Μέγεθος κειμένου: A A

Η Διεύθυνση Δασών Π.Ε. Τρικάλων, με έδρα τα Τρίκαλα Κολοκοτρώνη 30, 42132, διακηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάση της τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου «Ανάθεσης εργασιών συμπλήρωσης και διόρθωσης των δασικών χαρτών της ΠΕ Τρικάλων καθώς και των επιμέρους εργασιών για την υποστήριξη της ανάρτησής τους έως και την κύρωσή τους.» προϋπολογισμού 31.935,48 € πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικό 39.600,00 €

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 28/12/2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00, στα γραφεία της Διεύθυνσης Δασών Τρικάλων, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Τα τεύχη δημοπράτησης θα διατίθενται σε ψηφιακή μορφή, σε μέσο αποθήκευσης (usb-stick) που θα προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι, από τη Διεύθυνση Δασών Τρικάλων (Κολοκοτρώνη 30 3ος όροφος) τις εργάσιμες ημέρες από 10.00 π.μ. έως 13.00 μ.μ.

Απαιτείται η παραλαβή σφραγισμένου Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς από τη Διεύθυνση Δασών Τρικάλων που θα χορηγείται μέχρι την 27/12/2017.

Απαιτείται κατάθεση εγγυητικής επιστολής, ποσού 639,00€ για την συμμετοχή στο παραπάνω διαγωνισμό.

Σχετικά αρχεία: