποπερατωμένο. Επίσης θα πρέπει να έχει χρήση γραφείων.

Η διάρκεια της μίσθωσης είναι δώδεκα (12) έτη και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής του πρωτοκόλλου παραλαβής του ακινήτου από το Δημόσιο.

Ανώτατο όριο μηνιαίου μισθώματος ορίζεται το ποσό των χιλίων εκατόν εβδομήντα ευρώ(1.170,00 €).

Το μίσθωμα που τελικά θα προκύψει από την δημοπρασία θα παραμείνει σταθερό για μια τριετία και θα αναπροσαρμόζεται ετησίως και από την έναρξη του τέταρτου έτους της μίσθωσης και πάντως μετά την 1-1-2019, κατά ποσοστό ίσο με τη μεταβολή του δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγουμένου δωδεκαμήνου, όπως αυτή η μεταβολή υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ. ΣΤΑΤ.).

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 21-12-2016 ημέρα Τετάρτη και από ώρα 11.00 π.μ. Έως 11.30 π.μ. στο κτίριο του Αυτοτελούς Γραφείου Δημόσιας Περιουσίας Φθιώτιδας (Αβέρωφ 14, Λαμία, τηλ. 2231046512, 2231021004).

Το πλήρες κείμενο της αρχικής διακήρυξης μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Αυτοτελές Γραφείο Φθιώτιδας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Σχετικά αρχεία:

01/12/2016: Διακήρυξη Γ' επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας για τη στέγαση του Δασονομείου Αμφίκλειας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας

Η Προϊσταμένη της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας διακηρύσσει ότι υπό τους όρους και τις υποχρεώσεις της υπ΄ αριθμ. 4568/18-9-2015 (ΑΔΑ:6IZΔΗ-ΣΒ4) αρχικής μας διακήρυξης, επαναλαμβάνεται η μειοδοτική δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Δασονομείου Αμφίκλειας.

Το  προσφερόμενο  ακίνητο  πρέπει  να  διαθέτει  χώρους  συνολικής  μικτής επιφάνειας περίπου  72,00 τ.μ.,  (εξαιρούμενων  των  χώρων  κλιμακοστασίων,ανελκυστήρων, πλατυσκάλων και κοινόχρηστων διαδρόμων) ήτοι γραφειακούς χώρους ωφέλιμης επιφάνειας 58,00 τ.μ.

Το  ακίνητο  πρέπει  να  βρίσκεται  στην  πόλη της  Αμφίκλειας και  να  είναι αποπερατωμένο. Επίσης θα πρέπει να έχει χρήση γραφείων.

Η  διάρκεια  της  μίσθωσης  είναι  δώδεκα  (12)  έτη και  αρχίζει  από  τηνημερομηνία υπογραφής του πρωτοκόλλου παραλαβής του ακινήτου από το Δημόσιο.

Ανώτατο όριο μηνιαίου μισθώματος ορίζεται  το ποσό  των διακοσίων σαράντα ευρώ(240,00 €).

Το μίσθωμα που τελικά θα προκύψει από την δημοπρασία θα παραμείνει  σταθερόγια μια τριετία και θα αναπροσαρμόζεται ετησίως και από την έναρξη του τέταρτου έτουςτης μίσθωσης και  πάντως μετά την 1-1-2019, κατά ποσοστό ίσο με τη μεταβολή τουδείκτη τιμών καταναλωτή του προηγουμένου δωδεκαμήνου, όπως αυτή η μεταβολήυπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ. ΣΤΑΤ.).

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 21-12-2016 ημέρα Τετάρτη και από ώρα 12.30μ.μ. έως 13.00 μ.μ. στο κτίριο του Αυτοτελούς Γραφείου Δημόσιας Περιουσίας Φθιώτιδας (Αβέρωφ 14, Λαμία, τηλ. 2231046512, 2231021004).

Το πλήρες κείμενο της αρχικής διακήρυξης μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοιαπό το Αυτοτελές Γραφείο  Φθιώτιδας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Σχετικά αρχεία:

07/07/2016: Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη για τη συστέγαση των Τμημάτων Αδειών Διαμονής Ν. Φθιώτιδας της Δ/νσης Αλλοδαπών & Μετανάστευσης και Αστικής Κατάστασης & Κοινωνικής Ένταξης Ν. Φθιώτιδας της Δ/νσης Αστικής Κατάστασης & Κοινωνικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στ.Ελλάδας

Η Προϊσταμένη της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3130/28-03-2003 (ΦΕΚ 76/τΑ) για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη συστέγαση των Τμημάτων: α. Αδειών Διαμονής Ν. Φθιώτιδας της Δ/νσης Αλλοδαπών & Μετανάστευσης και β. Αστικής Κατάστασης & Κοινωνικής Ένταξης Ν. Φθιώτιδας της Δ/νσης Αστικής Κατάστασης & Κοινωνικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στ.Ελλάδας.

Το προσφερόμενο ακίνητο πρέπει να διαθέτει γραφειακούς χώρους συνολικής επιφάνειας περίπου 390,63 τ.μ., (εξαιρούμενων των χώρων κλιμακοστασίων, ανελκυστήρων, πλατυσκάλων και κοινόχρηστων διαδρόμων) ήτοι γραφειακούς χώρους ωφέλιμης επιφάνειας περίπου 312,50 τ.μ.

Το ακίνητο πρέπει να βρίσκεται εντός του ρυμοτομικού σχεδίου της πόλης της Λαμίας, να είναι αποπερατωμένο και να πληροί όλες τις προϋποθέσεις καταλληλότητας από άποψη φωτισμού, αερισμού, μέσων σκίασης, θέρμανσης, ψύξης / κλιματισμού, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Επίσης θα πρέπει να έχει χρήση γραφείων.

Η διάρκεια της μίσθωσης είναι δώδεκα (12) έτη και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής του πρωτοκόλλου παραλαβής του ακινήτου από το Δημόσιο. Ανώτατο όριο μηνιαίου μισθώματος ορίζεται το ποσό των χιλίων εκατόν εβδομήντα ευρώ (1.170,00 €).

Το μίσθωμα που τελικά θα προκύψει από την δημοπρασία θα παραμείνει σταθερό για μια τριετία και θα αναπροσαρμόζεται ετησίως και από την έναρξη του τέταρτου έτους της μίσθωσης και πάντως μετά την 1-1-2019, κατά ποσοστό ίσο με τη μεταβολή του δείκτη τιμών καταναλωτή του μήνα της αναπροσαρμογής, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους (απλή δωδεκάμηνη μεταβολή) όπως αυτή (η μεταβολή) υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ).

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 26-07-2016 ημέρα Τρίτη και από ώρα 9.30 π.μ. έως 10.00 π.μ. στο κτίριο του Αυτοτελούς Γραφείου Δημόσιας Περιουσίας Φθιώτιδας (Αβέρωφ 14, Λαμία, τηλ. 2231046512).

Σχετικά αρχεία:

07/07/2016: Διακήρυξη Β’ επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Δασονομείου Αμφίκλειας

Η Προϊσταμένη της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας διακηρύσσει ότι υπό τους όρους και τις υποχρεώσεις της υπ΄ αριθμ. 4568/18-9-2015 (ΑΔΑ:6IZΔΗ-ΣΒ4) αρχικής μας διακήρυξης, επαναλαμβάνεται η μειοδοτική δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Δασονομείου Αμφίκλειας.

Το προσφερόμενο ακίνητο πρέπει να διαθέτει χώρους συνολικής μικτής επιφάνειας περίπου 72,00 τ.μ., (εξαιρούμενων των χώρων κλιμακοστασίων, ανελκυστήρων, πλατυσκάλων και κοινόχρηστων διαδρόμων) ήτοι γραφειακούς χώρους ωφέλιμης επιφάνειας 58,00 τ.μ.

Το ακίνητο πρέπει να βρίσκεται στην πόλη της Αμφίκλειας και να είναι αποπερατωμένο. Επίσης θα πρέπει να έχει χρήση γραφείων.

Η διάρκεια της μίσθωσης είναι δώδεκα (12) έτη και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής του πρωτοκόλλου παραλαβής του ακινήτου από το Δημόσιο. Ανώτατο όριο μηνιαίου μισθώματος ορίζεται το ποσό των διακοσίων σαράντα ευρώ (240,00 €).

Το μίσθωμα που τελικά θα προκύψει από την δημοπρασία θα παραμείνει σταθερό για μια τριετία και θα αναπροσαρμόζεται ετησίως και από την έναρξη του τέταρτου έτους της μίσθωσης και πάντως μετά την 1-1-2019, κατά ποσοστό ίσο με τη μεταβολή του δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγουμένου δωδεκαμήνου, όπως αυτή η μεταβολή υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ. ΣΤΑΤ.).

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 26-07-2016 ημέρα Τρίτη και από ώρα 10.00 π.μ. έως 10.30 π.μ. στο κτίριο του Αυτοτελούς Γραφείου Δημόσιας Περιουσίας Φθιώτιδας (Αβέρωφ 14, Λαμία, τηλ. 2231046512, 2231021004).

Το πλήρες κείμενο της αρχικής διακήρυξης μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Αυτοτελές Γραφείο Φθιώτιδας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Σχετικά αρχεία:

12/02/2016: Διακήρυξη A’ επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Δασονομείου Αμφίκλειας

Η Προϊσταμένη της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας διακηρύσσει ότι υπό τους όρους και τις υποχρεώσεις της υπ΄ αριθμ. 4568/18-9-2015 (ΑΔΑ:6IZΔΗ-ΣΒ4) αρχικής μας διακήρυξης, επαναλαμβάνεται η μειοδοτική δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Δασονομείου Αμφίκλειας.

Το προσφερόμενο ακίνητο πρέπει να διαθέτει χώρους συνολικής μικτής επιφάνειας περίπου 72,00 τ.μ., (εξαιρούμενων των χώρων κλιμακοστασίων, ανελκυστήρων, πλατυσκάλων και κοινόχρηστων διαδρόμων) ήτοι γραφειακούς χώρους ωφέλιμης επιφάνειας 58,00 τ.μ.

Το ακίνητο πρέπει να βρίσκεται στην πόλη της Αμφίκλειας και να είναι αποπερατωμένο. Επίσης θα πρέπει να έχει χρήση γραφείων.

Η διάρκεια της μίσθωσης είναι δώδεκα (12) έτη και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής του πρωτοκόλλου παραλαβής του ακινήτου από το Δημόσιο. Ανώτατο όριο μηνιαίου μισθώματος ορίζεται το ποσό των διακοσίων σαράντα ευρώ (240,00 €).

Το μίσθωμα που τελικά θα προκύψει από την δημοπρασία θα παραμείνει σταθερό για μια τριετία και θα αναπροσαρμόζεται ετησίως και από την έναρξη του τέταρτου έτους της μίσθωσης και πάντως μετά την 1-1-2019, κατά ποσοστό ίσο με τη μεταβολή του δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγουμένου δωδεκαμήνου, όπως αυτή η μεταβολή υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ. ΣΤΑΤ.).

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 01-03-2016 ημέρα Τρίτη και από ώρα 10.30 π.μ. έως 11.00 π.μ. στο κτίριο του Αυτοτελούς Γραφείου Δημόσιας Περιουσίας Φθιώτιδας (Αβέρωφ 14, Λαμία, τηλ. 2231046512, 2231021004).

Το πλήρες κείμενο της αρχικής διακήρυξης μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Αυτοτελές Γραφείο Φθιώτιδας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Σχετικά αρχεία:

 1. Διακήρυξη A’ επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας (όπως δημοσιεύτηκε στο Διαύγεια με ΑΔΑ: ΨΞ5ΡΗ-16Γ)
 2. Δασονομείο Αμφίκλειας κτιριολογικό πρόγραμμα (σε μορφή xls)

06/11/2015: Διακήρυξη Β΄ επαναληπτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του αρχείου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στ. Ελλάδας στη Λαμία

Η Προϊσταμένη της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας διακηρύσσει ότι υπό τους όρους και τις υποχρεώσεις της υπ' αριθμ. 793/31-3-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΙΠΗ-7ΣΧ) αρχικής διακήρυξης, επαναλαμβάνεται η μειοδοτική δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του Αρχείου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας.

Το προσφερόμενο ακίνητο πρέπει να βρίσκεται εντός της πόλης της Λαμίας, σε απόσταση έως 500 μέτρα από το εμπορικό κέντρο της πόλης, να διαθέτει χώρους συνολικής μικτής επιφάνειας περίπου 250 τ.μ. (εξαιρουμένων των χώρων κλιμακοστασίων, ανελκυστήρων, πλατύσκαλων και κοινόχρηστων διαδρόμων), που θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για αρχείο.

Το ακίνητο πρέπει να έχει χρήση αποθήκης.

Ανώτατο όριο μηνιαίου μισθώματος ορίζεται το ποσό των πεντακοσίων ευρώ (500,00€).

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 30-11-2015 ημέρα Δευτέρα και από ώρα 12:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ. στο κτίριο του Αυτοτελούς Γραφείου Δημόσιας Περιουσίας Φθιώτιδας (Αβέρωφ 14, Λαμία, τηλ. 2231046512, 2231021004).

Σχετικά αρχεία:

 1. Β΄ επαναληπτική διακήρυξη (όπως δημοσιεύτηκε στο Διαύγεια με ΑΔΑ: Ω8ΛΓΗ-24Ψ)
 2. Περίληψη διακήρυξης (όπως δημοσιεύτηκε στο Διαύγεια με ΑΔΑ: ΒΙΙΠΗ-7ΣΧ)
 3. Αρχική διακήρυξη δημοπρασίας

06/11/2015: Διακήρυξη Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου Α΄ επαναληπτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Δασονομείου Αμφίκλειας

Η Προϊσταμένη της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3130/28-03-2003 (ΦΕΚ 76/τΑ) για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση του Δασονομείου Αμφίκλειας.

Το προσφερόμενο ακίνητο πρέπει να διαθέτει χώρους συνολικής επιφάνειας (εξαιρουμένων των χώρων κλιμακοστασίων, ανελκυστήρων, πλατυσκάλων και κοινοχρήστων διαδρόμων) περίπου 72 τ.μ., ήτοι γραφειακούς χώρους ωφέλιμης επιφάνειας περίπου 58 τ.μ. Το ακίνητο πρέπει να έχει χρήση γραφείων.

Το προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει να βρίσκεται στην πόλη της Αμφίκλειας.

Ανώτατο όριο μηνιαίου μισθώματος ορίζεται το ποσό των διακοσίων σαράντα ευρώ (240,00 €).

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 30η Νοεμβρίου 2015 ημέρα Δευτέρα και από ώρα 11.00 π.μ. έως 12.00 π.μ. στο κτίριο του Αυτοτελούς Γραφείου Δημόσιας Περιουσίας Φθιώτιδας (Αβέρωφ 14 Λαμία, τηλ. 22310 46512).