Μέγεθος κειμένου: A A

Η Διεύθυνση Διοίκησης είναι αρμόδια ιδίως για τη διαχείριση θεμάτων διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, των υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, το σχεδιασμό προγραμμάτων βελτίωσης της διοικητικής οργάνωσης των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, την ενίσχυση της διαφάνειας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, καθώς και για τη μελέτη και παρακολούθηση της εφαρμογής μέτρων για την απλούστευση των διαδικασιών και την ταχεία διεκπεραίωση των διοικητικών ενεργειών. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Η Διεύθυνση Διοίκησης έχει έδρα τη Λάρισα και συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:

 

Τμήμα Προσωπικού, με έδρα τη Λάρισα και τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Αποκεντρωμένη Διοίκηση

Είναι αρμόδιο ιδίως για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης όλου του προσωπικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, τις υπηρεσιακές του μεταβολές, τον πειθαρχικό έλεγχο του ανωτέρω προσωπικού, την έγκαιρη σύνταξη και υποβολή εκθέσεων αξιολόγησης των υπαλλήλων, την έκδοση απόφασης συγκρότησης του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, τον προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού και κάθε σχετική με αυτές ενέργεια, τη στελέχωση του Γραφείου του οικείου Γενικού Γραμματέα και τη μέριμνα για την εκκαθάριση των αρχείων.
Επίσης, είναι αρμόδιο για τη λειτουργία της Επιτροπής του άρθρου 26, παρ.1, περ. β΄ του ν.1892/1990, όπως ισχύει, καθώς και για την έκδοση απόφασης ορισμού μελών της διαρκούς συντονιστικής επιτροπής με τίτλο «Κομβικά Σημεία Επαφής» (ΚΟΣΕ) σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις.


Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και νομικών προσώπων Λάρισας, με έδρα τη Λάρισα και τοπική αρμοδιότητα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

Μεριμνά ιδίως για την έγκριση των Οργανισμών των Δήμων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, τη συγκρότηση και λειτουργία του Υπηρεσιακού Συμβουλίου τους, τα ζητήματα που άπτονται του προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού στους Δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα, τη συγκρότηση επιτροπών που έχουν σχέση με τη διαδικασία ανάθεσης έργων, μελετών και προμηθειών των Δήμων, την έκδοση αποφάσεων που αφορούν σε υπηρεσιακές μεταβολές των υπαλλήλων των Δήμων, όπου απαιτείται, καθώς και για κάθε θέμα τοπικής αυτοδιοίκησης που δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ και ασκείτο από τις αρμόδιες οργανικές μονάδες του ν.2503/1997 σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Επίσης, είναι αρμόδιο ιδίως για την άσκηση εποπτείας και ελέγχου στα κρατικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας, τη συγκρότηση και λειτουργία των Υπηρεσιακών Συμβουλίων των υπαλλήλων τους, τη συγκρότηση των οργάνων διοίκησής τους και την έκδοση πράξεων υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού τους.


Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και νομικών προσώπων Λαμίας,
με έδρα τη Λαμία και τοπική αρμοδιότητα στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Μεριμνά ιδίως για την έγκριση των Οργανισμών των Δήμων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, τη συγκρότηση και λειτουργία του Υπηρεσιακού Συμβουλίου τους, τα ζητήματα που άπτονται του προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού στους Δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα, τη συγκρότηση επιτροπών που έχουν σχέση με τη διαδικασία ανάθεσης έργων, μελετών και προμηθειών των Δήμων, την έκδοση αποφάσεων που αφορούν σε υπηρεσιακές μεταβολές των υπαλλήλων των Δήμων, όπου απαιτείται, καθώς και για κάθε θέμα τοπικής αυτοδιοίκησης που δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ και ασκείτο από τις αρμόδιες οργανικές μονάδες του ν.2503/1997 σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Επίσης, είναι αρμόδιο ιδίως για την άσκηση εποπτείας και ελέγχου στα κρατικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, τη συγκρότηση και λειτουργία των Υπηρεσιακών Συμβουλίων των υπαλλήλων τους, τη συγκρότηση των οργάνων διοίκησής τους και την έκδοση πράξεων υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού τους.


Τμήμα Διαφάνειας,
με έδρα τη Λάρισα και τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Αποκεντρωμένη Διοίκηση

Είναι αρμόδιο ιδίως για τη μέριμνα ανάρτησης των αποφάσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στο διαδίκτυο («πρόγραμμα Διαύγεια»), στο πλαίσιο της ενίσχυσης της διαφάνειας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και για τη μελέτη και παρακολούθηση της εφαρμογής μέτρων για την απλούστευση των διαδικασιών και την ταχεία διεκπεραίωση των διοικητικών ενεργειών στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας–Στερεάς Ελλάδας και στους φορείς που εποπτεύονται από αυτή.

Τμήμα Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Πρόνοιας, με έδρα τη Λάρισα

Έχει ως αρμοδιότητα κυρίως στην εξειδίκευση και την παρακολούθηση της υλοποίησης προγραμμάτων για την κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών, προσφύγων και ατόμων που τελούν υπό καθεστώς διεθνούς προστασίας σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες, καθώς και τη μέριμνα καθορισμού των κατάλληλων χώρων για την προσωρινή εγκατάσταση πλανοδίων. Επίσης, έχει την αρμοδιότητα διενέργειας όλων των προπαρασκευαστικών πράξεων για την αναγνώριση Ελλήνων τσιγγάνων ως τελικών δικαιούχων στεγαστικής συνδρομής καθώς και διενέργειας όλων των προπαρασκευαστικών πράξεων για θέματα απασχόλησης προσώπων ειδικών κατηγοριών και για την επιχορήγηση ιδιωτικών επιχειρήσεων για πρακτική άσκηση σπουδαστών. Ακόμη, παραλλήλως με τον ΟΑΕΔ, είναι υπεύθυνο για αρμοδιότητες που προβλέπονται από το άρθρο 5 του ν.δ. 2656/1953 (ΦΕΚ 299 Α΄) όπως ισχύει και ειδικότερα εκείνες που αναφέρονται στην εγγραφή ανέργων, στην ανανέωση κάρτας ανεργίας μη επιδοτούμενων ανέργων καιστον έλεγχο ανεργίας επιδοτούμενων ανέργων δια τωνΚΕΠ. Στον τομέα της υγείας έχει ως αρμοδιότητα τις προπαρασκευαστικές ενέργειες για τη συγκρότηση πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων Υγειονομικών Επιτροπών όλων των νομών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Τέλος, είναι αρμόδιο ιδίως για την τήρηση αντιτύπου των Μητρώων Αρρένων των δήμων του Νομού Λάρισας, την οριστικοποίηση των Μητρώων Αρρένων και την επικύρωση του ετήσιου Μητρώου Αρρένων για το Νομό Λάρισας Καθώς και για την κατάρτιση των ετήσιων Στρατολογικών Πινάκωνγια το Νομό Λάρισας. Τέλος εκδίδει όλες τις αποφάσεις αναφορικά με οποιαδήποτε μεταβολή στα Μητρώα Αρρένων των Δήμων του Νομού Λάρισας

Τμήμα Γραμματείας και Πληροφόρησης Πολιτών με έδρα τη Λάρισα και τοπική αρμοδιότητα στην περιφερειακή ενότητα Λάρισας

Είναι αρμόδιο ιδίως για την πρωτοκόλληση και διακίνηση της αλληλογραφίας, καθώς και τη διεκπεραίωση των εξερχόμενων εγγράφων όλων των οργανικών μονάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης που έχουν έδρα τη Λάρισα, πλην εκείνων που διαθέτουν ιδιαίτερη οργανική μονάδα για το σκοπό αυτό. Επίσης, έχει τη μέριμνα κοινοποίησης στο Τμήμα Διαφάνειας όλων των αποφάσεων που, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, αναρτώνται στο διαδίκτυο, την επικύρωση αντιγράφων ή φωτoαντιγράφων οποιωνδήποτε εγγράφων ή δικαιολογητικών, που τηρούνται στο αρχείο ή επιδεικνύονται από ενδιαφερόμενους και τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, την τήρηση του αρχείου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και την παροχή γενικού χαρακτήρα πληροφοριών σε πολίτες.


Στη Διεύθυνση Διοίκησης υπάγονται επίσης και οι ακόλουθες οργανικές μονάδες ανά νομό της Αποκεντρωμένης Διοίκησης πλην της έδρας:


Τμήμα Διοικητικού – Οικονομικού Βοιωτίας, Εύβοιας, Ευρυτανίας, Καρδίτσας, Μαγνησίας, Τρικάλων, Φθιώτιδας και Φωκίδος
Είναι αρμόδιο ιδίως για την τήρηση των στοιχείων των υπηρετούντων στο νομό υπαλλήλων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την έκδοση πιστοποιητικών των υπηρεσιακών τους μεταβολών, τη χορήγηση αδειών, πλην εκείνων, για τις οποίες απαιτείται σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, την αποστολή στοιχείων στο Τμήμα Εκκαθάρισης Αποδοχών, την κίνηση της πειθαρχικής διαδικασίας και γενικά δευτερεύουσας φύσης θέματα. Είναι αρμόδιο για την έκδοση αποφάσεων για τη θέση και παύση σε κυκλοφορία οχημάτων που προμηθεύονται οι υπηρεσίεςτων ΟΤΑ και τα εποπτευόμενα Νομικά Πρόσωπα αυτών καθώς και τα Ν.Π.Δ.Δ. που εποπτεύονται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση του αντίστοιχου Νομού. Επίσης είναι υπεύθυνο για την κίνηση πειθαρχικής διαδικασίας σε βάρος αιρετών οργάνων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (η παραπάνω αρμοδιότητα θα ισχύει μέχρι την έναρξη λειτουργίας τηςΑυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ σύμφωνα με τιςδιατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 238 του ν. 3852/2010). Επίσης εκδίδει αποφάσεις αναφορικά με οποιαδήποτε μεταβολή στα Μητρώα Αρρένων των Δήμων των αντίστοιχων Νομών και είναι αρμόδια για την τήρηση αντιτύπου των Μητρώων Αρρένων των δήμων του νομού, για την οριστικοποίηση των Μητρώων Αρρένων και η επικύρωση του ετήσιου Μητρώου Αρρένων για τον οικείο Νομό και την κατάρτιση των ετήσιων Στρατολογικών Πινάκων για τον οικείο Νομό. Έχει ως αρμοδιότητα κυρίως στην εξειδίκευση και την παρακολούθηση της υλοποίησης προγραμμάτων για την κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών, προσφύγων και ατόμων που τελούν υπό καθεστώς διεθνούς προστασίας σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες, καθώς και τη μέριμνα καθορισμού των κατάλληλων χώρων για την προσωρινή εγκατάσταση πλανοδίων στους αντίστοιχους Νομούς. Επίσης, έχει την αρμοδιότητα διενέργειας όλων των προπαρασκευαστικών πράξεων για την αναγνώριση Ελλήνων τσιγγάνων ως τελικών δικαιούχων στεγαστικής συνδρομής καθώς και διενέργειας όλων των προπαρασκευαστικών πράξεων για θέματα απασχόλησης προσώπων ειδικών κατηγοριών και για την επιχορήγηση ιδιωτικών επιχειρήσεων για πρακτική άσκηση σπουδαστών. Τέλος είναι αρμόδιο για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών σχετικών με τη δημοτική και ποινική κατάσταση φυσικών προσώπων, την υπογραφή πρακτικών εξώδικου συμβιβασμού για τροχαία ατυχήματα και την εισήγηση για την εξέταση των ενδικοφανών προσφυγών του ν. 4177/2013 και του ν. 4264/2014.


Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης και Παροχής Πληροφοριών  Βοιωτίας, Εύβοιας, Ευρυτανίας, Καρδίτας, Μαγνησίας, Τρικάλων, Φθιώτιδας και Φωκίδος
Είναι αρμόδιο ιδίως για την πρωτοκόλληση και διακίνηση της αλληλογραφίας, καθώς και τη διεκπεραίωση των εξερχόμενων εγγράφων όλων των οργανικών μονάδων του νομού, πλην εκείνων που διαθέτουν ιδιαίτερη οργανική μονάδα για το σκοπό αυτό. Την επικύρωση αντιγράφων ή φωτoαντιγράφων οποιωνδήποτε εγγράφων ή δικαιολογητικών, που τηρούνται στο αρχείο ή επιδεικνύονται από ενδιαφερόμενους και τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής. Επίσης, έχει τη μέριμνα κοινοποίησης στο Τμήμα Διαφάνειας όλων των αποφάσεων που σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία αναρτώνται στο διαδίκτυο, την τήρηση του αρχείου και την παροχή γενικού χαρακτήρα πληροφοριών σε πολίτες.