Μέγεθος κειμένου: A A

Δημοσίευση Εκτέλεσης Στοιχείων Προϋπολογισμού Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας:

 

Έτος 2020:

- Φορέας 1902 με 31-12-2020 (ΑΔΑ: ΨΛΙΞΟΡ10-Ε3Ν)

- Φορέας 1902 με 30-11-2020 (ΑΔΑ: Ω3ΟΧΟΡ10-ΞΦΔ)

- Φορέας 1902 με 31-10-2020 (ΑΔΑ: 6ΓΦΛΟΡ10-Φ5Ρ)

- Φορέας 1902 με 30-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΞ0ΨΟΡ10-ΘΥΖ)

- Φορέας 1902 με 31-08-2020 (ΑΔΑ: 6ΓΟΥΟΡ10-ΥΔΗ)

- Φορέας 1902 με 31-07-2020 (ΑΔΑ: ΨΣΓ5ΟΡ10-2Υ1)

- Φορέας 1902 με 30-06-2020 (ΑΔΑ: 6ΧΛ2ΟΡ10-ΥΦΘ)

- Φορέας 1902 με 31-05-2020 (ΑΔΑ: ΨΕ7ΨΟΡ10-Ε20)

- Φορέας 1902 με 30-04-2020 (ΑΔΑ: 6ΣΔΛΟΡ10-ΡΦΕ)

- Φορέας 1902 με 31-03-2020 (ΑΔΑ: ΩΒΚΔΟΡ10-Α53)

- Φορέας 1902 με 28-02-2020 (ΑΔΑ: ΩΘ9ΨΟΡ10-ΠΣΚ)

- Φορέας 1902 με 31-01-2020 (ΑΔΑ: Ω3ΤΝΟΡ10-ΩΙΣ)

 


 

Έτος 2019:

- Φορέας 1902 με 31-12-2019 (ΑΔΑ: ΨΒ99ΟΡ10-ΡΜΡ)

- Φορέας 1902 με 30-11-2019 (ΑΔΑ: ΩΓΦΗΟΡ10-ΓΑ5)

- Φορέας 1902 με 31-10-2019 (ΑΔΑ: Ω513ΟΡ10-Η0Υ)

- Φορέας 1902 με 30-09-2019 (ΑΔΑ: 652ΥΟΡ10-Χ1Σ)

Φορέας 1902 με 31-08-2019 (ΑΔΑ: ΨΑ4ΘΟΡ10-19Ν)

- Φορέας 1902 με 31-07-2019 (ΑΔΑ: Ω1ΕΛΟΡ10-11Ζ)

- Φορέας 1902 με 30-06-2019 (ΑΔΑ: ΨΔΝ8ΟΡ10-Κ34)

- Φορέας 1902 με 31-05-2019 (ΑΔΑ: 7ΜΜΨΟΡ10-8Τ7)

- Φορέας 1902 με 30-04-2019 (ΑΔΑ: ΩΒ6ΤΟΡ10-1ΟΓ)

- Φορέας 1902 με 31-03-2019 (ΑΔΑ: 6ΖΕ3ΟΡ10-2ΘΣ)

- Φορέας 1902 με 28-02-2019 (ΑΔΑ: 6ΠΨΙΟΡ10-ΡΔ2)

- Φορέας 1902 με 31-01-2019 (ΑΔΑ: 6ΗΦΛΟΡ10-ΘΚΝ)

 


 

Έτος 2018:

- Φορέας 992-35 με 31-12-2018 (ΑΔΑ: 68ΣΠΟΡ10-ΑΔΗ)

- Φορέας 992-35 με 30-11-2018 (ΑΔΑ: 6ΘΨ7ΟΡ10-ΥΤΤ)

- Φορέας 992-35 με 31-10-2018 (ΑΔΑ: Ψ9Η0ΟΡ10-AOO)

- Φορέας 992-35 με 30-09-2018 (ΑΔΑ: ΨΤΗΤΟΡ10-6Η8)

- Φορέας 992-35 με 31-08-2018 (ΑΔΑ: 6ΥΦΣΟΡ10-ΘΒΣ)

- Φορέας 992-35 με 31-07-2018 (ΑΔΑ: 72Τ5ΟΡ10-8ΣΓ)

- Φορέας 992-35 με 30-06-2018 (ΑΔΑ: ΩΑ8ΩΟΡ10-835)

- Φορέας 992-35 με 31-05-2018 (ΑΔΑ: ΨΚ8ΒΟΡ10-ΧΑΠ)

- Φορέας 992-35 με 30-04-2018 (ΑΔΑ: Ψ1ΖΔΟΡ10-ΣΘ6)

- Φορέας 992-35 με 30-03-2018 (ΑΔΑ: 69Φ3ΟΡ10-ΓΦΠ)

- Φορέας 992-35 με 28-02-2018 (ΑΔΑ: 6ΝΖΘΟΡ10-Σ4Α)

- Φορέας 992-35 με 31-01-2018 (ΑΔΑ: ΩΦΤ2ΟΡ10-ΩΧ3)

 


 

Έτος 2017:

- Φορέας 995-35 με 29-12-2017 (ΑΔΑ: Ψ34ΜΟΠ10-1Α0)

- Φορέας 992-35 με 30-11-2017 (ΑΔΑ: ΩΗΚΡΟΡ10-ΑΛ3)

- Φορέας 992-35 με 31-10-2017 (ΑΔΑ: 61ΛΙΟΡ10-2Ω9)

- Φορέας 992-35 με 30-9-2017 (ΑΔΑ: 6ΜΚΝΟΡ10-Μ0Λ)

- Φορέας 992-35 με 31-8-2017 (ΑΔΑ: ΩΝ6ΕΟΡ10-Τ9Θ)

- Φορέας 992-35 με 31-7-2017 (ΑΔΑ: 6Λ79ΟΡ10-ΕΧΙ)

- Φορέας 992-35 με 30-6-2017 (ΑΔΑ: 6ΘΝ5ΟΡ10-Ζ7Ω)

- Φορέας 992-35 με 31-5-2017 (ΑΔΑ: 7Μ5ΚΟΡ10-6ΥΡ)

Φορέας 992-35 με 30-04-2017 (ΑΔΑ: 6Δ5ΞΟΡ10-ΦΞΩ)

- Φορέας 992-35 με 31-03-2017 (ΑΔΑ: 66ΧΟΟΡ10-ΗΦΙ - ορθή επανάληψη του αρχικού εγγράφου με ΑΔΑ: Ω0ΣΗΟΡ10-ΩΞΡ)

- Φορέας 992-35 με 28-02-2017 (ΑΔΑ: Ψ3ΩΓΟΡ10-92Κ - ορθή επανάληψη του αρχικού εγγράφου με ΑΔΑ: 7Α2ΖΟΡ10-Θ98)

- Φορέας 992-35 με 31-01-2017 (ΑΔΑ: 7ΗΕΒΟΡ10-ΧΝΔ)

 


 

Έτος 2016:

- Φορέας 992-35 με 31-12-2016 (ΑΔΑ: 6Ζ6ΠΟΡ10-9ΜΝ)

- Φορέας 992-35 με 30-11-2016 (ΑΔΑ: 76Θ1ΟΡ10-6Α4)

- Φορέας 992-35 με 31-10-2016 (ΑΔΑ: ΩΥ22ΟΡ10-ΗΤ8)

- Φορέας 992-35 με 30-09-2016 (ΑΔΑ: Ω1ΝΜΟΡ10-ΘΗ4)

- Φορέας 992-35 με 31-08-2016 (ΑΔΑ: Ψ6Τ7ΟΡ10-ΖΘ5)

- Φορέας 992-35 με 31-07-2016 (ΑΔΑ: 6ΤΓΨΟΡ10-ΤΚ9)

- Φορέας 992-35 με 01-07-2016 (ΑΔΑ: Ω3Α7ΟΡ10-Κ7Ρ)

- Φορέας 992-35 με 31-05-2016 (ΑΔΑ: 760ΜΟΡ10-Ζ9Η)

- Φορέας 992-35 με 30-04-2016 (ΑΔΑ: 6Υ5ΣΟΡ10-00Κ)

- Φορέας 992-35 με 31-03-2016 (ΑΔΑ: ΩΤΟΓΟΡ10-Η1Φ)

- Φορέας 992-35 με 29-02-2016 (ΑΔΑ: Ω3Ρ4ΟΡ10-ΞΒΑ)

- Φορέας 992-35 με 31-01-2016 (ΑΔΑ: 6ΣΤΑΟΡ10-ΛΙΣ)

 


 

Έτος 2015:

- Φορέας 992-35 με 31-12-2015 (ΑΔΑ: 7ΕΨΡΟΡ10-714)

Φορέας 992-35 με 30-11-2015 (ΑΔΑ: 7ΝΡΛΟΡ10-Ψ26)

- Φορέας 992-35 με 31-10-2015 (ΑΔΑ: 7ΑΣ2ΟΡ10-7Η3)

- Φορέας 992-35 με 30-09-2015 (ΑΔΑ: 7917ΟΡ10-ΗΔΞ)

- Φορέας 992-35 με 31-08-2015 (ΑΔΑ: Ω5ΒΦΟΡ10-ΖΗΣ)

- Φορέας 992-35 με 31-07-2015 (ΑΔΑ: ΒΖ0ΜΟΡ10-ΝΝ6)

Φορέας 992-35 με 30-06-2015 (ΑΔΑ: 7ΟΙΑΟΡ10-0ΜΞ)

Φορέας 992-35 με 31-05-2015 (ΑΔΑ: 6ΔΧΒΟΡ10-ΧΕ6)

- Φορέας 992-35 με 30-04-2015 (ΑΔΑ: 6ΙΥΖΟΡ10-Π3Ν)

Φορέας 992-35 με 31-03-2015 (ΑΔΑ: ΩΤΨΦΟΡ10-ΑΜ1)

- Φορέας 992-35 με 28-02-2015 (ΑΔΑ: ΩΧΑΗΟΡ10-ΜΣΡ)

- Φορέας 992-35 με 31-01-2015 (ΑΔΑ: 7ΤΠΨΟΡ10-ΕΘΧ)

 


 

Έτος 2014:

- Φορέας 992-35 με 31-12-2014 (ΑΔΑ: 6Ψ7ΦΟΡ10-1ΦΞ)