Μέγεθος κειμένου: A A

Η Διεύθυνση Υδάτων Θεσσαλίας είναι αρμόδια ιδίως για την προστασία και διαχείριση των υδάτων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και ασκεί τις αρμοδιότητες που έχουν απονεμηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Η Διεύθυνση Υδάτων Θεσσαλίας έχει έδρα τη Λάρισα και συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα, τα οποία έχουν επίσης έδρα τη Λάρισα:

Τμήμα Παρακολούθησης και Προστασίας των Υδατικών Πόρων

Είναι αρμόδιο ιδίως για:

 • τη συγκέντρωση και επεξεργασία των στοιχείων της ποσότητας και της ποιότητας των υδάτων,
 • την παρακολούθηση και τον έλεγχο των ποιοτικών παραμέτρων και την ποσοτική κατάσταση των προστατευόμενων περιοχών,
 • τη διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης,
 • την εφαρμογή μέτρων για τον έλεγχο των σημειακών και διάχυτων εκπομπών ρύπων στα ύδατα, την εφαρμογή Προγραμμάτων Μέτρων Προστασίας από τη ρύπανση καθώς και απορρύπανσης των υδάτων,
 • το σχεδιασμό όλων των αναγκαίων προληπτικών μέτρων για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών,
 • την κατάρτιση και εφαρμογή των Σχεδίων Διαχείρισης και των Προγραμμάτων Μέτρων, καθώς και τη σύνταξη της ετήσιας έκθεσης εφαρμογής τους,
 • την κατάρτιση χαρτών επικινδυνότητας και χαρτών κινδύνων πλημμύρας, κατάρτιση και εφαρμογή Σχεδίων Διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας.

  Επίσης, είναι αρμόδιο για:
 • τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την πρόληψη της υποβάθμισης των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων,
 • την αναβάθμιση και αποκατάσταση των υδατικών συστημάτων, το μετριασμό των επιπτώσεων από πλημμύρες και ξηρασίες,
 • την κατάρτιση μητρώου προστατευόμενων περιοχών και την εφαρμογή όλων των στόχων και προτύπων που προβλέπονται για τις προστατευόμενες περιοχές, για να πραγματοποιείται η ανάλυση των χαρακτηριστικών κάθε υδατικού διαμερίσματος, η επισκόπηση των επιπτώσεων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στην κατάσταση των υδάτων και η οικονομική ανάλυση της χρήσης των υδάτων.

Τμήμα Ανάπτυξης και Διμερών Σχέσεων

Είναι αρμόδιο ιδίως για:

 • την έκδοση αδειών χρήσης υδάτων και εκτέλεσης έργων αξιοποίησής τους,
 • την τήρηση μητρώου έργων αξιοποίησης υδατικού δυναμικού, έργων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και προστασίας υδατικών πόρων,
 • την επιβολή σε υφιστάμενα ή σε νέα έργα και δραστηριότητες που είναι πιθανό να υποβαθμίσουν τα ύδατα, τους περιορισμούς και τα μέτρα που είναι πρόσφορα για την προστασία τους,
 • για το συντονισμό όλων των φορέων για θέματα που σχετίζονται με τη χρήση και την προστασία των υδάτων,
 • για την εφαρμογή διεθνών, περιφερειακών και διμερών συμφωνιών και οδηγιών για θέματα διαχείρισης και προστασίας υδάτων.

Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Επικοινωνίας

Είναι αρμόδιο ιδίως για τη μέριμνα ουσιαστικής συμμετοχής του κοινού στις διαδικασίες προστασίας και διαχείρισης των υδάτων και ιδίως στη διαδικασία εκπόνησης, ενημέρωσης και αναθεώρησης των Σχεδίων διαχείρισης υδατικών πόρων και των Σχεδίων Διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας, καθώς και τη διοικητική υποστήριξη όλων των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης.

 

Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας (GR 08) για διάθεση σε φορείς και Υπηρεσίες

Τα συνημμένα αρχεία είναι σε ψηφιακή μη επεξεργάσιμη μορφή και αφορούν : το Σχέδιο Διαχείρισης με τα Παραρτήματα και τη βιβλιογραφία του, την αναθεωρημένη μελέτη Σχεδιασμού και Οργάνωσης της Διαβούλευσης, Το Σχέδιο Αντιμετώπισης φαινομένων Λειψυδρίας και Ξηρασίας, το περιληπτικό κείμενο και τη ΣΜΠΕ του Σχεδίου, την ΚΥΑ έγκρισης της ΣΜΠΕ, το ΦΕΚ έγκρισης του Σχεδίου Διαχείρισης καθώς και τα γεωχωρικά δεδομένα σε αρχεία .kmz

Συνημμένα

1. Σχέδιο Διαχείρισης (σε μορφή zip, 209,63 ΜΒ)

2. ΣΜΠΕ (σε μορφή zip, 19,10 ΜΒ)

3. ΦΕΚ έγκρισης Σχεδίου Διαχείρισης - ΚΥΑ ΣΜΠΕ (σε μορφή zip, 24,28 ΜΒ)

4. Περίληψη - Χάρτες (σε μορφή zip, 166,04 ΜΒ)

5. Μελέτη Διαβούλευσης (σε μορφή zip, 1,69 ΜΒ)

6. Βιβλιογραφία (σε μορφή zip, 1,08 ΜΒ)

7. Γεωχωρικά δεδομένα σε μορφή .kmz (σε μορφή zip, 23,69 ΜΒ)

8. Σχέδιο Αντιμετώπισης φαινομένων Λειψυδρίας και Ξηρασίας (σε μορφή zip, 12,70 ΜΒ)

9. Έγκριση της 1ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Δια­χείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας και της αντί­στοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (σε μορφή pdf, 22 MB)

10. Έγκριση της 1ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Δια­χείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Στερεάς Ελλάδας και της αντί­στοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΦΕΚ 4681/Β/29.12.2017) (σε μορφή pdf, 36,7 MB)

11. Έγκριση του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας (EL08) και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓρΕΓΥ/41377/329 απόφαση Εθνικής Επιτροπής Υδάτων, ΦΕΚ 2685/Β/06.07.2018) (σε μορφή pdf, 25 MB)

12. Έγκριση του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Στερεάς Ελλάδας (EL04) και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓρΕΓΥ/41366/325 απόφαση Εθνικής Επιτροπής Υδάτων, ΦΕΚ 2686/Β/06.07.2018) (σε μορφή pdf, 48,4 MB)

13. Έγκριση του Περιβαλλοντικού κόστους, και του Κόστους Πόρου στις Λεκάνες Απορροής Ποταμών (ΛΑΠ)  Πηνειού (EL0816) και (ΛΑΠ) Ρεμάτων Αλμυρού-Πηλίου (EL0817) του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας (EL08), ανά κυβικό μέτρο και ανά χρήση ύδατος για το έτος 2019 (σε μορφή pdf, σύνδεσμος στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ : 97ΥΔΟΡ10-ΥΕΤ)

14. Έγκριση του Περιβαλλοντικού κόστους και κόστους Πόρου στη Λεκάνη Απορροής Ποταμού (ΛΑΠ) Αχελώου (EL0415) του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Στερεάς Ελλάδας (EL04), για το έτος 2019 (σε μορφή pdf, σύνδεσμος στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ : ΩΟΥΣΟΡ1Φ-546)

 

Περιοχές Προστασίας με Φορέα Διαχείρισης

Με τον Ν. 3044/2002 (ΦΕΚ 197/27-8-2002) ιδρύθηκαν 25 Περιοχές Προστασίας με Φορέα Διαχείρισης (Φ.Δ.). Από αυτές οι ακόλουθες δύο είναι στην περιοχή αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Υδάτων Θεσσαλίας:

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΚΥΑ /ΠΔ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Φ.Δ.
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Φ.Δ. ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ Δ.Σ. ΤΟΥ Φ.Δ.
Περιοχή Οικοανάπτυξης Κάρλας - Μαυροβουνίου – Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου www.fdkarlas.gr ΚΥΑ υπογεγραμμένη από Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ (Σεπτ. 09) 1. ΥΑ 53948/ ΦΕΚ 1979 Β’ /31.12.04
2. ΥΑ 24825/ ΦΕΚ 802 /3.7.06
3. ΥΑ 53950/ΦΕΚ 1979 Β’ /31.12.04
4. ΥΑ 53949/ΦΕΚ 1979 Β’ /31.12.04
ΚΥΑ 126885/3051/ ΦΕΚ 1141 Β’ /11.8.03 ΥΑ 127889/4560/ ΦΕΚ 1604 Β’ /30.10.03
ΥΑ 5857/ ΦΕΚ 239 Β’  /23.2.05
ΥΑ 7233/3.7.09/ ΦΕΚ 303 ΥΟΔΔ /14.7.09
Εθνικό θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου – Β. Σποράδων www.alonissos-park.gr ΚΥΑ 23537/ ΦΕΚ 621 Δ /19.6.03 1. ΥΑ 53946/ ΦΕΚ 1961 Β’ /31.12.04
2. ΥΑ 38503/ ΦΕΚ 1382/B/6.10.05
3. ΥΑ 53944/ ΦΕΚ 1961 Β’ /31.12.04
4. ΥΑ 53945/ ΦΕΚ 1961 Β’ /31.12.04
ΚΥΑ 23537 /ΦΕΚ 621/ Δ/ 19.6.03 ΥΑ 126517/2773/ ΦΕΚ 939 Β’ /8.7.03
Τροποποίηση: ΥΑ 55318/485/ ΦΕΚ 334 Β’ /11.2.04
ΥΑ 25140/ ΦΕΚ 775Β’ /28.6.06