Μέγεθος κειμένου: A A

Τηλέφωνα επικοινωνίας

2413-503574 (Σπανός Βασίλειος)

2413-503570 (Τεντόγλου Αθανασία)

2413-503576 (Σχινά Ελένη)

2413-503589 (Μπίλλης Χρήστος)

2413-503620 (Μούζα Δήμητρα)

Διεύθυνση αλληλογραφίας

Σωκράτους 111, 41336, ΛΑΡΙΣΑ

  1. Απόφαση συγκρότησης Επιτροπής Ελέγχου Δαπανών & Εκλογικών Παραβάσεων (ΑΔΑ: 66ΓΛΟΡ10-7ΑΠ). (Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 222/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./24-4-2019)
  2. Απόφαση απόσπασης υπαλλήλων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στ.  Ελλάδας στην Επιτροπή Ελέγχου Εκλογικών Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων του άρθρου 12 του ν. 3870/2010 (ΑΔΑ: 7Ν22ΟΡ10-ΙΡΘ).
  3. Τροποποίηση της αριθμ. 5933/54697/5-4 -2019 (ΦΕΚ 222/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./24-4-2019, ΑΔΑ: 66ΓΛΟΡ10-7ΑΠ) απόφασης, περί συγκρότησης της Επιτροπής Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων, του αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010, στην έδρα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας(ΑΔΑ: Ω3ΘΟΟΡ10-8ΣΧ).
  4. Τροποποίηση της αριθμ. 5933/54697/5-4 -2019 (ΦΕΚ 222/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./24-4-2019, ΑΔΑ: 66ΓΛΟΡ10-7ΑΠ) απόφασης, περί συγκρότησης της Επιτροπής Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων, του αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010, στην έδρα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας» (ΑΔΑ : 69ΓΜΟΡ10-ΑΙ3).