Μέγεθος κειμένου: A A

Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαπραγμάτευσης

Ανακοίνωση για διαπραγμάτευση προμήθειας ειδών συντήρησης και παροχής εργασιών επισκευής μεταφορικών μέσων της Α.Δ.Θ.Στ.Ε.

Σας ανακοινώνουμε ότι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στ. Ελλάδας (Α.Δ.Θ.Στ.Ε), θα προσφύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την προμήθεια ειδών συντήρησης και παροχής εργασιών επισκευής μεταφορικών μέσων. Η διαδικασία διενεργείται κατόπιν : α) του με αρ. πρωτ. 18685/231661/21-02-2018 συνοπτικού διαγωνισμού (ΑΔΑΜ: 18PROC002698055) και β) της αρ. πρωτ. 14632/187299/06-03-2018 με ΑΔΑ:ΨΟΙΟΟΡ10-9ΡΖ) απόφασης έγκρισης του από 06/03/2018 πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμών, σύμφωνα με την οποία ο διαγωνισμός απέβη άγονος.

Η ανάθεση θα γίνει χωρίς τροποποίηση των όρων της αριθμ. πρωτ. 18685/231661/21-02-2018 διακήρυξης. Καταληκτική ημερομηνία, ώρα και τόπος κατάθεσης των προσφορών είναι : η Πέμπτη 08/03/2018 και ώρα 09:00 π.μ.. στη Διεύθυνση Οικονομικού - Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού της Α.Δ.Θ.Στ.Ε., Σωκράτους 111, 413 36 Λάρισα. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

Η συνολική προσφορά των υποψηφίων αναδόχων πρέπει να αποτελείται από φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής, φάκελο τεχνικής προσφοράς και φάκελο οικονομικής προσφοράς, σύμφωνα με τα άρθρα της αναφερόμενης διακήρυξης.

Διευκρινίσεις διατίθενται από το Τμήμα Προμηθειών Διαχείρισης Υλικού και Κρατικών Οχημάτων κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλέφωνα επικοινωνίας 2413-503540/517.

Σχετικά αρχεία:

Η από 6/3/2018 ανακοίνωση της Δ/νσης Οικονομικού

Απόφαση έγκρισης πρακτικού αποσφράγισης φακέλων προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού με ΑΔΑΜ:18PROC002698055

Παροχή διευκρινίσεων επί του με ΑΔΑΜ:18PROC002698055 συνοπτικού διαγωνισμού

Προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων για συμμετοχή στον με αριθ. πρωτ. οικ.: 18685/231661/21-02-2018 και ΑΔΑΜ: 18PROC002698055 συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια ειδών συντήρησης και παροχή εργασιών επισκευής μεταφορικών μέσων για τις ανάγκες της Α.Δ.Θ.ΣΤ.Ε. για το έτος 2018, σας γνωρίζουμε ότι στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (σελ 11) στο τμήμα 58 το όχημα ΚΥ 5180 ανήκει στη Δ/νση Δασών Λάρισας και αφορά όχημα KIA SPORTAGE ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ με αρ. πλαισίου: KNEJA563525145568.

Σχετικά αρχεία:

Το υπ' αριθμ. 1867/17696/26-02-2018 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού με θέμα «Παροχή διευκρινίσεων επί του με ΑΔΑΜ:18PROC002698055 συνοπτικού διαγωνισμού».

Συνοπτικός διαγωνισμός προμήθειας ειδών συντήρησης και παροχής εργασιών επισκευής μεταφορικών μέσων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας (Α.Δ.Θ.Στ.Ε.) (1ος έτους 2018)

Η Α.Δ.Θ.Στ.Ε. διενεργεί συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια μερών, εξαρτημάτων και ανταλλακτικών για τα οχήματα και τους κινητήρες τους (CPV):34300000-0) και την παροχή εργασιών επισκευής και τοποθέτησης μηχανικών μερών των μεταφορικών μέσων των υπηρεσιών της (CPV:50112000-3).

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα πέντε ευρώ (25.935) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: είκοσι χιλιάδες εννιακόσια δέκα πέντε ευρώ και τριάντα δύο λεπτά (20.915,32) με Φ.Π.Α: πέντε χιλιάδες δέκα εννιά ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτά (5.019,68).»

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε εβδομήντα τρία (73) τμήματα. Προσφορές υποβάλλονται για επιμέρους, ένα ή περισσότερα, τμήματα (μερική προσφορά) ή για το σύνολο των τμημάτων (ολική προσφορά) της διακήρυξης. Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει τιμής. Επί ποινή απορρίψεως οι προσφορές των οικονομικών φορέων δεν μπορούν να υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό της αναθέτουσας αρχής ανά τμήμα. Δεν υπάρχει μέγιστος αριθμός τμημάτων που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα.

Οι προσφορές κατατίθενται στο Πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Οικονομικού της Α.Δ.Θ.Στ.Ε., Σωκράτους 111, Τ.Κ. 413 36 στη Λάρισα.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών ορίζεται η Τρίτη 06 Μαρτίου 2018 και ώρα 11:00π.μ.. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

Ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής του διαγωνισμού ορίζεται η Τρίτη 06 Μαρτίου 2018 και ώρα 11:30 π.μ. στο γραφείο του Τμήματος Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Κρατικών οχημάτων της Α.Δ.Θ.Στ.Ε., Σωκράτους 111, 3ος όροφος, Λάρισα.

Το χρονικό διάστημα δέσμευσης της προσφοράς είναι 120 ημέρες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της, δηλ. μέχρι και την 4η Ιουλίου 2018.. Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές.

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται στο τηλ.: 2413 503540-517, fax: 2413 503674, αρμόδιος υπάλληλος Αναστάσιος Μπούμπας, Τμήμα προμηθειών, διαχείρισης Υλικού και κρατικών οχημάτων, Σωκράτους 111, 413 36 Λάρισα.

Σχετικά αρχεία: