Μέγεθος κειμένου: A A

Διευκρινίσεις

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης δημόσιας σύμβασης παροχής τεχνικών και λοιπών
συναφών επιστημονικών υπηρεσιών : «Βοηθητικές εργασίες για την σύνταξη διαχειριστικής μελέτης
Δημοσίου Δασικού Συμπλέγματος ‘Οσσας περιόδου 2020-2029»

Το Δασαρχείο Λάρισας  προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016 για την ανάδειξη αναδόχου υλοποίησης δημόσιας σύμβασης  παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών : «Βοηθητικές εργασίες για την σύνταξη διαχειριστικής μελέτης Δημοσίου Δασικού Συμπλέγματος ‘Οσσας περιόδου 2020-2029»(λήψη δοκιμαστικών επιφανειών για τον προσδιορισμό και την καταγραφή του ξυλώδους κεφαλαίου και της αύξησης αυτού, κατά συστάδα), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει της τιμής και με σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί των τιμών εργασιών του τιμολογίου της υπηρεσίας σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό %, σύμφωνα με την  Διακήρυξη, που εγκρίθηκε με την αριθ. 171033/30-09-2020 (ΑΔΑ:6ΡΞ4ΟΡ10-Ε6Ψ )απόφαση της  Δ/νσης Δασών Λάρισας και τα σχετικά τεύχη δημοπράτησης, συνολικού προϋπολογισμού 31.465,50 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) ή 25.375,40 (χωρίς Φ.Π.Α.).

Η  Σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕ 584,  έτους 2020, Κωδικός Έργου 2014ΣΕ58400008 Δασικές Μελέτες(Π.Κ. 2002ΣΕ08400001)\

Για την προαναφερόμενη παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών είχε κατανεμηθεί στο Δασαρχείο Λάρισας αρχικά το ποσό των 11.500,00 € σύμφωνα με: α) την αριθμ. 78615/15-6-2020 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιβάλλοντος και Ενέργειας και β) την αριθμ. 127691/10-8-2020(Α.Δ.Α.:6ΒΖΠΟΡ10-ΞΔΞ), τροποποιητική της αριθμ. 78615/15-6-2020(Α.Δ.Α. :6ΥΔΠΟΡ10-501) απόφασης της Δ/νσης Δασών Λάρισας, περί κατανομής των διατιθεμένων στη Διεύθυνση Δασών Λάρισας πιστώσεων του Γενικού Γραμματέα Περιβάλλοντος.

Στη συνέχεια με την αριθ. 84342/2531/15-9-2020 τροποποιητική Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιβάλλοντος και Ενέργειας, έγινε ανακατανομή επιπλέον ποσού 20.000,00 € προς το Δασαρχείο Λάρισας και η εγκεκριμένη χρηματοδότηση για το Δασαρχείο Λάρισας ανήλθε τελικώς στο ποσό των 31.500,00 €.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/08-08-2016) «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και με τους όρους του τεύχους της αναλυτικής διακήρυξης.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 20-10-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης των δικαιολογητικών συμμετοχής) στα γραφεία του Δασαρχείου Λάρισας.

 

Συνημμένα αρχεία: