Μέγεθος κειμένου: A A

Το Δασαρχείο Λάρισας ανακοινώνει τη λήψη έγγραφων προσφορών, άνευ δημοπρασίας για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου "Εργασίες Λειτουργίας Δασικού Φυτωρίου Δασαρχείου Λάρισας" έτους 2015.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των τριών χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα έξι ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών (3.846,68€), χωρίς το ΦΠΑ. Οι προσφορές θα υποβληθούν στα γραφεία του Δασαρχείου Λάρισας, στις 29-09-2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 9.30 έως 10:00 π.μ. (ώρα λήξης υποβολής προσφορών η 10:00 π.μ.). Μετά την παρέλευση της 10ης ώρας καμία προσφορά δεν θα γίνεται δεκτή, εκτός αν η επίδοση των προσφορών συνεχίζεται χωρίς διακοπή.
Σε περίπτωση που η διαδικασία αποβεί άγονη ή ασύμφορη θα επαναληφθεί στις 6-10-2015, ημέρα Τρίτη και χωρίς άλλη ανακοίνωση στον ίδιο τόπο και ώρα και με τους ίδιους όρους.

Το έργο αφορά στην προμήθεια απαραίτητων υλικών, προβλεπόμενων από σχετική εγκεκριμένη μελέτη και στην εκτέλεση των παρακάτω εργασιών:

  1. Βοτάνισμα-Αραιώσεις φυτοσακών και πλαστικών δίσκων με εργάτες.
  2. Σκάλισμα- Βοτάνισμα - αραίωση σπορείων πλατυφύλλων (ακακία) μόνο με εργάτες.
  3. Μετατόπιση φυτοσάκκων με εργάτες μέσα στην ίδια πρασιά μαζί με την διαλογή και διαχωρισμό των αποτυχημένων φυτοσάκκων κατά χιλιάδα τεμαχίων μία φορά.
  4. Προμήθεια προβλεπόμενων από τη μελέτη υλικών (υδρόμετρο, ζιζανιοκτόνο).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Δασαρχείου Λάρισας (οδός: Παπαναστασίου 52 – Λάρισα, 4ος όροφος), καθημερινά, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, πληροφορίες κ. Καλλιόπη Τσάρα τηλ. 2410-251501, 2410-258897, καθώς και φωτοαντίγραφα των τευχών της διαδικασίας λήψης εγγράφων προσφορών (Συγγραφή Υποχρεώσεων, Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, κ.λ.π.) με δική τους δαπάνη και φροντίδα.