Μέγεθος κειμένου: A A

Το Δασαρχείο Θηβών ανακοινώνει τη διενέργεια  συνοπτικού διαγωνισμού (του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά μόνο βάσει τιμής και με το σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 125 του ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών του δασοτεχνικού έργου «Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου  Δασαρχείου  Θηβών  έτους  2020» με προϋπολογισμό  44.000,00€ (Σαράντα τέσσερις χιλιάδες ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%  σύμφωνα με τους όρους της  εγκεκριμένης, με την αριθμ. 113167/23-07-2020 Απόφαση του Δ/ντή Δασών Π.Ε. Βοιωτίας (περί έγκρισης τεύχους δημοπράτησης, διακήρυξης, Ε.Σ.Υ.  κλπ) και διενέργειας συνοπτικού  διαγωνισμού  του έργου.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 07-08-2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία του Δασαρχείου Θηβών (Αγ.Φωτεινής, Μοσχοπόδι), ενώπιον επιτροπής, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος ή ασύμφορος για το Ελληνικό Δημόσιο θα επαναληφθεί με τους ίδιους όρους στον ίδιο τόπο και ώρα την 14η-08-2020, ημέρα Παρασκευή και χωρίς άλλη δημοσίευση.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στο Τομέα των Δημοσίων Έργων οι οποίες είναι:

α.1) Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ., εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω (άρθρο 59,Ν.4278/2014)  για έργα κατηγορίας ΠΡΑΣΙΝΟΥ, στελεχωμένες από Δασολόγους ή Τεχνολόγους Δασοπονίας, εγγεγραμμένους στο Μ.Ε.Κ.,σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.3 του Π.Δ.146/88.

α.2) Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ., εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω (άρθρο 59,Ν.4278/2014) για έργα κατηγορίαςΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.

α.3) Εργολήπτες κάτοχοι πτυχίου Δημοσίων Δασοτεχνικών Έργων (Ε.Δ.Δ.Ε.) της Α΄ και Β’. τάξης που  νόμιμα μπορούν να συμμετέχουν (άρθρο 16 του Π.Δ.437/81).

α.4) Εγγεγραμμένες στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων εργοληπτικές επιχειρήσεις οι έχουσες τα νόμιμα προσόντα σύμφωνα με το άρθρο 106 του ΚΔΕ).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν το τεύχος δημοπράτησης και το έντυπο της οικονομικής προσφοράς για την συμμετοχή στον διαγωνισμό, αντί του ποσού των δέκα  (10) ευρώ  από τα γραφεία της υπηρεσίας μας το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 06-08-2020.

Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα Γραφεία του Δασαρχείου Θηβών ή στα  τηλέφωνα 22620-27824 & 22620-25815. Πληροφορίες: Μαρίνου Μαργαρίτα & Καλογεράκης Ιωάννης.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕ: 584 καθώς και από τον Ειδικό Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τον κ. Διευθυντή Δασών ΠΕ Βοιωτίας.