Μέγεθος κειμένου: A A

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας (Α.Δ.Θ.ΣΤ.Ε.) αποφάσισε την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση, με τη σύμφωνη γνώμη της ΕΑΑΔΗΣΥ, σύμφωνα με τους όρους της με ΑΔΑΜ: 18PROC003501653 διακήρυξης για την προμήθεια καυσίμων κίνησης, και πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες της για τα έτη 2019-20, για τα τμήματα που ο διαγωνισμός απέβη άγονος (τμήματα 1-28) συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης εφτακοσίων εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τριάντα έξιευρώ και σαράντα έξι λεπτών (774.036,46€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Το χρονικό διάστημα της προμήθειας αφορά στο διάστημα από 01-01-2019 μέχρι 31-12-2020.

Προσφορές υποβάλλονται για επιμέρους, ένα ή περισσότερα, τμήματα (μερική προσφορά) ή για το σύνολο των τμημάτων (ολική προσφορά). Δεν υπάρχει μέγιστος αριθμός τμημάτων που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα. Οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να υποβάλουν προσφορές για όλα τα είδη και τις ποσότητες των υγρών καυσίμων ή των λιπαντικών που περιλαμβάνει ένα τμήμα.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει της τιμής και συγκεκριμένα, το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%),ενώ γίνονται δεκτές και προσφορές με αρνητικό ποσοστό έκπτωσης μέχρι 5%, επί της διαμορφούμενης μέσης ημερήσιας τιμής λιανικής πώλησης των υγρών καυσίμων, όπως προσδιορίζεται από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για κάθε περιφερειακή ενότητα όσον αφορά τα καύσιμα(Τμήματα 1-28). Επί ποινή απορρίψεως οι προσφορές των οικονομικών φορέων δεν μπορούν να υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό της αναθέτουσας αρχής ανά τμήμα. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των ειδών είναι δύο (02) εργάσιμες ημέρες από την παραγγελία.

Οι οικονομικοί φορείς για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα σύμβαση απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016 ,και την Υπουργική Απόφαση 56902/215/19.05,2017 (Β΄1924).

Στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορώνορίζεται η Τρίτη 18 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 09:00.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα ΕΣΗΔΗΣ.

Η Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό αντιστοιχεί σε 1% επί της συνολικής προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ όλων των τμημάτων που υποβάλλεται προσφορά. Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι 150 ημέρες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών.

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης και τα Παραρτήματα αυτής καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό: 68004.

Αρμόδιοι υπάλληλοι για την παροχή πληροφοριών είναι οΙωάννης Ζιάρρας, τηλ. 2413503540, αρ. τηλεομοιοτυπίας:2413503674, ηλ. ταχυδρομείο: ziarras.ioannis@apdthest.gov.gr.

Η διαπραγμάτευση πραγματοποιείται χωρίς τροποποίηση των όρων του προηγηθέντος με ΑΔΑΜ: ΑΔΑΜ: 18PROC003501653 εν μέρει άγονου διαγωνισμού.

Σχετικά αρχεία:

Η υπ' αριθμ. 20583/211331/13-12-2018 απόφαση της Α.Δ.Θ.Σ.Ε. με θέμα «Προσφυγή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευσηγια την προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών ελαίων-λιπαντικών μέσων και πετρελαίου θέρμανσης κατόπιν του άγονου διαγωνισμούμε ΑΔΑΜ: 18PROC003501653 διακήρυξηςκαι τη σύμφωνη γνώμη της ΕΑΑΔΗΣΥ» (ΑΔΑ: Ψ537ΟΡ10-ΑΣΞ, ΑΔΑΜ: 18PROC004186087).