Μέγεθος κειμένου: A A

Η οργάνωση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας έχει οριστεί με το Π.Δ. 138 (ΦΕΚ 231/27-12-2010), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 28 του Ν.  4325/2015 (ΦΕΚ Α΄ 47/11-05-2015), από το άρθρο 92 του Ν. 4446/2016 (ΦΕΚ Α΄240/22-12-2016) και από το άρθρο 248 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄ 133/19-07-2018).