Μέγεθος κειμένου: A A

Το Δασαρχείο Ελασσόνας προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα για τη μίσθωση με ωριαία αντιμισθία ενός (1) ισοπεδωτήρα-διαμορφωτήρα (GRADER) ιπποδύναμης 100 ΗΡ και άνω για την υλοποίηση με αυτεπιστασία του έργου: «Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου Δημοσίων δασών περιοχής αρμοδιότητας Δασαρχείου Ελασσόνας , έτους 2020» για αντιπυρική προστασία.

Η δαπάνη του ανωτέρω μηχανήματος ανέρχεται στο ποσό των 7.000,00 € με ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/08-08-2016)«Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και με τους όρους του τεύχους της αναλυτικής διακήρυξης.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 04 - 08 - 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ (ώρα λήξης επίδοσης τωνδικαιολογητικών συμμετοχής) στα γραφεία του Δασαρχείου Ελασσόνας.

Σχετικά αρχεία:

Διακήρυξη Διαγωνισμού Μίσθωσης Ισοπεδωτήρα (αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΨΛΜ0ΟΡ10-9ΒΓ)

 

Παλαιότεροι διαγωνισμοί για το ίδιο έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού Μίσθωσης Ισοπεδωτήρα (αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 9Ξ1ΞΟΡ10-603)