Μέγεθος κειμένου: A A

Το Δασαρχείο  Λιβαδειάς ανακοινώνει τη διενέργεια  συνοπτικού διαγωνισμού ( του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική προσφορά μόνο βάσει τιμής και με το σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 125 του ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών του δασοτεχνικού έργου «Καλλιέργεια και έργα βελτίωσης δασικού Φυτωρίου Αλιάρτου περιόδου 2018-2019», με προϋπολογισμό  εξήντα χιλιάδες ευρώ ( 60.000,00 ΧΙΛΙΑΔΕΣ €)  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24% σύμφωνα με τους όρους της εγκεκριμένης, με την αριθμ. 2184 / 163759/11-10-1 8(ΑΔΑ:67ΦΨΟΡ10-9ΟΓ)  Απόφασης του Δ/ντή Δασών ΠΕ Βοιωτίας (έγκρισης τεύχους δημοπράτησης διακήρυξης ΕΣΥ κπλ) και διενέργειας συνοπτικού  διαγωνισμού  του έργου.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 14-11-2018  ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία του Δασαρχείου Λιβαδειάς (1ο όροφο Κάδμου 11), ενώπιον επιτροπής, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στο Τομέα των Δημοσίων Έργων οι οποίες:

  • - Είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ)που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., για έργα Πρασίνου και είναι στελεχωμένες με δασολόγους ή Τεχνολόγους Δασοπονίας, εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΠΡΑΣΙΝΟΥ
  • - Είναι εργολήπτες Δημοσίων Δασοτεχνικών Έργων (ΕΔΔΕ) εφόσον ανήκουν στην Β΄ Τάξη και άνω, σύμφωνα με τα άρθρα 16 και 17 του ΠΔ 437/81

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν το τεύχος δημοπράτησης και το έντυπο της οικονομικής προσφοράς για την συμμετοχή στον διαγωνισμό, έναντι απόδειξης, αντί του ποσού των δέκα  (10) ευρώ  από τα γραφεία της υπηρεσίας μας το αργότερο μέχρι την Τρίτη   13-11-2018.

Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα Γραφεία του Δασαρχείου Λιβαδειάς ή στα  τηλέφωνα 2261081162 & 2261025001 Πληροφορίες Σ.Κουρτίδου                 

  • Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕ: 584
  • Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τον κ. Διευθυντή Δασών ΠΕ Βοιωτίας

Δείτε την ανακοίνωση του συνοπτικού διαγωνισμού όπως αναρτήθηκε στο Διαύγεια με ΑΔΑ: Ω5ΜΚΟΡ10-Σ2Ξ