Μέγεθος κειμένου: A A

Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαπραγμάτευσης

Ανακοίνωση για διαπραγμάτευση προμήθειας ειδών συντήρησης και παροχής εργασιών επισκευής μεταφορικών μέσων της Α.Δ.Θ.Στ.Ε.

Ανακοινώνεται ότι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στ. Ελλάδας (Α.Δ.Θ.Στ.Ε), θα προσφύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την προμήθεια ειδών συντήρησης (CPV:34300000-0), την παροχή εργασιών επισκευής μεταφορικών μέσων (CPV:50112000-3), την προμήθεια ελαστικών επίσωτρων (CPV:34351100-3) και την προμήθεια συσσωρευτών (CPV:31400000-0). Η διαδικασία διενεργείται κατόπιν : α) του με αρ. πρωτ. 5388/5116/18-06-2018 συνοπτικού διαγωνισμού (ΑΔΑΜ: 18PROC003278302) και β) της αρ. πρωτ. οικ: 10135/97774/02-07-2018 με ΑΔΑ: 6Ε9ΧΟΡ10-ΥΔ2 απόφασης έγκρισης του από 02/07/2018 πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμών, σύμφωνα με την οποία ο διαγωνισμός απέβη άγονος.

Η ανάθεση θα γίνει χωρίς τροποποίηση των όρων της αριθμ. πρωτ. 5388/5116/18-06-2018 διακήρυξης.

Καταληκτική ημερομηνία, ώρα και τόπος κατάθεσης των προσφορών είναι : η Πέμπτη 05/07/2018 και ώρα 09:00 π.μ.. στη Διεύθυνση Οικονομικού - Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού της Α.Δ.Θ.Στ.Ε., Σωκράτους 111, 413 36 Λάρισα. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

Η συνολική προσφορά των υποψηφίων αναδόχων πρέπει να αποτελείται από φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής, φάκελο τεχνικής προσφοράς και φάκελο οικονομικής προσφοράς, σύμφωνα με τα άρθρα της αναφερόμενης διακήρυξης.

Διευκρινίσεις διατίθενται από το Τμήμα Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλέφωνα επικοινωνίας 2413-503540/517.

Σχετικά αρχεία:

Η υπ' αριθμ. 10132/97677 /02-07-2018 ανακοίνωση της Δ/νσης Οικονομικού

Απόφαση έγκρισης πρακτικού αποσφράγισης φακέλων προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού με ΑΔΑΜ:18PROC003278302

Συνοπτικός διαγωνισμός προμήθειας ειδών συντήρησης(CPV:34300000-0), παροχής εργασιών επισκευής μεταφορικών μέσων (CPV:50112000-3), την προμήθεια ελαστικών επίσωτρων (cpv:34351100-3) και την προμήθεια συσσωρευτών (cpv:31400000-0) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας (Α.Δ.Θ.Στ.Ε.)

Αρ. Διακήρυξης: 5388/51116/18-06-2018

Η Α.Δ.Θ.Στ.Ε. διενεργεί συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια μερών, εξαρτημάτων και ανταλλακτικών για τα οχήματα και τους κινητήρες τους (CPV):34300000-0), την παροχή εργασιών επισκευής και τοποθέτησης μηχανικών μερών των μεταφορικών μέσων, την προμήθεια ελαστικών επίσωτρων (cpv:34351100-3) και την προμήθεια συσσωρευτών (cpv:31400000-0) των υπηρεσιών της (CPV:50112000-3).

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των σαράντα έξι χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (46.300,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: τριάντα επτά χιλιάδες τριακόσια τριάντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα ενός λεπτών (37.338,71€) με Φ.Π.Α: οκτώ χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα τρία ευρώ και είκοσι εννέα λεπτών (8.973,29). Η δαπάνη θα βαρύνει τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού (Φορέας 992-35). Η προϋπολογισθείσα δαπάνη θα βαρύνει τους Κ.Α.Ε. 1321 «Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά» των ειδικών φορέων 072 και 073 και 0861 «Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς» των ειδικών φορέων 072 και 073 με τις Αποφάσεις έγκρισης δέσμευσης πίστωσης:

072/0861/ΑΔΑΜ: 18REQ003249962/ΑΔΑ: 66ΦΞΟΡ10-ΖΣΕ

072/1321/ ΑΔΑΜ: 18REQ003250298/ ΑΔΑ: ΩΩΜ5ΟΡ10-91Ε

073/0861/ ΑΔΑΜ: 18REQ003246417/ΑΔΑ:6ΤΨΗΟΡ10-ΝΕΟ

073/1321/ΑΔΑΜ: 18REQ003246498/ΑΔΑ:ΨΔ4ΓΟΡ10-ΦΧ3

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε ογδόντα οκτώ (88) τμήματα. Προσφορές υποβάλλονται για επιμέρους, ένα ή περισσότερα, τμήματα (μερική προσφορά) ή για το σύνολο των τμημάτων (ολική προσφορά) της διακήρυξης. Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει τιμής. Επί ποινή απορρίψεως οι προσφορές των οικονομικών φορέων δεν μπορούν να υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό της αναθέτουσας αρχής ανά τμήμα. Δεν υπάρχει μέγιστος αριθμός τμημάτων που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα.

Οι προσφορές κατατίθενται στο Πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Οικονομικού της Α.Δ.Θ.Στ.Ε., Σωκράτους 111, Τ.Κ. 413 36 στη Λάρισα.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών ορίζεται η Δευτέρα 2 Ιουλίου 2018 και ώρα 11:00 π.μ.. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

Ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής του διαγωνισμού ορίζεται η Δευτέρα 2 Ιουλίου 2018 και ώρα 11:30 π.μ. στο γραφείο του Τμήματος Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Κρατικών οχημάτων της Α.Δ.Θ.Στ.Ε., Σωκράτους 111, 3ος όροφος, Λάρισα.

Το χρονικό διάστημα δέσμευσης της προσφοράς είναι 120 ημέρες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της, δηλ. μέχρι και την 2 Νοεμβρίου 2018. Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές.

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται στο τηλ.: 2413 503540-517, fax: 2413 503674, αρμόδιος υπάλληλος Αναστάσιος Μπούμπας, Τμήμα προμηθειών, διαχείρισης Υλικού και κρατικών οχημάτων, Σωκράτους 111, 413 36 Λάρισα.

 

Συνημμένα

Η σχετική διακήρυξη με ΑΔΑΜ : 18PROC003278302 2018-06-18