Μέγεθος κειμένου: A A

Η Διεύθυνση Δασών Mαγνησίας, διακηρύσσει  με ανοικτή διαδικασία συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει  της τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου  της «Παροχής υπηρεσιών  για την ολοκλήρωση των εργασιών επικαιροποίησης,ανάρτησης στελέχωσης ΣΥΑΔΧ και λοιπές εργασίες έως και την κύρωση των δασικών χαρτών Σκιάθου, Αλοννήσου, Βόλου & Νέας Αγχιάλου » προϋπολογισμού 26.129 € πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικό ποσό 32400   €.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις  5/6/2018  ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, στα γραφεία της Διεύθυνσης Δασών Μαγνησίας, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Τα τεύχη δημοπράτησης θα διατίθενται σε ψηφιακή μορφή, σε μέσο αποθήκευσης (usb-stick) που θα προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι, από τη Διεύθυνση Δασών Μαγνησίας (Ξενοφώντος 1) τις εργάσιμες ημέρες  και ωρες.

Απαιτείται η παραλαβή σφραγισμένου Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς από τη Διεύθυνση Δασών Μαγνησίας που θα χορηγείται μέχρι τις  4/6/2018   και ώρα 14.00΄.

Απαιτείται κατάθεση εγγυητικής επιστολής, ποσού 523,00 € για την συμμετοχή στο παραπάνω διαγωνισμό.

 

Σχετικά αρχεία: